Kedy končí benefit?

Aktualizované: 06. 09. 2017

Benefit je platný do 31.12.2017. Je dôležité, aby ste si podali žiadosť o predplatenie nároku na doplatok za lieky najneskôr:

- do 31.3.2018 (za lieky a dietetické potraviny vydané od 1.1.2017 do 31.12.2017)

 

Ďalšie otázky z rovnakej kategórie

Čo ak je moje dieťa poistencom Dôvery od januára 2018?

Výhodu môže čerpať od januára 2018, t. j. za lieky vydané od 1.1.2018.

Čítať celú odpoveď
Týka sa táto výhoda aj umelého mlieka?

Áno, vydaného na recept od 1.1.2017.

Čítať celú odpoveď
Ak mám aktuálny zostatok dve eurá, ale doplatok za liek dosiahol štyri eurá, akú sumu mi preplatíte?

Doplatky na lieky a dietetické potraviny vydané do 31.3.2017 preplácame do výšky maximálne 200 €. To znamená, že ak už ste čerpali výhodu vo výške 198 € a uhradili ste ďalší doplatok vo výške 4 €, preplatíme vám dve eurá.

Čítať celú odpoveď
Ak nepožiadam o preplatenie doplatku tento rok, môžem aj na budúci?

Áno, o doplatky zaplatené v roku 2017 môžete požiadať aj v roku 2018, v zásade až do ukončenia akcie – najneskôr však do 31.marca 2018. O preplatenie doplatkov uhradených do 31.12.2016 však bolo treba požiadať do 31.3.2017, ak ste tak neurobili, nárok na ich preplatenie vám zanikol.

Čítať celú odpoveď
Ako je to s preplácaním doplatkov za lieky v prípade, keď neplnoletá osoba je matkou a následne dovŕši vek 18?

Ak je napríklad matka dieťaťa narodená 26.8.1999, do 26.8.2018 (do dovŕšenia 18 rokov veku) vidí v Elektronickej pobočke svoje doplatky ako dieťaťa do dovŕšenia 18 rokov veku. Po 26.8.2018 bude vidieť svoje doplatky ako matka a zároveň doplatky za svoje dieťa. Na nevyčerpané doplatky na seba (ako dieťa do 18 rokov) stratí nárok, pretože už dovŕšila vek 18 rokov. Rovnako stratí nárok aj matka tejto matky, nakoľko jej dieťa dovŕši vek 18 rokov a neuvidí ju ani vo svojej Elektronickej pobočke.

Čítať celú odpoveď
Prečo nie je možné dostať preplatok poštovou poukážkou? Veď doplatky za lieky nad limit viete posielať aj poštovou poukážkou...

Doplatky za lieky nad limit spoluúčasti sa riadia zákonom. Pravidlá preplatenia doplatkov za lieky a dietetické potraviny v rámci 200+200+200 si nastavujeme v Dôvere. Platba poštovou poukážkou je náklad navyše, ktorý by hodnotu výhody mohol znížiť.

Čítať celú odpoveď
Do kedy treba požiadať o vrátenie doplatkov za lieky, ak sú nižšie ako 3 eurá?

O vrátenie doplatkov za lieky a dietetické potraviny, ktoré budú vydané v roku 2017 je možné požiadať najneskôr do 31.marca 2018.

Čítať celú odpoveď
Nevidím svoje dieťa v Elektronickej pobočke? Ako si ho pridám?

Svoje dieťa by ste mali vidieť na hlavnej stránke vo svojej Elektronickej pobočke ako "Moje deti". Ak ho tam nevidíte, môžete si ho pridať cez Pridať dieťa. Vyplňte registračný formulár a uveďte termín, kedy vás môže kontaktovať Zákaznícka linka Dôvery pre overenie vašej totožnosti v prípade neúspešného pridania dieťaťa.

Čítať celú odpoveď
Čo v prípade, že mi vznikol nárok na preplatenie Doplatku za lieky, ale peniaze mi neprišli?

Peniaze za doplatok vám preplatíme, ak sa týka lieku (a od 1.4.2016 aj dietetickej potraviny) na lekársky predpis, ktoré čiastočne uhrádza zdravotná poisťovňa a o preplatenie doplatku poistenci požiadali v lehotách na podanie žiadosti. Skúste si ešte skontrolovať, či ste zadali správne číslo účtu. Ak ste ho zadali nesprávne, požiadajte nás cez Elektronickú pobočku o jeho overenie cez Schránku správ.

Čítať celú odpoveď
Prečo nevrátite peniaze automaticky, keď vidíte, koľko som minul, a vidíte aj to, že na to má moje dieťa nárok?

Záleží nám na tom, aby naši poistenci získali viac výhod naraz a vedeli ťažiť z komplexnej ponuky našich elektronických služieb. Elektronická pobočka patrí k najlepším verejným elektronickým službám vôbec, šetrí čas aj peniaze všetkým našim klientom. Touto cestou sa im snažíme viac priblížiť výhody elektronického zdravotníctva. Elektronická cesta zároveň slúži na overenie nároku aj identity žiadateľa a jeho čísla účtu.

Čítať celú odpoveď
V žiadosti o preplatenie treba aj uviesť výšku doplatku, o ktorý žiadam, alebo si ho vypočítate automaticky?

V systéme automaticky vidíme, aké lieky a dietetické potraviny naši poistenci užívajú aj koľko za ne doplácali. Poistencovi vrátime presnú sumu vykázanú z lekárne, ktorá nesmie prekročiť maximálny doplatok stanovený v Zozname kategorizovaných liekov v čase výberu lieku v lekárni.

Čítať celú odpoveď
Ako dlho asi trvá, kým uvidím vo svojej Elektronickej pobočke výšku doplatku odvtedy, ako som si liek v lekárni vybral?

Obvykle je to po štyroch až šietich týždňoch od výdaja lieku. Lekáreň je totiž oprávnená fakturovať poskytnutú lekárenskú starostlivosť vždy po uplynutí zúčtovacieho obdobia, ktorým je kalendárny mesiac.

Čítať celú odpoveď
Môžem vám nahlásiť číslo môjho bankového účtu telefonicky?

Keďže ide o citlivý údaj, nie je možné nahlásiť ho telefonicky. Číslo účtu oznámite v žiadosti na preplatenie doplatku, to je najbezpečnejší spôsob identifikácie a overenia. Telefonicky vás nemôžeme informovať ani o stave zostatku vášho kreditu.

Čítať celú odpoveď
Ako si overíte žiadateľa – rodiča, ktorý nie je vaším poistencom, ale má u vás poistené dieťa, pre ktoré výhodu žiada?

Žiadateľa – rodiča alebo zákonného zástupcu si overíme podľa evidovaných údajov zákonného zástupcu dieťaťa v našom informačnom systéme. V prípade, ak dané údaje nebudú verifikované, budeme žiadateľa kontaktovať a individuálne riešiť.

Čítať celú odpoveď
Prečo v rámci 200+200+200 preplácate doplatky len deťom vo veku 0 - 18 rokov?

Rozhodli sme sa podporiť rodiny s deťmi práve preto, že sú často vystavení rôznym lekárskym vyšetreniam a deti bývajú často choré. Chceme im uľahčiť situáciu a zmierniť sociálny dosah doplatkov za lieky.

Čítať celú odpoveď
Preplatíte mi liek aj vtedy, ak bol v čase vydania čiastočne hradený a v čase uplatnenia nároku na preplatenie už plne hradený?

Áno, ak ste v čase trvania výhody z lekárne vybrali liek s doplatkom, tento vám preplatíme vo výške, ktorú nám vykázala lekáreň, maximálne však vo výške doplatku za príslušný liek, určenej v Zozname kategorizovaných liekov platnom v čase vydania lieku.

Čítať celú odpoveď
Dieťa je umiestnené v detskom domove a detský domov má záujem o preplatenie doplatkov. Ako treba postupovať?

V prípade, že je dieťa v detskom domove, môže o preplatenie doplatkov za lieky požiadať štatutár detského domova. Štatutár detského domova by sa mal preukázať zriaďovacou listinou (nemusí byť overená), prípadne rozhodnutím o vymenovaní štatutára a rozhodnutím súdu o umiestnení dieťaťa do príslušného zariadenia. Štatutár môže požiadať o preplatenie doplatkov len za dieťa, nie za seba.

Čítať celú odpoveď
Lekárka predpísala vakcínu Varivax (vakcína proti ovčím kiahňam), môže si ju poistenec uplatniť na preplatnenie?

Keďže táto vakcína nie je zaradená v kategorizácii, nie je možné uplatnenie jej preplatenia prostredníctvom 200+200+200.

Čítať celú odpoveď
Môže zákonný zástupca požiadať o preplatenie doplatkov za lieky v prípade úmrtia dieťata?

V kritériách pre uplatnenie nároku na preplatenie doplatkov za lieky je uvedené, že Dôvera ich preplatí poistencovi za podmienky, že aj v čase podania žiadosti je poistencom Dôvery. Z toho vyplýva, že zákonný zástupca nemá nárok na preplatenie doplatkov za lieky po úmrtí dieťaťa.

Čítať celú odpoveď
Je možné v rámci 200+200+200 požiadať o preplatenie hormonálnej stimulácie pri neplodnosti?

Lieky na hormonálnu stimuláciu sú zaradené do kategórie s doplatkom poistenca, takže poistenka môže využiť výhodu 200+200+200, ktorou nás cez Elektronickú pobočku požiada o vrátenie tohto doplatku. Podmienkou však je, že už má minimálne jedno dieťa do 18 rokov veku, ktoré je poistencom Dôvery.

Čítať celú odpoveď
Ak poistenec spĺňa podmienky na vrátenie doplatkov v rámci limitu spoluúčasti aj v rámci služby 200+200, dostane oba doplatky?

Limit spoluúčasti má svoj vlastný proces, ktorý ide automaticky na základe vykázanej zdravotnej starostlivosti a ak poistenec má nárok, tak mu limit spoluúčasti pošleme automaticky. Toto je naša zákonná povinnosť.

Výhoda doplatkov za lieky a dietetické potraviny 200+200+200 je nadštandardná služba, ktorá má presne vymedzené kritériá. Ak poistenec tieto kritériá splní, tak bez ohľadu na to, či mu bol preplatený limit spoluúčasti, preplatíme mu aj doplatky za lieky do výšky 200€ na jedného poistenca.

Čítať celú odpoveď
Mám nárok na preplatenie doplatku, ak:

Mám nárok na preplatenie doplatku, ak moje dieťa dosiahne 18 rokov:

Čítať celú odpoveď
Za aké produkty môžem žiadať preplatenie doplatku?

Za všetky lieky a od 1.4.2016 aj za dietetické potraviny uvedené v Kategorizačnom zozname, na ktoré čiastočne dopláca zdravotná poisťovňa. Samozrejme, ide o lieky a dietetické potraviny, ktoré užívalo vaše dieťa, náš poistenec, do dovŕšenia 18-teho roku veku, jeho matka alebo otec.

Čítať celú odpoveď
Musí byť aj rodič vašim poistencom, ak chce pre svoje dieťa čerpať výhodu?

Nie, nemusíte byť našim poistencom. Túto výhodu majú právo čerpať deti poistené v Dôvere od nula do 18 rokov veku.

Čítať celú odpoveď
Kedy dostanem peniaze na účet?

Doplatky preplatíme do jedného týždňa, odkedy pošlete elektronickú žiadosť a skontrolujeme vami uvedené údaje.

Čítať celú odpoveď
Môžete uviesť príklady, akých liekov sa to bude týkať?

 Príklady, na akú sumu sa môžu vyšplhať doplatky za lieky pre dieťa do dvoch rokov:

Čítať celú odpoveď
Nie som vaším poistencom. Ako zaregistrujem svoje dieťa v Elektronickej pobočke?

Na stránke www.dovera.sk/ep mu aktivujete prístup do Elektronickej pobočky. Zadáte jeho identifikačné údaje a svoje kontaktné údaje.

Čítať celú odpoveď
Pošlete mi peniaze aj poštovou poukážkou?

Nie, peniaze uhrádzame výhradne na bankový účet.

Čítať celú odpoveď
Zaplatil som za liek v lekárni, no nevidím ho v Elektronickej pobočke. Prečo?

Preplatenie doplatku za lieky sa týka iba liekov na predpis so spoluúčasťou pacienta. Je možné, že vo vašom prípade ide o liek, na ktorý neprispieva zdravotná poisťovňa a plne si ho hradí pacient. Mohlo sa stať aj to, že sme ešte údaje o lieku z lekárne nedostali alebo sme ich ešte nespracovali. Spravidla v Elektronickej pobočke vidíte lieky s odstupom 4 – 6 týždňov. Skúste sa, prosím, pozrieť do svojej Elektronickej pobočky neskôr.

Čítať celú odpoveď