Oznamovacie povinnosti

Má živnostníčka povinnosť ohlásiť zdravotnej poisťovni, že začala materskú dovolenku?

Začatie alebo skončenie poberania materského alebo rodičovského príspevku oznamujú zdravotnej poisťovni elektronicky štátne inštitúcie (Sociálna poisťovňa alebo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny), preto ich živnostníčka už nemusí oznamovať.
Živnostníčka počas poberania materského nemusí ani platiť preddavky na poistné.

Čítať celú odpoveď
Môžem zmenu údajov nahlásiť aj za iných členov rodiny?

Osobné údaje za dospelých poistencov je možné zmeniť len na základe ich osobnej žiadosti. V prípade, ak chcete aktualizovať informácie pre neplnoleté deti, urobiť tak môžete e-mailom na adrese info@dovera.sk, osobne v ktorejkoľvek pobočke alebo poštou na adrese DÔVERA zdravotná poisťovňa, Cintorínska 5, 949 01 Nitra.

V prípade, ak ste splnomocnený konať v mene dospelej osoby, môžete o zmenu požiadať všetkými vyššie uvedenými spôsobmi. Oskenované plnomocenstvo nám pošlite v prípade podania žiadosti e-mailom, ak sa rozhodnete pre osobnú návštevu, zoberte si ho so sebou.

Čítať celú odpoveď