V tejto dávke budú platitelia poistného priebežne podľa oznamovacej povinnosti doručovať zdravotnej poisťovni zmenu platiteľa poistného.

Štruktúra vety 2. riadku

Číslo platiteľa poistného|Kód ZP|Kód pobočky ZP|Kalendárny mesiac|Kalendárny rok|Meno a priezvisko/obchodné meno|IČO|Rodné číslo|Číslo povolenia na pobyt|DIČ IČO DPH|Právna forma|Obec|Súpisné číslo|Ulica číslo|PSČ|Štát|Telefón|Fax|E-mail|Názov banky|Predčíslie účtu|Číslo účtu|Kód banky|Osoba zodpovedná za spracovanie|Medzinárodné číslo bankového účtu (IBAN)|

Štruktúra vety 3. až n-tého riadku

Poradové číslo poistenca|Rodné číslo|Titul|Meno|Priezvisko|Kód zmeny|Platnosť zmeny|Dátum zmeny|Bezvýznamové identifikačné číslo|

Popis dávky

Oznámenie platiteľa poistného o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie

Smer: platitelia poistného -> ZP
Typ dávky: 601
Početnosť: priebežne za každého zamestnávateľa
Formát prenosu dát: textový súbor, prípona .typ dávky
Zloženie názvu súboru dávky: IDRRMMDD.TYP<
ID je 8-miestne identifikačné číslo organizácie alebo 9-10-miestne rodné číslo alebo 10 miestne číslo povolenia na pobyt platiteľa,
RR je koncové dvojčíslie roku vytvorenia dávky,
MM je mesiac vytvorenia dávky,
DD je deň vytvorenia dávky,
TYP je 3-miestny kód typu dávky.

Alternatíva 2 pre systémy, ktoré nepodporujú dlhé názvy súborov:
ZPRRMMDD.601, kde

ZP je kód zdravotnej poisťovne,
RR je koncové dvojčíslie roku vytvorenia dávky,
MM je mesiac vytvorenia dávky,
DD je deň vytvorenia dávky.

Národné prostredie: ISO 8859.2 (ISO Latin 2)
Oddeľovací znak: |
Identifikácia dávky: podľa prípony názvu súboru .TYP a pomocou prvého riadku  

Obsah dávky

1. riadok – hlavička

No. Názov stĺpca Povinnosť Dĺžka Typ Formát
1. Charakter dávky P 1-1 CHAR  
2. Typ dávky P 3-3 INT  
3. IČO /Rodné číslo/ Číslo povolenia na pobyt P 8-10 CHAR  
4. IČO prijímateľa dávky P 8-8 CHAR  
5. Kód ZP a pobočky ZP P 4-4 CHAR  
6. Dátum odoslania dávky P 8-8 DATE RRRRMMDD
7. Poradové číslo dávky P 1-6 INT  
8. Počet viet tela dávky P 1-6 INT  
9. Počet médií N 1-3 INT  
10. Poradové číslo média N 1-3 INT  
Vysvetlivky k jednotlivým položkám
Charakter dávky: N – nová, O – opravná
Typ dávky: 601
IČO /Rodné číslo/ identifikačné číslo organizácie podľa číselníka IČO alebo rodné číslo povolenia na pobyt: číslo alebo číslo povolenia na pobyt platiteľa – odosielateľa dávky
IČO prijímateľa dávky: IČO prijímateľa dávky
Kód ZP a kód pobočky ZP: kód zdravotnej poisťovne a kód pobočky zdravotnej poisťovne
Dátum odoslania dávky: dátum odoslania dávky na ZP
Poradové číslo dávky: poradové číslo dávky platiteľa v kalendárnom roku
Počet viet tela dávky: udáva sa bez prvého a druhého riadku dávky – zodpovedá počtu oznamovaných poistencov
Počet médií: počet médií, na ktorých je dávka doručená
Poradové číslo média: poradové číslo média (1,2,3,...)

2. riadok – údaje o platiteľovi

No. Názov stĺpca Povinnosť Dĺžka Typ Formát
1. Číslo platiteľa poistného P 1-10 CHAR  
2. Kód ZP P 2-2 CHAR  
3. Kód pobočky ZP P 2-2 CHAR  
4. Kalendárny mesiac P 2-2 CHAR MM
5. Kalendárny rok P 2-2 CHAR RR
6. Meno a priezvisko/obchodné meno P 1-60 CHAR  
7. IČO P* 8-8 CHAR  
8. Rodné číslo P* 9-10 CHAR  
9. Číslo povolenia na pobyt P* 1-10 CHAR  
10. DIČ showdoc.dodocid=17.html IČ DPH N 1-13 CHAR  
11. Právna forma P 2-2 CHAR  
12. Adresa sídla – obec P 1-25 CHAR  
13. Adresa sídla – súpisné číslo N 1-8 CHAR  
14. Adresa sídla – ulica číslo P 1-35 CHAR  
15. Adresa sídla – PSČ P 5-5 CHAR  
16. Adresa sídla – štát P** 2-2 CHAR  
17. Telefón N 8-15 CHAR  
18. Fax N 8-15 CHAR  
19. E-mail N 1-64 CHAR  
20. Názov banky P 1-60 CHAR  
21. Predčíslie účtu N 1-6 CHAR  
22. Číslo účtu P 1-10 CHAR  
23. Kód banky P 4-4 CHAR  
24. Osoba zodpovedná za spracovanie P 1-50 CHAR  
25.
Medzinárodné číslo bankového účtu (IBAN)
P***
5-34
CHAR

*    treba vyplniť jednu z položiek IČO, Rodné číslo, Číslo povolenia na pobyt
**  povinný parameter, ak ide o iný štát ako SR
*** povinná položka od 1.2.2014, ak nie je vyplnená položka 20 až 23

Vysvetlivky k jednotlivým položkám:
Číslo platiteľa poistného: číslo platiteľa poistného, ktoré prideľuje ZP
Kód ZP: kód zdravotnej poisťovne podľa číselníka ZP
Kód pobočky ZP: kód pobočky ZP
Kalendárny mesiac: číslo mesiaca, v ktorom došlo k zmene platiteľa poistného
Kalendárny rok: koncové dvojčíslie roku, v ktorom došlo k zmene platiteľa poistného
Meno a priezvisko/obchodné meno: identifikácia platiteľa
IČO: IČO platiteľa
Rodné číslo: rodné číslo platiteľa
Číslo povolenia na pobyt: číslo povolenia na pobyt platiteľa
DIČ/IČ DPH: daňové identifikačné číslo
Právna forma: FO – fyzická osoba, PO – právnická osoba
Adresa sídla – obec: názov obce sídla platiteľa poistného
Adresa sídla – súpisné číslo: súpisné číslo adresy sídla platiteľa poistného
Adresa sídla – ulica číslo: názov ulice a číslo sídla platiteľa poistného
Adresa sídla – PSČ: PSČ adresy sídla platiteľa poistného
Adresa sídla – štát: kód štátu platiteľa podľa ISO 3166-1
Telefón: telefón platiteľa poistného
Fax: fax platiteľa poistného
E-mail: e-mail platiteľa poistného
Názov banky: názov banky alebo pobočky zahraničnej banky platiteľa
Predčíslie účtu: predčíslie účtu platiteľa poistného v banke
Číslo účtu: číslo účtu platiteľa poistného v banke
Kód banky: 4-miestny kód banky platiteľa
Osoba zodpovedná za spracovanie: osoba zodpovedná za spracovanie u platiteľa poistného

3. až n-tý riadok – telo dávky – údaje o poistencoch

No. Názov stĺpca Povinnosť Dĺžka Typ Formát
1. Poradové číslo poistenca P 1-5 CHAR  
2. Rodné číslo P* 9-10 CHAR  
3. Titul N 3-12 CHAR  
4. Meno P 1-24 CHAR  
5. Priezvisko P 1-36 CHAR  
6. Kód zmeny P 1-2 CHAR  
7. Platnosť zmeny P 1-1 CHAR  
8. Dátum zmeny P 8-8 DATE RRRRMMDD
9. Bezvýznamové identifikačné číslo P* 10-10 CHAR XX7XXXYYYY

P* - ak nie je vyplnené rodné číslo, treba vyplniť identifikačné číslo poistenca

Vysvetlivky k jednotlivým položkám:
Poradové číslo poistenca: poradové číslo poistenca v dávke
Rodné číslo: rodné číslo poistenca
Titul: titul pred menom poistenca
Meno: meno poistenca
Priezvisko: priezvisko poistenca
Kód zmeny: jednomiestny alebo dvojmiestny kód podľa metodického usmernenia (napr. 1A, 1B, ..., 1U, 2)
Platnosť zmeny: hodnoty Z, K, X podľa metodického usmernenia
Dátum zmeny: dátum, kedy došlo u poistenca k zmene platiteľa poistného
Bezvýznamové identifikačné číslo: bezvýznamové identifikačné číslo poistenca, ktoré prideľuje ÚDZS
Forma prenosu: e-mail