Dávka 580 - ročný výkaz

Aktualizované: 23. 04. 2012

Štruktúra výkazu v elektronickej forme na účely ročného zúčtovania poistného.

Rozsah

V jednej dávke sú údaje od jedného platiteľa za všetky mesiace o mesačných preddavkoch na poistné a úhrnné údaje za celý rok o úhrne príjmov a preddavkov na poistné zamestnancov poistených v príslušnej poisťovni. Jedna dávka môže pozostávať z viacerých súborov dávky umiestnených na viacerých dátových nosičoch.

Dávka má formát textového súboru, prípadne súborov (PLAIN TEXT FILE) v kódovaní ISO LATIN 2 (ISO 8859-2).

Názov súboru na dátovom nosiči je v nasledovnom tvare: x580rrrr

Popis položiek názvu súboru

 • x: Charakter dávky
 • N: nová (prvotný výkaz)
 • O: opravná (opravný výkaz celkový)
 • A: aditívna (rozdielový výkaz)
 • 580: Typ dávky
 • rrrr: Identifikácia roka ku ktorému sa dávka vzťahuje, rrrr – číselné označenie roka.

Každá veta je na novom riadku dávky. Formát vety dávky je nasledovný:

polozka_1|polozka_2|...|polozka_N| (veta je ukončená znakom | )

Oddeľovač položiek vety je znak | (vertical bar; ASCII #7C). Položky vety nemajú fixnú dĺžku. Čísla sa nedopĺňajú znakom 0 (nula) na začiatku.

Identifikácia dávky

Položka č. Popis položky Povinná Dátový typ Dĺžka
1. Charakter dávky P CHAR 1
2. Typ dávky P INT 3
3. IČO platiteľa/ RČ P CHAR 8-10
4. Číslo platiteľa P CHAR 10
5. Kód zdravotnej poisťovne P CHAR 4
6. Dátum odoslania dávky P DATE RRRRMMDD
7. Číslo dávky P INT 6
8. Počet viet tela dávky P INT 6
9. Počet médií   INT 3
10. Poradové číslo média   INT 3

Popis položiek identifikácie dávky

Charakter dávky:

 • N – nová (prvotný výkaz) dávka, povinnosť podať do 28.02.2012
 • O – opravná dávka (v plnom rozsahu nahrádza novú dávku), je možné ju podať najneskôr do 31.05.2012
 • A – aditívna (rozdielová) dávka (dopĺňa novú alebo opravnú dávku), je možné ju podať najneskôr do 31.05.2012,  v tejto môže byť vykázaný len poistenec príslušnej zdravotnej poisťovne.
 • Typ dávky: 580
 • IČO platiteľa/RČ: 8-10 miestne číslo, v prípade, že IČO má menej znakov ako 8, dopĺňa sa len vpredu (na začiatku) nulami tak, aby malo 8 znakov, ak ide o fyzickú osobu uvedie sa 9 alebo 10 miestne rodné číslo bez lomítka a dopĺňa sa nula na konci
 • Číslo platiteľa: číslo pridelené zdravotnou poisťovňou (variabilný symbol)
 • Kód zdravotnej poisťovne: na prvé dve miesta sa uvádza číselný kód zdravotnej poisťovne, na druhé dve miesta sa uvedie číselný kód pobočky (v prípade, že zdravotná poisťovňa pobočku nemá, uvedú sa dve nuly)
 • Číslo dávky: uvedie sa poradové číslo dávky v danom roku
 • Počet viet tela dávky: uvedie sa počet poistencov v tele dávky (t.j. v prílohe)
 • Počet médií: počet médií, na ktorých je dávka doručená
 • Poradové číslo média: poradové číslo média (1,2,3,...)
 • P = povinná položka

Dátový typ:                 

 • CHAR – alfanumerický reťazec
 • INT      – celé číslo
 • DATE  – dátumový údaj v zadanom tvare
 • DEC   – desatinné číslo, dĺžka je vyjadrená v tvare x, y kde x značí počet platných číslic pred aj za desatinnou bodkou spolu a y označuje počet platných číslic za desatinnou bodkou. Ako oddeľovač v desatinných číslach sa používa bodka.       

Záhlavie dávky

Záhlavie dávky sa uvádza na každom médiu dávky. Veta záhlavia dávky obsahuje identifikačné údaje platiteľa.

Položka Popis položky Povinná Dátový typ Maximálna dĺžka
1. Rok P INT 4
2. Názov platiteľa P CHAR 80
3. IČO platiteľa/ RČ P CHAR 8-10
4. Číslo platiteľa P CHAR 10
5. DIČ   CHAR 12
6. Telefón N CHAR 20
7. Fax   CHAR 20
8. Email N CHAR 75
9. Kód banky platiteľa P CHAR 4
10. Predčíslie bankového účtu   CHAR 6
11. Číslo bankového účtu P INT 10

Popis položiek vety záhlavia:

 • Rok: celé číslo v tvare RRRR
 • Názov platiteľa: meno a priezvisko alebo názov platiteľa
 • IČO platiteľa/ RČ: 8-10 miestne číslo, v prípade, že IČO má menej znakov ako 8, dopĺňa sa len vpredu (na začiatku) nulami tak, aby malo 8 znakov, ak ide o fyzickú osobu uvedie sa 9 alebo 10 miestne rodné číslo bez lomítka a dopĺňa sa nula na konci,
 • Číslo platiteľa: číslo pridelené zdravotnou poisťovňou (variabilný symbol)
 • DIČ: daňové identifikačné číslo

Veta tela dávky obsahuje údaje v členení na jednotlivé mesiace a úhrnné údaje

Položka Popis položky Povinná Dátový typ Dĺžka
1. Poradové číslo P INT 6
2. Rodné číslo zamestnanca P INT 10
3. Obdobie trvania zamestnania od P* DATE 8
4. Obdobie trvania zamestnania do P* DATE 8
5. Obdobie trvania zamestnania od P* DATE 8
6. Obdobie trvania zamestnania do P* DATE 8
7. Obdobie trvania zamestnania od P* DATE 8
8. Obdobie trvania zamestnania do P* DATE 8
9. Obdobie trvania zamestnania od P* DATE 8
10. Obdobie trvania zamestnania do P* DATE 8
11. Obdobie trvania zamestnania od P* DATE 8
12. Obdobie trvania zamestnania do P* DATE 8
13. Obdobie trvania zamestnania od P* DATE 8
14. Obdobie trvania zamestnania do P* DATE 8
15. Obdobie trvania zamestnania od P* DATE 8
16. Obdobie trvania zamestnania do P* DATE 8
17. Obdobie trvania zamestnania od P* DATE 8
18. Obdobie trvania zamestnania do P* DATE 8
19. Obdobie trvania zamestnania od P* DATE 8
20. Obdobie trvania zamestnania do P* DATE 8
21. Obdobie trvania zamestnania od P* DATE 8
22. Obdobie trvania zamestnania do P* DATE 8
23. Obdobie trvania zamestnania od P* DATE 8
24. Obdobie trvania zamestnania do P* DATE 8
25. Obdobie trvania zamestnania od P* DATE 8
26. Obdobie trvania zamestnania do P* DATE 8
27. Úhrn skutočnej výšky príjmov podľa § 13 ods. 1 zákona P DEC 12, 2
28. Úhrn preddavkov na poistné zamestnávateľa P DEC 12,2
29. Úhrn preddavkov na poistné zamestnanca P DEC 12,2
30. Obdobie - Január P INT 6
31. Počet dní zamestnania v danom mesiaci P INT 2
32. Skutočná výška príjmu P DEC 12, 2
33. Vymeriavací základ P DEC 12, 2
34. Sadzba preddavkov zamestnávateľ v % P DEC 2, 2
35. Sadzba preddavkov zamestnanec v % P DEC 2, 2
36. Suma preddavku zamestnávateľ v € P DEC 12, 2
37. Suma preddavku zamestnanec v € P DEC 12,2
38. Suma preddavku spolu v € P DEC 12,2
39. Obdobie - Február P INT 6
40. Počet dní zamestnania v danom mesiaci P INT 2
41. Skutočná výška príjmu P DEC 12, 2
42. Vymeriavací základ P DEC 12, 2
43. Sadzba preddavkov zamestnávateľ v % P DEC 2, 2
44. Sadzba preddavkov zamestnanec v % P DEC 2, 2
45. Suma preddavku zamestnávateľ v € P DEC 12, 2
46. Suma preddavku zamestnanec v € P DEC 12,2
47. Suma preddavku spolu v € P DEC 12,2
48. Obdobie - Marec P INT 6
49. Počet dní zamestnania v danom mesiaci P INT 2
50. Skutočná výška príjmu P DEC 12, 2
51. Vymeriavací základ P DEC 12, 2
52. Sadzba preddavkov zamestnávateľ v % P DEC 2, 2
53. Sadzba preddavkov zamestnanec v % P DEC 2, 2
54. Suma preddavku zamestnávateľ v € P DEC 12, 2
55. Suma preddavku zamestnanec v € P DEC 12,2
56. Suma preddavku spolu v € P DEC 12,2
57. Obdobie - Apríl P INT 6
58. Počet dní zamestnania v danom mesiaci P INT 2
59. Skutočná výška príjmu P DEC 12, 2
60. Vymeriavací základ P DEC 12, 2
61. Sadzba preddavkov zamestnávateľ v % P DEC 2, 2
62. Sadzba preddavkov zamestnanec v % P DEC 2, 2
63. Suma preddavku zamestnávateľ v € P DEC 12, 2
64. Suma preddavku zamestnanec v € P DEC 12,2
65. Suma preddavku spolu v € P DEC 12,2
66. Obdobie - Máj P INT 6
67. Počet dní zamestnania v danom mesiaci P INT 2
68. Skutočná výška príjmu P DEC 12, 2
69. Vymeriavací základ P DEC 12, 2
70. Sadzba preddavkov zamestnávateľ v % P DEC 2, 2
71. Sadzba preddavkov zamestnanec v % P DEC 2, 2
72. Suma preddavku zamestnávateľ v € P DEC 12, 2
73. Suma preddavku zamestnanec v € P DEC 12,2
74. Suma preddavku spolu v € P DEC 12,2
75. Obdobie - Jún P INT 6
76. Počet dní zamestnania v danom mesiaci P INT 2
77. Skutočná výška príjmu P DEC 12, 2
78. Vymeriavací základ P DEC 12, 2
79. Sadzba preddavkov zamestnávateľ v % P DEC 2, 2
80. Sadzba preddavkov zamestnanec v % P DEC 2, 2
81. Suma preddavku zamestnávateľ v € P DEC 12, 2
82. Suma preddavku zamestnanec v € P DEC 12,2
83. Suma preddavku spolu v € P DEC 12,2
84. Obdobie - Júl P INT 6
85. Počet dní zamestnania v danom mesiaci P INT 2
86. Skutočná výška príjmu P DEC 12, 2
87. Vymeriavací základ P DEC 12, 2
88. Sadzba preddavkov zamestnávateľ v % P DEC 2, 2
89. Sadzba preddavkov zamestnanec v % P DEC 2, 2
90. Suma preddavku zamestnávateľ v € P DEC 12, 2
91. Suma preddavku zamestnanec v € P DEC 12,2
92. Suma preddavku spolu v € P DEC 12,2
93. Obdobie - August P INT 6
94. Počet dní zamestnania v danom mesiaci P INT 2
95. Skutočná výška príjmu P DEC 12, 2
96. Vymeriavací základ P DEC 12, 2
97. Sadzba preddavkov zamestnávateľ v % P DEC 2, 2
98. Sadzba preddavkov zamestnanec v % P DEC 2, 2
99. Suma preddavku zamestnávateľ v € P DEC 12, 2
100. Suma preddavku zamestnanec v € P DEC 12,2
101. Suma preddavku spolu v € P DEC 12,2
102. Obdobie - September P INT 6
103. Počet dní zamestnania v danom mesiaci P INT 2
104. Skutočná výška príjmu P DEC 12, 2
105. Vymeriavací základ P DEC 12, 2
106. Sadzba preddavkov zamestnávateľ v % P DEC 2, 2
107. Sadzba preddavkov zamestnanec v % P DEC 2, 2
108. Suma preddavku zamestnávateľ v € P DEC 12, 2
109. Suma preddavku zamestnanec v € P DEC 12,2
110. Suma preddavku spolu v € P DEC 12,2
111. Obdobie - Október P INT 6
112. Počet dní zamestnania v danom mesiaci P INT 2
113. Skutočná výška príjmu P DEC 12, 2
114. Vymeriavací základ P DEC 12, 2
115. Sadzba preddavkov zamestnávateľ v % P DEC 2, 2
116. Sadzba preddavkov zamestnanec v % P DEC 2, 2
117. Suma preddavku zamestnávateľ v € P DEC 12, 2
118. Suma preddavku zamestnanec v € P DEC 12,2
119. Suma preddavku spolu v € P DEC 12,2
120. Obdobie - November P INT 6
121. Počet dní zamestnania v danom mesiaci P INT 2
122. Skutočná výška príjmu P DEC 12, 2
123. Vymeriavací základ P DEC 12, 2
124. Sadzba preddavkov zamestnávateľ v % P DEC 2, 2
125. Sadzba preddavkov zamestnanec v % P DEC 2, 2
126. Suma preddavku zamestnávateľ v € P DEC 12, 2
127. Suma preddavku zamestnanec v € P DEC 12,2
128. Suma preddavku spolu v € P DEC 12,2
129. Obdobie - December P INT 6
130. Počet dní zamestnania v danom mesiaci P INT 2
131. Skutočná výška príjmu P DEC 12, 2
132. Vymeriavací základ P DEC 12, 2
133. Sadzba preddavkov zamestnávateľ v % P DEC 2, 2
133. Sadzba preddavkov zamestnanec v % P DEC 2, 2
134. Suma preddavku zamestnávateľ v € P DEC 12, 2
135. Suma preddavku zamestnanec v € P DEC 12,2
136. Suma preddavku spolu v € P DEC 12,2

Popis položiek veta tela dávky:

 • Skutočná výška príjmu: uviesť výšku príjmu zamestnanca, na vyplatenie ktorého vznikol zamestnancovi nárok,
 • Vymeriavací základ: uveďte vymeriavací základ preddavku na poistné podľa (§ 13 ods. 1 a ods. 6 až 8. o zdravotnom poistení - v prípade zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. m) a s) sa uvádza nulový vymeriavací základ) V prípade vyplatenia príjmu počas poberania napr. nemocenského alebo materského sa bude uvádzať skutočný vymeriavací základ.
 • Obdobie trvania zamestnania od/do: celé číslo v tvare DDMMRRRR, položky pre viacero prerušených období,
 • P*: pokiaľ nebude potrebné vyplniť všetky položky týkajúce sa obdobia, tieto ostanú prázdne a oddelia sa znakom | (vertical bar; ASCII #7C)
 • Obdobie: celé číslo v tvare RRRRMM

Ďalšie otázky z rovnakej kategórie

Dávka 514 - štruktúra výkazu

Štruktúra výkazu v elektronickej forme. Štruktúra dávky 514 platná od 1.2.2015:

Čítať celú odpoveď
Dávka 601 - štruktúra výkazu

Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie.

Čítať celú odpoveď
Nekomunikujem elektronicky. Akú máte poštovú adresu?

Rešpektujeme vaše rozhodnutie, hoci elektronická komunikácia je najjednoduchšie riešenie pre poistencov, platiteľov aj poskytovateľov.

Naša korešpondenčná adresa je:

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Cintorínska 5
949 01 Nitra


Čítať celú odpoveď
Upozorní ma E-pobočka na chyby alebo nedodané dávky?

Áno, túto informáciu vám zobrazujeme hneď po prihlásení na úvodnej stránke vašej Elektronickej pobočky. Chybné alebo nedodané mesačné výkazy alebo hromadné oznámenia zobrazujeme vo veľkých oknách vyznačené farebne.

Čítať celú odpoveď
Je E-pobočka v sekcii platiteľ určená aj individuálnym platiteľom?

Táto sekcia je pre hormadných platiteľov, teda zamestnávateľov. Ak ste samoplatiteľ alebo samostatne zárobkovo činná osoba, využite rolu Poistenec.

Čítať celú odpoveď
Chcem si aktivovať E-pobočku ako platiteľ. Čo mám urobiť?

Na stránke E-pobočky vyplňte formulár. Zadajte požadované údaje, aby sme mohli pre vás pripraviť dohodu o elektronickej komunikácii. Na základe nej vám službu aktivujeme a vydáme aj prístupové údaje, ktoré budete pri prihlasovaní používať. Bude tiež potrebné potvrdiť validačný e-mail, ktorý vám zašleme.

Predpokladom na úspešnú registráciu je to, aby ste boli u nás registrovaný ako platiteľ.

Čítať celú odpoveď