Prečo to Dôvera robí, čo tým získa?

Už od roku 2007 zabezpečujeme  zamestnávateľom jednoduchú, komfortnú a bezplatnú platformu na elektronickú komunikáciu - Elektronickú pobočku a chceme byť k nim ešte bližšie a robiť dobré veci ešte lepšie. Pracujeme na tom, aby práca mzdárov a účtovníkov bola čo najefektívnejšia a komfortná. Chceme im uľahčiť prácu a odstrániť zbytočnú komunikáciu tým, že informácie a odpovede na ich otázky dáme včas a najmä zrozumiteľne. Vďaka tomu vzniká menej nedorozumení a menej konfliktnej komunikácie.

Prečo by mala softvérová firma implementovať túto online službu?

V súčasnej dobe je na trhu niekoľko desiatok SWF, ktoré ponúkajú SW pre personalistov/mzdárov a je len na nich, koho si vyberú. SW sú podobné nakoľko vychádzajú z veľkej miery z legislatívy, rozhoduje pridaná hodnota pre klienta a tá sa implementáciou služby zvýši.

Z našich prieskumov, ktoré sme realizovali u platiteľov Elektronickej pobočky, je zrejmé, že deväť z desiatich zamestnávateľov má záujem o funkcionality Elektronickej pobočky (napr. kontrola a odoslanie MV, HO) priamo vo svojom mzdovom softvéri.

Okrem hodnoty pre klienta sa zvýši aj konkurenčná výhoda oproti nezapojeným dodávateľom SW.

Čo získa majiteľ/akcionár platiteľa?

Jednou z úloh zamestnávateľa je zvyšovanie efektivity a komfortu svojich zamestnancov pri nezmenených nákladoch. Zamestnávateľ to môže dosiahnuť využívaním novej služby, keďže táto prináša úsporu času a menej chýb. Tiež eliminuje konfliktnú komunikáciu so ZP.

Služba im tiež umožní vyhnúť sa problémom s neserióznymi partnermi - dlžníkmi. A to tak, že platiteľ bude môcť jednoducho automatizovaným spôsobom priamo zo svojho informačného systému identifikovať rizikové podnikateľské subjekty s dlhmi na zdravotnom poistení. Na základe týchto informácii platitelia predídu potenciálnym stratám z nedobytných alebo klasifikovaných pohľadávok z obchodného styku.

Čo získa účtovník spoločnosti?

Presné, správne a najmä včas dodané poklady od mzdových účtovníkov znamenajú pre účtovníkov spoločnosti prevádzkovú úsporu, zníženie chýb a následných dodatočných opráv, menej komunikácie so ZP pri zisťovaní chýb a rozdielov.

Čo mám robiť, ak chcem službu využívať? Kedy ju môžem vyskúšať?

  • Je potrebné mať s Dôverou podpísanú zmluvu 4.0 o elektronickej komunikácii, ktorá upravuje zmluvné podmienky v súvislosti s využívaním služby Zamestnávatelia online. Zároveň je nevyhnutné mať softvér od dodávateľov softvéru, ktorí majú tieto služby implementované vo svojich SW produktoch.
  • Na aktiváciu služby stačí raz priamo v softvéri zadať prihlasovacie meno a heslo, ktoré používate pri prihlasovaní do Elektronickej pobočky a tieto zostávajú platné až do zmeny prihlasovacích údajov cez EP. Takže nie sú potrebné nové prihlasovacie údaje od výrobcu softvéru ani od ZP.  V prípade zmeny prihlasovacích údajov v Elektronickej pobočke bude potrebné túto zmenu vykonať vo svojom SW programe.
  • Poslednou technickou nevyhnutnosťou je pripojenie na internet, pretože služba vyžaduje elektronickú výmenu informácií v reálnom čase.

Kto mi dá školenie, ako mám službu využívať? Kde nájdem manuál/pomôcku/návod?

Nápoveda by mala byť súčasťou vášho softvéru.

Je možné overiť poistenca aj inak? Ak áno, dá sa to aj spätne k nejakému dátumu?

Overiť poistenca je možné aj cez náš web, ale len k aktuálnemu dátumu. Služba Dôvera online vám umožní overenie aj k inému dátumu, ako je aktuálny dátum.

Čo to znamená, že je niekto dlžník?

Ide o poistencov a platiteľov poistného, ktorí nezaplatili preddavok na poistné za tri mesiace v príslušnom kalendárnom roku, nedoplatok alebo úhradu za zdravotnú starostlivosť vo výške viac ako 10 eur.

Zoznam našich dlžníkov vychádza z platnej legislatívy (zákon 580/2004 o zdravotnom poistení, § 25 ods. 1. písm. e) bod 2).

Ako môže byť zamestnanec dlžníkom, nie je to chyba?

Nie je to chyba, táto situácia môže vzniknúť z viacerých dôvodov: napr.  dlh zamestnanca môže pochádzať  z jeho ročného zúčtovania alebo ako individuálneho platiteľa poistného.

Čo mám robiť, ak mi nesúhlasia údaje z vášho systému s tým, čo hovorí zamestnanec/naše doklady?

Prosím, prekontrolujte údaje ešte raz. Ak ani po opakovanej kontrole údaje nesúhlasia, kontaktujte nás prostredníctvom našej kontaktnej linky 0850 850 850 v čase 8:00 – 16:00 hod.

Je služba a jej zapracovanie do môjho softvéru zadarmo alebo musím niekomu niečo platiť?

Či je služba poskytovaná zadarmo alebo nie, je súčasťou obchodného vzťahu s vaším dodávateľom softvéru. Dôvera službu vyvinula, prevádzkuje a poskytuje bezplatne vašej SWF.

Môj dodávateľ softvéru s vami zmluvu nepodpísal, ale chcem mať túto službu. Čo mám robiť?

Kontaktujte s touto požiadavkou svojho dodávateľa softvéru. Ak bude mať záujem službu zapracovať, poskytneme mu potrebnú súčinnosť na to, aby aj váš softvér túto službu obsahoval. Ak sa tak nestane, máte možnosť zvážiť zmenu dodávateľa softvéru.

Čo máme robiť, keď si softvér vyvíjame interne a chceme mať službu tiež?

Poskytneme Vám potrebnú podporu. Prosím, kontaktujte nás prostredníctvom mailu [email protected].

Čo máme robiť, keď nám služba nefunguje?

Máte niekoľko možností:

  • preveriť internetové pripojenie - jeho rýchlosť/dostupnosť
  • preveriť, či sú správne zadané prihlasovacie údaje (login, heslo)
  • pokiaľ je pripojenie na internet funkčné, sú správne zadané prihlasovacie údaje, taktiež nie je plánovaná žiadna odstávka (zistíte po zavolaní webovej služby DajOznamyDZP) a napriek tomu Vám služba nefunguje, prosím kontaktuje nás na [email protected]

Softvér mi poskytol podľa mňa nesprávnu informáciu/výstup – kde a ako to môžem reklamovať?

Ak informácii alebo výstupu nerozumiete, kontaktujte nás cez [email protected]

Na čo je dobré overovanie nároku na odvodovú odpočítateľnú položku?

Overovanie nároku je dôležité v prípade uplatnenia OOP v mesačných preddavkoch v mesačnom výkaze. Jeho overením sa dá predísť možným chybám pri nesprávnom vykazovaní nároku na OOP v mesačným výkazoch. Tým sa dá predísť aj následnej potrebe zasielania opravných výkazov.

Ako viete že má zamestnanec nárok na OOP?

Pri posudzovaní nároku pri uplatnení nároku OOP v mesačných preddavkoch v MV vychádzame z pravidiel nastavených platnou legislatívou (zákon 580/2004) a z údajov, ktoré evidujeme u daného zamestnanca v informačnom systéme Dôvery.

Je elektronické potvrdene (PDF) plnohodnotné v porovnaní s papierovým potvrdením?

Elektronické potvrdenie (PDF) je potvrdenie vydané v súlade s platnou legislatívou (zákon 580/2004 Z.z. §25 ods. 1 písm. j)), a preto je porovnateľné s papierovým a je možné ho použiť na všetky právne úkony. V prípade potreby je možné si takéto potvrdenie vytlačiť. Takto vytlačené potvrdenie je v súlade s platnou legislatívou považované za originál.

Kedy budem mať k dispozícii potvrdenie, keď som si oň zažiadal prostredníctvom svojho SW?

Po podaní žiadosti informačný systém Dôvery vykonáva automatické kontroly. Tie sú zvyčajne ukončené v priebehu niekoľkých minút. Ak je výsledok kontrol  bezchybný, tak potvrdenie sa vydá automaticky. V takomto prípade záleží aj od nastavenia vášho SW, ako rýchlo vám toto potvrdenie zobrazí.

Po vydaní potvrdenia taktiež zdravotná poisťovňa automaticky mailom informuje klientov o vydaní potvrdenia. V prípade, že automaticky vykonávané úlohy identifikujú nejaký problém, spracovanie potvrdenia si prevezme príslušný pracovník Dôvery. O tejto skutočnosti je klient automaticky informovaný mailom, ak v rámci žiadosti uviedol aj svoj mailový kontakt.

Po podaní žiadosti som nedostal potvrdenie ani žiaden mail...

V prípade, že nemáte k dispozícii žiadnu informáciu o stave spracovania žiadosti (či už o vybavení alebo prevzatí na riešenie) do jednej hodiny od podania žiadosti, kontaktujte nás cez [email protected].

Nejde mi podať žiadosť – môžem ju podať opakovane?

Opakovane je možné podať žiadosť len v prípade, že predchádzajúca žiadosť podaná prostredníctvom vášho SW bola vybavená.

Vo svojom SW vidím, že máme mať dlh. Ako zistím detaily o tomto dlhu?

Podrobnosti o dlhu sa dozviete v stave účtu v Elektronickej pobočke, kde budete vidieť podrobný mesačný prehľad vašich predpisov, ale aj úhrad. Vo svojom SW by ste mali mať možnosť automatického prihlásenia sa do Elektronickej pobočky.

S dlhom, ktorý vidím vo svojom SW, nesúhlasím . Ako mám postupovať?

Preverte si svoj dlh v stave účtu v Elektronickej pobočke. Do Elektronickej pobočky by ste mali mať možnosť priamo sa prihlásiť zo svojho SW. Ak aj po preverení nesúhlasíte s uvedeným dlhom alebo máte inú reklamáciu k údajom uvedeným v stave účtu, môžete podať reklamáciu na stav účtu priamo z Elektronickej pobočky. Po vyriešení vami podanej reklamácie vás budeme informovať mailom.