Ako mám opraviť dispenzačný záznam?

Aktualizované: 17. 06. 2019

Tak, že stornujete chybný dispenzačný záznam a správny dispenzačný záznam pošlete do poisťovne nanovo. Väčšina SW má takúto opravu na jeden klik, takže bude stačiť keď sa nastavíte na dispenzačný záznam, ktorý chcete opraviť a stlačíte tlačidlo opraviť, systém by mal sám záznam stornovať a poslať do poisťovne opravený dispenzačný záznam, odporúčam však kontaktovať v tomto prípade svojho dodávateľa SW.

 

Ďalšie otázky z rovnakej kategórie

Aké polia mám prepísať z papierového receptu do dispenzačného záznamu?

Do dispenzačného záznamy vypĺňate všetky tie polia, ktoré ste prepisovali do riadku pri vytváraní dávky.

Čítať celú odpoveď
Som očná optika, týka sa ma nový proces zúčtovania?

Nový proces zúčtovania sa netýka očných optík.

Čítať celú odpoveď
Ako budeme fakturovať EHIC poistencov?

Bude umožnené uložiť aj dispenzačný záznam (DZ) pre EU poistencov – turistov, ktorí sa preukazujú pri poskytnutí zdravotnej staroslivosti EHICom a nemajú pridelené RČ, ktoré je aktuálne povinným atribútom na vstupe DZ. Ak budú na vstupe vyplnené tri atribúty (IdentifikacneCisloPoistenca, Pohlavie, Stat), tak sa DZ uloží. Následne v procese fakturácie bude potrebné k faktúre doložiť fotokópiu EHIC, tak ako doteraz. V takomto prípade Dôvera upozorní na túto skutočnosť lekáreň/výdajňu správou pri uložení dispenzačného záznamu.

Čítať celú odpoveď
Bude mať lekárensky SW priamy prístup ku všetkým záznamom z EP tak, aby bolo možné komplet celú agendu riešiť v lekárenskom SW?

V prvej fáze bude mať PZS dostupný prehľad záznamov vo svojej EP. Prehľad bude aj vo forme súboru, ktorý bude možné exportovať. V druhej fáze, koncom roka 2019, plánujeme v spoluprácu s dodávateľmi SW prípravu rozhrania prostredníctvom ktorého budete mať prístup k zúčtovaniu priamo so svojho SW.

Čítať celú odpoveď
Prečo po skončení mesiaca už nemôžem opravovať dispenzačné záznamy?

Pretože v poisťovni prebieha zúčtovanie. Storno a opravu takýchto dispenzačných záznamov bude môcť lekáreň urobiť až po skončení zúčtovania (po sprístupnení príslušných prehľadov), kedy neuznané dispenzačné záznamy poisťovňa odblokuje na prípadnú opravu.

Čítať celú odpoveď
Čo mám robiť v prípade ak mi poisťovňa neoznámi potrebu doloženia papierového receptu/poukazu?

V prípade, že z dôvodu technickej poruchy, alebo výpadku systému nedostane informáciu o  prijatí dispenzačného záznamu a/alebo o číselnom označení, ktoré ste povinný uviesť na predpis, si viete tieto informácie nájsť v prehľade, ktorý máte v Elektronickej pobočke.

Čítať celú odpoveď
Čo všetko obsahuje prehľad dispenzačných záznamov v EP?

Prehľad obsahuje kompletný dispenzačný záznam, tak ako ste nám ho poslali, plus obsahuje informácie o potrebe papiera, poradové číslo receptu/poukazu, stav revízie, uznanie/neuznanie, dôvod neuznania, zúčtovacie obdobie, číslo FA,....

Čítať celú odpoveď
Som nezmluvná lekáreň, podľa zákona môžem fakturovať bez zmluvy so ZP až 6 mesiacov, ako mám postupovať?

Povinnosť vytvárať dispenzačné záznamy platí aj pre nezmluvnú lekáreň. Máte viac možností, buď uzatvoríte s nami riadnu zmluvu alebo si prostredníctvom nášho webového sídla zriadite prístup do Elektronickej pobočky ako nezmluvný poskytovateľ. Zúčtovanie budete mať ako zmluvná.

Čítať celú odpoveď
Čo mám robiť s neuznanými dispenzačným záznamami?

Všetky neuznané dispenzačné záznamy môže lekáreň opraviť a zaslať do poisťovne opakovane, predmetom zúčtovania budú v nasledujúcom zúčtovacom období.

Čítať celú odpoveď
Čo znamená, že budem mať skoršiu úhradu faktúry?

Peniaze od Dôvery dostanete o polovicu skôr. Dispenzačné záznamy, pre ktoré poisťovňa nebude požadovať papierový predpis, budú tvoriť samostatnú faktúru. Splatnosť tejto faktúry je 10 pracovných dní od potvrdenia

Čítať celú odpoveď
Aká je splatnosť faktúry pre dispenzačné záznamy, kde budete potrebovať doložiť doklady?

Dispenzačné záznamy, pre ktoré bude poisťovňa požadovať doloženie papierových dokladov, budú spracované a uhradené štandardným režimom, tak ako doteraz.

Čítať celú odpoveď
Čo znamená, že budem fakturovať na 2 krát za zúčtovacie obdobie?

Dispenzačné záznamy, pre ktoré poisťovňa nebude požadovať papierový predpis, budú tvoriť samostatnú faktúru. Podkladom pre jej vystavenie budú údaje (Prehľad zúčtovania poskytnutej lekárenskej starostlivosti – bez doloženia papierových predpisov) sprístupnené lekárni v Elektronickej pobočke najneskôr 5. pracovný deň  po skončení mesiaca.

Čítať celú odpoveď
Budem stále vystavovať faktúru samostatne za EU a SK poistencov, recepty a poukazy mám dať do jednej faktúry?

Za EU  a SK poistencov vyžadujeme vystaviť samostatné faktúry, do jednej faktúry však pôjdu dispenzačné záznamy za poukazy a recepty.

Čítať celú odpoveď
Ako vykážem recepty za staré obdobie do 1.6.2019?
a) Výdaj s DZ za staré obdobie
Čítať celú odpoveď
Sme veľká lekáreň, doteraz sme mohli vystaviť faktúru 2x do mesiaca, platí to aj v novom procese zúčtovania?

V novom procese zúčtovania už toto nie je možné. Pre dispenzačné záznamy, ktoré obsahujú aj údaj o preskripčnom zázname vystavíte faktúru najskôr 5. pracovný deň po skončení mesiaca, pričom úhradu dostanete o polovicu skôr.

Čítať celú odpoveď
Doteraz si faktúru vystavovala každé pracovisko (nižšia zložka samostatne), je to možné aj v novom procese?

Po novom sa vystavuje jedna faktúra na jedno IČO, nie je možné vystaviť faktúru podľa nižších zložiek. Pre vnútropodnikové účtovníctvo si rozdelenie podľa NZ viete vyfiltrovať  v prehľade dispenzačných záznamov, dostupnom v Elektronickej pobočke

Čítať celú odpoveď
Má každá zdravotná poisťovňa nastavený proces zúčtovania rovnako?

Z ostatnými ZP sa zhodujeme:

Čítať celú odpoveď
Môžem dispenzačný záznam stornovať/opraviť kedykoľvek?

Áno, opravu môžete vykonať kedykoľvek v priebehu mesiaca, keď bol zrealizovaný výdaj. Pri zistení akýchkoľvek nezrovnalostí pri odoslaní dispenzačného záznamu odporúčame urobiť jeho storno a opravu čo najskôr. Po skončení zúčtovacieho obdobia budú totiž dispenzačné záznamy dočasne „uzamknuté“ a v tom čase nebude možné zo strany lekárne v nich nič meniť.

Čítať celú odpoveď
Čo ak si nestihnem opísať pridelené poradové číslo dispenzačného záznamu, pridelené ZP, ako sa viem k nemu dostať?

V Elektronickej pobočke máte sprístupnený prehľad dispenzačných záznamov spolu s informáciu o potrebe zaslania papierových dokladov a poradovým číslom.

Čítať celú odpoveď
Čo ak pri vytvorení dispenzačného záznamu neuvediem ID preskripčného záznamu?

V takom prípade porušíte zmluvu a poisťovňa má právo odmietnuť úhradu lekárenskej zdravotnej starostlivosti. Ste povinný v dispenzačnom zázname uviesť identifikátor preskripčného záznamu, ak bol preskripčný záznam vytvorený. 

Čítať celú odpoveď
Ako mám baliť recepty? Do balíčkov po 200ks?

Recepty a poukazy balíte do štyroch kôpok od 1.6.2019: SK recept, SK poukaz, EU recept, EU poukaz. Bez ohľadu na počet, ale ak sa vám to vyhovuje môžete naďalej balíčkovať po 200ks.

Čítať celú odpoveď
Ako mám zoraďovať recepty/poukazy?

Recepty/poukazy zoraďuje vo zväzkoch v a poradí posledného číselného označenia predpisu v listinnej podobe, ktoré sme vám oznámili pri odoslaní dispenzačného záznamu. Na každom zväzku uvádzate počet predpisov nachádzajúcich sa v jednotlivom zväzku, číslo faktúry pridelené poisťovňou a označenie zúčtovacieho obdobia.

Čítať celú odpoveď
Musím vytvoriť dispenzačný záznam ak na jednom papierovom recepte sú predpísané dva lieky?

Áno, pre každý jeden výdaj lieku vytvoríte samostatný dispenzačný záznam, taktiež na jeden recept potom uvediete dve čísla receptov, ktoré vám zdravotná poisťovňa oznámi.

Čítať celú odpoveď
Čo ak nepošlem dispenzačný záznam ihneď pri výdaji?

Porušujete zákon, ste povinný každý výdaj lieku, dietetickej potraviny, alebo zdravotníckej pomôcky v priebehu zúčtovacieho obdobia bezodkladne nahrať do certifikovaného informačného systému prostredníctvom vytvorenia. Ak dispenzačný záznam pošlete neskôr, napríklad nasledujúci mesiac, ukrátite sa o preplatenie LZS o mesiac.

Čítať celú odpoveď
Musím aj pre papierový recept/poukaz vytvoriť dispenzačný záznam?

Áno, pre každý výdaj musí lekáreň vytvoriť a poslať do poisťovne dispenzačný záznam.

Čítať celú odpoveď
Aké výhody získam keď podpíšem dodatok?

Ako jediná poisťovňa vám v rámci tejto zmeny ponúkame tieto výhody:

Čítať celú odpoveď
Čo ak nepodpíšem dodatok k zmluve a budem pokračovať v zúčtovaní po starom?

Dodatkom dávame do súladu novú legislatívu a aktuálne platnú zmluvu. Ak sa rozhodnete dodatok nepodpísať, nič sa nemení na skutočnosti, že do poisťovne ste povinný posielať dispenzačné záznamy, z ktorých poisťovňa pripraví zúčtovanie.

Čítať celú odpoveď
Ako sa zmení zasielanie dávok do zdravotnej poisťovne?

Dávky novelou zákona č. 581/2004 Z. z § 8, odsek 16 prestávajú existovať, zúčtovanie vykoná ZP prostredníctvom zaslaných dispenzačných záznamov. To znamená, že od 1.7.2019 už nebudete posielať do zdravotnej poisťovne žiadne dávky, posledné obdobie za ktoré posielate dávky je máj 2019.

Čítať celú odpoveď
Prečo dochádza k zmene procesu zúčtovania lekárenskej zdravotnej starostlivosti?

K zmene dochádza z dôvodu novely  zákona č. 581/2004 Z. z § 8, odsek 16, účinnej od 1.6. 2019, podľa ktorej zdravotná poisťovňa uhrádza lekárenskú zdratotnú starosltivosť len na základe dispenzačných záznamov.

Čítať celú odpoveď
Som poistenec, zmenil som zdravotnú poisťovňu a mám platný opakovaný recept predpísaný pred 1.1.2019. Bude mi platiť po 1.1.2019

Podľa legislatíy by platiť mal. Žiaľ, NCZI meškalo s nasadením funkcionality ereceptu, ktorá by to umožnila. Preto ak si budete vyberať platný opakovaný predpis vytvorený v roku 2018 v priebehu januára 2019, nebude to fungovať a odporúčame vám dať si predpísať opakovaný recept znovu. NCZI nasadí potrebné úpravy ereceptu koncom januára 2019, takže potom by už výber na platný opakovaný recept predpísaný ešte v roku 2018 mal fungovať.

Čítať celú odpoveď
Od 1.1.2019 mi nefungujú služby ereceptu, nič som nemenil, ešte koncom roka mi všetko išlo. Overiť postenca aj systému mi funguj

Ak máte starú, neaktualizovanú verziu softvéru, je možné, že vám od zažiatku roka nefungujú niektoré služby ereceptu. NCZI od 1.1.2019 zastavilo podporu starých verzií služieb. Viac informácií vám vie poskytnúť váš dodávateľ softvéru.

Čítať celú odpoveď
Preplatí poisťovňa lekárni liek/dietetikum/pomôcku, ak ju predpísal všeobecný lekár na odporúčanie špecialistu, ktorý nemá zmluv

Nie. Zdravotná poisťovňa na základe legislatívy platnej od 1.1. 2019 takýto výber neprepláca. Odporúčajúci poskytovateľ zdravotnej starostlivosti musí byť zmluvný.

Čítať celú odpoveď
Ako lekáreň realizuje výdaj opakovaného receptu?

Rovnako ako akýkoľvek výdaj bez papiera, na základe preskripčného záznamu. Pri opakovanom recepte sa výdajom automaticky aktivuje možnosť ďalšieho výberu po uplynutí príslušnej periódy medzi výbermi, ktorú určil predpisujúci lekár. Pred uplynutím tejto periódy výber možný nie je.

Čítať celú odpoveď
Ako má lekáreň nakladať s receptami na opiáty?

Tak ako doteraz, pričom je naďalej potrebné viesť knihu opiátov podľa platnej legislatívy.

Čítať celú odpoveď
Ako má lekáreň nakladať s papierovými receptami/poukazmi od 1. 1. 2018?

Lekáreň vykazuje a zasiela do zdravotnej poisťovne papierové recepty/poukazy tak ako doteraz, akurát nemusí zasielať tie, pri ktorých daný liek/pomôcku/dietetikum vydala na základe riadne podpísaného elektronického záznamu.

Čítať celú odpoveď
Na základe akých dát zdravotná poisťovňa prepláca od 1. 1. 2018 lekárenskú starostlivosť?

Zdravotná poisťovňa prepláca zdravotnú starostlivosť lekárni tak ako doteraz, teda na základe faktúry a zúčtovacích dokladov. Samozrejme, nad údajmi, ktoré k nám prídu elektronicky, resp. papierovo, realizujeme kontroly. V prípade, že nájdeme podozrenie/rozdiel medzi preskripčným, dispenzačným a vykázaným údajom, môžeme realizovať revíziu.

Čítať celú odpoveď
Čo ak lekáreň/výdajňa nevie požadovaný liek/pomôcku/dietetikum v čase blokovania vydať?

Ak lekáreň/výdajňa požadovaný liek/pomôcku/dietetikum nevie dodať, blokovaný predpis odblokuje. Tým umožní jeho výdaj v inej lekárni. V tomto prípade musí lekáreň bezodkladne informovať pacienta. Preverenie dostupnosti lieku je potrebné realizovať v čo najkratšom čase a neblokovať recept v prípade, že lekáreň nemá istotu, že vie predmet predpisu dodať.

Čítať celú odpoveď
Ako má lekáreň postupovať v prípade, že nemá k dispozícii liek/pomôcku/dietetikum a bude ho objednávať?

Lekáreň/výdajňa sa môže s pacientom dohodnúť, že mu daný liek/pomôcku/dietetikum objedná a za týmto účelom jeho elektronický preskripčný záznam zablokuje. Blokovanie v softvéri je obdobou odobratia papierového predpisu alebo poukazu na účely objednania a následného výdaja v náhradnom termíne. Ak má pacient aj papierový recept/poukaz, lekáreň mu ho tak ako doteraz odoberie.

Čítať celú odpoveď
Na ako dlho je možné predpis zablokovať?

Recept/poukaz je zablokovaný vždy do konca platnosti predpisu podľa platnej legislatívy.

Čítať celú odpoveď
Ako má lekáreň od 1. 1. 2018 postupovať, ak pacient bude mať papierový recept/poukaz bez čiarového kódu?

Lekárnik najprv zadá rodné číslo pacienta do softvéru. Je totiž možné, že lekár vytvoril elektoronický záznam až po vzniku papierového receptu/poukazu (napr. pri návštevnej službe alebo z technických príčin). Iba ak softvér nezobrazí žiaden elektronický predpis, lekárnik spracuje papier tak ako doteraz a vydá liek/pomôcku/dietetikum podľa papiera.

Čítať celú odpoveď
Ako má lekáreň od 1. 1. 2018 postupovať, ak pacient nebude mať papierový recept/poukaz, ale iba elektronický?

Buď si načíta čiarový kód predpisu alebo rodného čísla z mobilnej aplikácie Dôvera, alebo do softvéru zadá rodné číslo pacienta. Po zadaní rodného čísla sa v softvéri zobrazia všetky platné, ešte nevybrané predpisy. Lekárnik pracuje s tým, ktorý si pacient prišiel vybrať.

Čítať celú odpoveď
Prečo zavádzate kontroly do ereceptu/služby Bezpečné lieky online? Čo z toho má lekáreň?

Lekárne už nebudú doplácať na nesprávny predpis liekov, pomôcok a dietetík v podobe zamietnutých receptov a poukazov a vracania pacientov naspäť k lekárom. Mnohé nesprávne, neúplne a protizákonné predpisy sa do lekárne ani nedostanú, pretože vôbec nevzniknú. Lekárne budú mať viac spoľahlivých dát o predpise v elektronickej podobe a menej komplikované zúčtovanie s menej neuznanými receptami/poukazmi.

Čítať celú odpoveď
Garantuje Dôvera zavedením kontrol úhradu všetkých vydaných liekov/pomôcok/dietetík?

Nie, hoci novozavedené kontroly eliminujú množstvo chybných predpisov, ktoré sú v rozpore s legislaítvou, a teda nie sú uhrádzané zdravotnou poisťovňou, zvyšujú istotu lekární pri výdaji. Žiaľ, technicky ani vecne nie je možné zapracovať úplne všetky revízne kontroly už priamo do ereceptu.

Čítať celú odpoveď
Som lekáreň a nedá sa mi uložiť dispenzačný záznam, hoci doteraz to išlo. Prečo?

Od 1. októbra 2018 sa do ereceptu/služby Bezpečné lieky online zaviedli nové kontroly, ktoré zabraňujú chybám pri výdaji a neumožnia uložiť dispenzačný záznam, ak:

Čítať celú odpoveď
Budú do ereceptu/služby Bezpečné lieky online zapracované všetky revízne kontroly zdravotnej poisťovne? ?

Nie je možné, aby do služby Bezpečné lieky (BL) online/erecept kompletne nahradili revíznu kontrolu. Do konca roka 2018 budú však v rámci ereceptu a BL online nasadené viaceré kontroly, ktoré sa používajú pri revízii, a teda lekár, prípadne lekárnik budú hneď online informovaný o tom, že predpis alebo výdaj je chybný alebo v rozpore s legislatívou.

Čítať celú odpoveď
Je možné upraviť údaje z preskripčného záznamu?

Áno, lekárnik môže upravovať  údaje z preskripčného záznamu, v niekoľkých prípadoch sa editácia priamo očakáva, napr. v súvislosti s generickou preskripciou. Preskripčný záznam však lekárnik needituje, údaje z neho zmení v dispenzačnom zázname, ktorý vytvára pri výdaji. V prípade problému je potrebné obrátiť sa na dodávateľa lekárenského softvéru.

Čítať celú odpoveď
Je možné zmeniť chybný dispenzačný záznam?

Ak po odoslaní dispenzačného záznamu dôjde k zmene odoslaných údajov, je možné a dokonca zo zákona nutné pôvodný dispenzačný záznam stornovať a odoslať nový. Pri dodržaní tohto postupu by vykázaná starostlivosť mala byť v úplnej zhode s posledným platným dispenzačným záznamom.

Čítať celú odpoveď
Aká je platnosť receptov/poukazov s čiarovým kódom?

Platnosť je stanovená legislatívou a na tom sa nič nemení. Pre vybrané lieky, ktoré majú špeciálny spôsob a dobu výroby a dodania, máme nastavené dlhšie doby platnosti. Ak si liek v plnej výške hradí pacient, platnosť takéhoto predpisu je 30 dní.

Čítať celú odpoveď
Aký čiarový kód sa tlačí na výpis z receptu?

Výpis sa správa ako nový predpis, teda obsahuje nový čiarový kód. Druhá možnosť je, že si lekáreň predpis v softvéri zablokuje a zvyšné množstvo predpísaného produktu pacientovi objedná a vydá mu všetky balenia naraz.

Čítať celú odpoveď
Môžem lieky vydávať aj po starom, bez zasielania elektronických dispenzačných záznamov?

Ak nevyužívate ani erecept, porušujete zákon s hrozbou sankcie od príslušných šátnych inštitúcií. Do momentu, kým si službu Bezpečné lieky online alebo erecept aktivujete, vydávajte po starom. Akurát nebudete mať prístup k viacerým užitočným funkcionalitám a elektornickej komunikácii (napríklad online overovanie poistencov a dlžníkov, zasielanie zúčtovacích dávok zo softvéru, overovanie predpisujúcich lekárov a pod.).

Čítať celú odpoveď
Nemám službu Bezpečné lieky online/erecept, ale prišiel mi pacient s receptom a na ňom je čiarový kód. Čo mám urobiť?

Nemusíte mať službu Bezpečné lieky (BL) online, stačí štátny erecept. Ak nemáte ani ten, porušujete zákon. Kým si BL online alebo erecept aktivujete, spracujte recept tak ako doteraz, teda čiarový kód si nevšímajte. 

Čítať celú odpoveď
Službu Bezpečné lieky online/erecept mám, ale prišiel mi pacient s receptom bez čiarového kódu. Čo mám robiť?

Recept spracujte tak ako doteraz a údaje z dispenzačného záznamu nám zašlite čo najskôr po výdaji lieku. Konkrétne inštrukcie vám vie dať váš dodávateľ lekárenského informačného systému.

Čítať celú odpoveď
Je služba a jej zapracovanie do môjho softvéru zadarmo alebo musím niekomu niečo platiť?

Každý dodávateľ softvéru si môže od 1. januára 2018 za elektronické služby Dôvery vrátane služby Bezpečné lieky online pýtať od poskytovateľov platbu.

Čítať celú odpoveď
Nechcem podpísať zmluvu/dodatok kvôli službe Bezpečné lieky online na prijímanie úhrady dlžného poistného.

Je to samozrejme vaše rozhodnutie. Využívanie služby Bezpečné lieky (BL) online na prijímanie úhrady dlžného poistného je v zmysle zmluvy/dodatku dobrovoľné. Lekár sa môže slobodne rozdhodnúť či pacientovi umožní zaplatiť jeho dlh na zdravotnou poistení priamo v ambulnacii. Za nevyužívanie tejto služby nehrozí lekárovi žiaden postih alebo sankcia. Za využívanie ostatných funkcionalít BL online (kontrola liekovej knižky, eRecept, eZúčtovanie, DôveraLab, DôveraNávrhy) však môže všeobecný lekár a špecialista získať v priemere 3000 eur až 4000 eur ročne.

Čítať celú odpoveď
Ako si môžem overiť, či je pacient dlžník?

V prvom rade odporúčame službu Bezpečné lieky (BL) online. Ak ju nemáte, odporúčame aktivovať si ju čo najskôr. Ak potrebujete pomoc s aktiváciou, kontaktujte svoju softvérovú firmu. Dovtedy si môžete dlžníkov overiť na webe dovera.sk.

Čítať celú odpoveď
Dlžníci so splátkovým kalendárom budú mať preplatenú len odkladnú starostlivosť u zubárov a v lekárňach alebo všade?

Budú mať preplatenú všetku odkladnú zdravotnú starostlivosť, teda nielen tú v lekárňach a u zubárov.

Čítať celú odpoveď
Ja chcem len Modul erecept, nechcem službu Bezpečné lieky online

Dôvera nepodmieňuje využívanie Modulu erecept aktiváciou služby BL online. Či je to však technicky možné, sa informujte u svojho dodávateľa softvéru. Nevyužívaním elektronických služieb vrátane služby BL online však lekári prichádzajú o možnosť získať vyššie platby od Dôvery. Využívanie modulov zo štátneho systému ezdravie totiž finančne nebonifukujeme. Rozdiel medzi platbami pre lekárov využívajúcich elektronické služby a tých nevyužívajúcich sa v roku 2018 ešte zvýšil.

Čítať celú odpoveď
Zostáva služba BLO k dispozícii aj po spustení Modulu erecept v rámci štátneho systému ezdravie?

Áno, služba ostáva dostupná a funkčná s rovnakými funkcionalitami ako doteraz. Iba v časti elektronickej preskripcie a dispenzácie sa stáva integrálnou súčasťou ezdravie. Integrácia s ezdravie so sebou prináša doplnenie funkcionalít, ktoré umožnia elektronický záznam riadne elektronicky podpísať v zmysle legislatívy od 1. januára 2018.

Čítať celú odpoveď
Ktoré softvérové firmy majú od Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) overenie zhody na modul erecept?

Ich zoznam nájdete na tejto stránke.

Čítať celú odpoveď
Aká je platnosť receptov/poukazov s čiarovým kódom?

Platnosť je stanovená legislatívou (24 hodín, 3 dni, 7 dní, 90 dní)  a na týchto ustanoveniach sa nič nemení. Od 1.1.2019 sa však do legislatívy dopĺňajú  dve nové skupiny liekov a IPL so špecifickým spôsobom výroby a dodania, pre ktoré platia lehoty pre výdaj a teda aj platnosť receptov 30 dní, resp. 60 dní. Ministerstvo zdravotníctva však musí zašpecifikovať zoznam týchto liekov v pripravovanej vyhláške. Ak si liek v plnej výške hradí pacient, platnosť takéhoto predpisu je 30 dní.

Čítať celú odpoveď
Čo keď bude výpadok internetu a ja budem mať v ambulancii alebo pri okienku v lekárni pacienta?

Na plynulé využívanie služby je potrebné byť neustále pripojený na internet. No samozrejme, že nebudete čakať s predpisom/výdajom, kým internet nabehne. Pri výpadku jednoducho predpíšte/vydajte liek tak ako doteraz a váš softvér by mal odoslať tieto záznamy po opätovnom sprístupnení internetu.

Čítať celú odpoveď
Aké sú podmienky aktivácie služby?

Je potrebné mať s Dôverou podpísanú zmluvu o elektronickej komunikácii a zmluvu, resp. príslušný dodatok k zmluve o poskytovaní lekárenskej/zdravotnej starostlivosti, ktorý upravuje zasielanie preskripčného/dispenzačného záznamu. Zároveň je nevyhnutné mať softvér od zmluvných dodávateľov softvéru. Poslednou technickou nevyhnutnosťou je byť stále zapojený do internetu, pretože služba vyžaduje elektronickú výmenu informácií v reálnom čase. Pre konkrétne informácie kontaktujte svojho dodávateľa softvéru.

Čítať celú odpoveď
Čo mám robiť, ak mám službu Bezpečné lieky online a zabudnem nahrať nejaký recept?

Nahrajte ho čo najskôr dodatočne.

Čítať celú odpoveď
Službu Bezpečné lieky online mám, ale prišiel mi pacient s receptom bez čiarového kódu. Čo mám robiť?

Recept spracujte tak ako doteraz a údaje z dispenzačného záznamu nám zašlite čo najskôr po výdaji lieku. Konkrétne inštrukcie Vám vie dať váš dodávateľ lekárenského informačného systému.

Čítať celú odpoveď
Stáva sa, že lieky prídu do lekárne vybrať rodinní príslušníci pacienta. Môžu za neho podpísať súhlas a zaplatiť?

Nie. Súhlas môže podpísať iba osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. Nikto iný, aj keby ste overili jeho totožnosť. Ak napríklad príde za matku vybrať lieky do lekárne jej dcéra, nemá nárok vedieť viac, ako to, čo je zverejnené na webe Dôvery, pretože to sú verejne známe informácie. A preto ani nemôže uhradiť jej dlh.

Čítať celú odpoveď
Som lekárnik a neviem čítačkou prečítať čiarový kód. Čo mám robiť? Ako si načítam preskripčný záznam?

Ak je čiarový kód vytlačený, ale nedá sa prečítať čítačkou, opíšte zvýraznených 11 číslic pod čiarovým kódom. Automaticky sa vám tak natiahne preskripčný záznam do softvéru. Možno je problém v nastavení vašej čítačky. Ak si s tým neviete poradiť sami, pomôcť by vám mohla vaša softvérová firma, skúste ju kontaktovať.

Čítať celú odpoveď
Môže údaje o liekoch, ich interakciách a elektronickú zdravotnú kartu vidieť aj lekárnik?

Nie. Tú časť služby Bezpečné lieky online, ktorá sprístupňuje lieky, liekové interakcie pacienta a jeho elektronickú zdravotnú kartu, majú zo zákona k dispozícii len lekári na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti. Lekárnici ju nemajú, pretože to neumožňuje platná legislatíva (lekárnik má právo vedieť bez písomného súhlasu pacienta len o jeho liekoch, lekároch a diagnózach, ktoré sa nachádzajú na recepte, ktorý pacient predkladá v lekárni pri výbere lieku).

Čítať celú odpoveď