Nemocnice zároveň nahlásia pacienta na čakaciu listinu vtedy, ak ho v jednej z týchto diagnóz nestihnú hospitalizovať do troch mesiacov.

Dôvera ako jediná zdravotná poisťovňa eviduje takmer všetkých pacientov cez online spojenie s nemocnicou – systém HospiCOM. Termín plánovaného zákroku je dohoda medzi nemocnicou a pacientom.

Aby bol tento proces transparentný a nedochádzalo k individuálnym uprednostňovaniam, evidujeme a schvaľujeme všetky plánované hospitalizácie tak, aby bolo dodržiavané poradie, zohľadňujeme kapacitné možností tej ktorej nemocnice a v neposlednom rade disponibilné zdroje. A to nielen hospitalizácie, ktoré patria do režimu čakacích listín ale všetky hospitalizácie.