Bol som u lekára a ten ma informoval, že som dlžník. Ešte som si nebol liek vybrať v lekárni. Čo mám teraz robiť?

Aktualizované: 13. 05. 2015

Dlžník má právo na úhradu len neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Odporúčame vám dlh najprv uhradiť a až potom ísť do lekárne po liek. Dlh môžete uhradiť v Elektronickej pobočke (dá sa platiť aj kartou a v reálnom čase je platba spracovaná), bankovým prevodom (spracovanie platby trvá do 5 dní) alebo ak vám to umožnia v lekárni, prípadne v ambulancii, tak priamo u nich. Tam sa platba spracuje okamžite, takže vám liek preplatíme, ako keby ste neboli dlžník.

 

Ďalšie otázky z rovnakej kategórie

Som dlžník, som ale ochotný si za starostlivosť zaplatiť. Lekár mi ju však odmieta poskytnúť.

Váš lekár nepostupoval správne. Poistenec, ktorý je zverejnený v zozname dlžníkov, stráca nárok len na úhradu inej ako neodkladnej zdravotnej starostlivosti. V žiadnom prípade nestráca nárok na poskytnutie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, nakoľko ten je zákonom garantovaný každému bez rozdielu (§ 11 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z.z.).

Potvrdenie o absolvovaní preventívnej prehliadky je možné považovať za výpis zo zdravotnej dokumentácie v zmysle ust. § 24 ods. 4 zákona č. 576/2004 Z.z. a teda službu súvisiacu s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. V prípade, ak mu ho lekár odmietol poskytnúť, došlo k porušeniu práv pacienta.

Čítať celú odpoveď
Mám od Dôvery odsúhlasený splátkový kalendár, dodržiavam ho. Som považovaný za dlžníka?

Áno. Napriek tomu, že sme vám odsúhlasili splátkový kalendár a vy ho dodržiavate, podľa zákona ste stále dlžníkom na verejnom zdravotnom poistení, pretože ste celú sumu neuhradili. Splátkový kalendár vás chráni pred exekúciou.

Čítať celú odpoveď
Čo ak sa ukáže, že ste ma viedli v zozname dlžníkov a mne vznikne škoda (finančná)?

Ak sa ukáže, že vedenie poistenca v zozname dlžníkov bolo nesprávne, sme zodpovední za škodu, ktorú spôsobíme neprávnym zaradením dlžníka do zoznamu.

Čítať celú odpoveď
V lekárni ma informovali, že som dlžník. Liek som potreboval,tak som zaplatil a dlh uhradil doma. Vrátite mi peniaze?

Bohužiaľ, nie je to možné. Ak ste dlh neuhradili pri výbere lieku, nie je možné dodatočne žiadať o preplatenie tejto platby za liek.

Čítať celú odpoveď
Musel som si liek na recepte zaplatiť v plnej sume, pretože som vraj dlžník a Dôvera za mňa lieky neplatí. Ako je to možné?

Nie je to protizákonné. Dlžník má nárok len na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti (§ 9 zákona č. 580/2004 Z. z.), a to nielen dlžník Dôvery, ale ktorejkoľvek inej zdravotnej poisťovne.

Čítať celú odpoveď
Ako často údaje o dlžníkoch aktualizujete? Dá sa na váš zoznam spoľahnúť?

Ako jediná zdravotná poisťovňa aktualizujeme zoznam dlžníkov každý deň, niektoré úpravy robíme aj v priebehu dňa. Ak si svoj dlh vyrovnáte priamo v lekárni, nemocnici alebo ambulancii, zo zoznamu dlžníkov vás vyradíme okamžite.

Čítať celú odpoveď
Odkiaľ má lekáreň informáciu o tom, že som dlžník?

Lekáreň má aktuálne informácie od nás, naše softvéry sú prepojené a vymieňajú si aktuálne informácie o poistencoch Dôvery. Fakt, že ste dlžníkom, si môžete overiť aj vy na webstránke www.dovera.sk.

Čítať celú odpoveď
Musím si platiť aj za vyšetrenie u lekára, ak som dlžník?

Áno, podľa zákona nemáte nárok na preplatenie inej ako neodkladnej zdravotnej starostlivosti u každého poskytovateľa – v ambulancii, lekárni, nemocnici, v kúpeľoch.

Čítať celú odpoveď
Môže ma lekár/nemocnica/lekáreň odmietnuť ošetriť/vydať liek, ak som dlžník?

Nie, ale ak nejde o neodkladnú zdravotnú starostlivosť, majú právo si od vás za to pýtať úhradu, pretože podľa zákona nemáte na preplatenie takejto starostlivosti od zdravotných poisťovní nárok.

Čítať celú odpoveď
Som dlžník. Aké mám možnosti, ak chcem mať zdravotnú starostlivosť preplatenú?

Vyrovnajte si svoj dlh. Dlh môžete uhradiť v Elektronickej pobočke (dá sa platiť aj kartou a v reálnom čase je platba spracovaná), bankovým prevodom (spracovanie platby trvá do 5 dní) alebo ak to umožnia v lekárni, prípadne v ambulancii, tak priamo u nich. Tam sa platba spracuje okamžite.

Čítať celú odpoveď
Aké lieky mi môžu byť preplatené, ak som dlžník?

Zo zákona máte nárok len na úhradu liekov, ktoré boli predpísané lekárom ako neodkladná zdravotná starostlivosť. Rovnako platí, že za vás môžeme uhradiť pobyt v nemocnici len v prípade, ak ste akútnym pacientom. O akútnosti zdravotného stavu rozhoduje ošetrujúci lekár.

Čítať celú odpoveď
Poslali ste mi výkaz nedoplatkov. Ako môžem voči nemu podať námietky?

Postupujte podľa poučenia vo výkaze. Podajte námietky v stanovenej lehote a k námietke predložte doklady, ktoré preukážu skutočnosti, ktoré preukážu vaše tvrdenia. Všetky námietky dôkladne prešetríme a ak sa ukáže, že výkaz nedoplatkov naozaj nie je správny, zrušíme ho.

Na námietky bez vecného odôvodnenia sa neprihliada.

Námietky podajte elektronicky na portáli pre dlžníkov dlhy.dovera.sk.

Čítať celú odpoveď
Aké sankcie mi hrozia, keď neplatím? Môžete mi dať pokutu?

Áno, hrozí vám pokuta, no nie od nás, ale od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

My môžeme od vás žiadať úrok z omeškania podľa dlžnej sumy a počtu dní omeškania. Na výpočet sa použije úrok vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň splatnosti preddavku na poistné alebo nedoplatku. Ak štvornásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 15 %, použije sa ročná úroková sadzba 15 %.

Navyše, v prípade exekúcie sa vaše náklady zvýšia o exekučné trovy.

Dlžníci majú problém pri získavaní úverov a dotácií z eurofondov. Riskujú tiež to, že za plánovanú zdravotnú starostlivosť (napríklad kúpele alebo plánovanú operáciu) si budú platiť.

Čítať celú odpoveď
Ako zistím, za aké mesiace nemám zaplatené poistné?

Kontaktujte nás na Zákazníckej linke 0850 850 850 alebo na emailovej adrese info@dovera.sk. Zapíšeme si vaše údaje a na základe nich vám naši odborníci do piatich pracovných dní poskytnú odpoveď.

Čítať celú odpoveď
Zamietli ste moje reklamáciu voči zverejneniu v zozname dlžníkov, no ja s tým nesúhlasím.

Reklamáciu môžete podať iba vtedy, ak sa objavili nové skutočnosti, ktoré ste nedokladovali predtým.

Čítať celú odpoveď
Čo mi hrozí, keď je v zozname dlžníkov môj zamestnávateľ?

Nemusíte mať obavy, podľa zákona vám preplatíme neodkladnú aj odkladnú zdravotnú starostlivosť. Vás ako zamestnanca sa riziká nepreplatenia starostlivosti netýkajú.

Čítať celú odpoveď
Kto rozhoduje, čo je odkladná a čo neodkladná starostlivosť?

Rozhoduje o tom lekár.

No v prípade, že pacient je dlžník, je lekár povinný vyžiadať si od zdravotnej poisťovne potvrdenie, či ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Poskytovateľ vyplní tento formulár.

Čítať celú odpoveď
Ako budete riešiť moju reklamáciu zoznamu dlžníkov?

Naši zamestnanci reklamáciu prevezmú do 24 hodín od jej podania. Po obdržaní všetkých dokladov ju najneskôr do 15 kalendárnych dní vybavíme. O výsledku vás budeme informovať.

V prípade, že ste zaslali reklamáciu prostredníctvom Elektronickej pobočky, informáciu o stave a riešení reklamácie máte k dispozícii priebežne.

Ak bola reklamácia zaslaná inou formou, výsledok vám oznámime poštou.

Čítať celú odpoveď
Našiel som sa v zozname, ale nie som si vedomý dlhu.

Môžete podať reklamáciu – preferujeme elektronicky na info@dovera.sk, prípadne aj poštou. K reklamácii je potrebné priložiť dokumenty, ktoré potvrdia vaše tvrdenia v reklamácii.

Čítať celú odpoveď
Ak v zozname nie som, znamená to, že nemám žiaden dlh?

To, že nie ste v zozname dlžníkov, automaticky neznamená, že máte voči nám vysporiadané všetky vaše záväzky. V zozname uvádzame iba údaje od roku 2009, môžeme však evidovať vaše staršie dlhy alebo príslušenstvo.

Čítať celú odpoveď
Ako často sa zoznam dlžníkov aktualizuje?

Zoznam aktualizujeme denne, aj keď zo zákona túto povinnosť nemáme. Ak si dlh uhradíte, istý čas trvá prevod a hlavne spracovanie platby, no maximálne do 7 kalendárnych dní vás zo zoznamu vymažeme.

Čítať celú odpoveď
Keď dlh uhradím, vrátite mi peniaze, ktoré som zaplatil u lekára?

Nie, spätne za túto liečbu neplatíme, keďže rozhodujúce obdobie je v momente, keď sa zdravotná starostlivosť poskytuje.

Keď ste v tom čase na zozname a máte nárok len na akútnu zdravotnú starostlivosť, uhrádzame za vás len túto zdravotnú starostlivosť.

Čítať celú odpoveď
Aké sú pravidlá tvorby zoznamu dlžníkov na webe?

Platiteľ (samoplatiteľ, živnostník alebo zamestnávateľ) sa do zoznamu dostane vtedy, keď nám nezaplatil od 1. 1. 2009 poistné alebo preddavky na poistné za tri mesiace, prípadne má nedoplatok z ročného zúčtovania a zároveň jeho dlh dosahuje viac ako 100 €.

Čítať celú odpoveď
Ako mám požiadať o splátkový kalendár?

Požiadať môžete najjednoduchšie elektronicky cez vašu Elektronickú pobočku, osobne na ktorejkoľvek pobočke vyplnením žiadosti alebo zaslaním žiadosti na našu korešpondenčnú adresu v Nitre.  Podmienky na schválenie žiadosti o splátkový kalendár nájdete na tejto stránke.

Čítať celú odpoveď