Bola som na materskej dovolenke celý rok a platí za mňa predsa štát, prečo mám platiť?

Aktualizované: 02. 05. 2017

Platiť poistné musíte preto, lebo ste vo svojom daňovom priznaní za rok 2016 uviedli príjmy z podnikania podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov. Práve z týchto príjmov sme vám v súlade s platným zákonom a vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR vypočítali v ročnom zúčtovaní poistného nedoplatok. Údaje z vášho daňového priznania nám oznámila Finančná správa SR. Uisťujeme vás, že zároveň registrujeme aj to, že ste poberali materské a následne aj rodičovský príspevok. 

 

Ďalšie otázky z rovnakej kategórie

Ako sa vypočítava vymeriavací základ?

Vymeriavací základ z príjmov z podnikania, z ktorého zdravotná poisťovňa vypočíta poistné v ročnom zúčtovaní, sa zisťuje nasledovne: k vášmu základu dane z daňového priznania podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov sa pripočítajú výdavky na zdravotné a sociálne poistenie a tento súčet sa vydelí koeficientom 1,486. Základ dane a výdavky na zdravotné a sociálne poistenia nám oznámi Finančná správa SR z vami podaného daňového priznania a koeficient 1,486 je nemenná konštanta ustanovená zákonom o zdravotnom poistení. 

Čítať celú odpoveď
Mám súbeh zamestnaní a môj príjem nepresiahne 5 148 €, musím platiť zdravotné odvody?

Pri tejto výške príjmov predpokladáme, že ako „nízkopríjmový zamestnanec“ máte nárok na odpočítateľnú položku (akoby zľavu zo mzdového základu, z ktorého sa vypočítava poistné). Potom môžu nastať dve situácie. Prvou je, že v ročnom zúčtovaní poistného vám vznikne preplatok, ak vaši zamestnávatelia počas roka neuplatňovali odpočítateľnú položku a preddavky na poistné vypočítavali z vašich skutočne dosiahnutých mesačných zárobkov. Druhou je, že preplatok už v ročnom zúčtovaní nevznikne, pretože odpočítateľnú položku vaši zamestnávatelia uplatňovali už počas roka, preddavky na poistné teda reálne neplatili.

Čítať celú odpoveď
Platil som preddavky ako SZČO, prečo mám nedoplatok v ročnom zúčtovaní?

Nedoplatok bol vypočítaný z vašich príjmov živnostníka. V daňovom priznaní za rok 2016 ste uviedli príjmy z podnikania podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov a z týchto príjmov sme vám vypočítali aj celoročné poistné. Po odpočítaní preddavkov zaplatených počas roka vám vznikol nedoplatok v sume uvedenej v ročnom zúčtovaní.

Vymeriavací základ v ročnom zúčtovaní sa počíta nasledovne: k vášmu základu dane z príjmov z podnikania podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov sa pripočítajú výdavky na zdravotné a sociálne poistenie a tento súčet sa vydelí koeficientom 1,486.

Z takto vypočítaného vymeriavacieho základu sa vynásobením percentuálnou sadzbou poistného (14 %, prípadne 7 %, ak ide o osobu so zdravotným postihnutím) zistí a vypočíta celková suma poistného.

Čítať celú odpoveď
Nerozumiem prečo mám nedoplatok v ročnom zúčtovaní, nikdy predtým som ho nemal. Ako mohol vzniknúť?

Nedoplatok vznikol preto, lebo ste v daňovom priznaní priznali „kapitálové/ostatné príjmy“ a každá osoba, ktorá má takéto príjmy (príjmy podľa § 7 alebo podľa § 8 zákona o dani z príjmov), musí z nich aj zaplatiť poistné. Základ dane nám oznámila Finančná správa SR a my sme z takto oznámených údajov vykonali ročné zúčtovanie. Jeho výsledkom je vám oznámený nedoplatok.

Čítať celú odpoveď
Prečo mi vyšiel nedoplatok v ročnom zúčtovaní? Veď zamestnávateľ za mňa odvádzal zdravotné odvody.

Nedoplatok máte preto, lebo ste u svojho zamestnávateľa mali  kolísavé príjmy. To znamená, že v priebehu roka 2016 vám zamestnávateľ vyplatil mesačnú odmenu vyššiu ako 4 290 € (t. j. presahujúcu maximálny mesačný vymeriavací základ) a zároveň vám počas roka vyplácal mesačné príjmy do tejto sumy.

Zamestnávateľ mohol vypočítavať preddavky mesačne maximálne zo sumy 4 290 €. V ročnom zúčtovaní sa ale poistné vypočítava z úhrnu príjmov skutočne dosiahnutých za celý rok (najviac ale zo sumy 51 480 €, túto sumu ste však vy neprekročili).

Čítať celú odpoveď