Ako vám mám zaslať dávku?

Aktualizované: 30. 03. 2012

Dávky - finančné zúčtovanie zdravotnej starostlivosti zasiela poskytovateľ zdravotnej poisťovni elektronicky, prostredníctvom Elektronickej pobočky, do 10 dní od konca aktuálneho mesiaca. Dátové rozhranie elektronicky zasielaných dávok určuje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, metodickým usmernením v aktuálnom znení 5/2015. Spôsob zabezpečenia je určený štandardmi zdravotníckej informatiky. Dávky už nie je možné, na základe aktuálne platnej legislatívy, zasielať v listinnej podobe.Viac informácií.

 

Ďalšie otázky z rovnakej kategórie

Číselník chýb pre spätné dávky

Tu nájdete číselník chýb zdravotnej poisťovne pre zasielanie spätnej dávky.

Čítať celú odpoveď
Aký je kód zdravotnej poisťovne Dôvera?

 Kód je 24.

Čítať celú odpoveď
Musím s dávkou zaslať aj faktúru?

Je na vás, či pridáte aj faktúru. Výnimkou sú lekárne, ktoré faktúru prikladajú spolu s lekárskymi predpismi a poukazmi. Viac informácií.

Čítať celú odpoveď
Ako rýchlo mi zaplatíte za poskytnutú zdravotnú starostlivosť?

Zdravotnú starostlivosť vám uhradíme do 30 dní odo dňa doručenia zúčtovacích dokladov a faktúry. V prípade, že vám vznikla povinnosť potvrdiť Dobropis/Ťarchopis/Faktúru vystavenú v mene poskytovateľa, faktúra je splatná 10 dní odo dňa doručenia týchto dokladov. Viac informácií.

Čítať celú odpoveď
Vo faktúre mám neuznané výkony a nesúhlasím s tým.

V prípade, ak vám neboli uznané všetky výkony, ktoré ste nám vykázali, a vy s tým nesúhlasíte, je potrebné podať do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia protokolu sporných dokladov reklamáciu. Urobiť tak môžete písomne alebo prostredníctvom Elektronickej pobočky.

Reklamácia voči neuznaným výkonom je upravená vo všeobecných zmluvných podmienkach v bode 5.12. V súlade s nimi nie je možné podať reklamáciu telefonicky. 

Čítať celú odpoveď