Nadštandard od Dôvery

Okrem toho, čo vám garantuje zákon, vám prinášame aj výhody a nadštandardné benefity.
Prečo v rámci 200+200+200 preplácate doplatky len deťom vo veku 0 - 18 rokov?

Rozhodli sme sa podporiť rodiny s deťmi práve preto, že sú často vystavení rôznym lekárskym vyšetreniam a deti bývajú často choré. Chceme im uľahčiť situáciu a zmierniť sociálny dosah doplatkov za lieky.

Čítať celú odpoveď
Preplatíte mi liek aj vtedy, ak bol v čase vydania čiastočne hradený a v čase uplatnenia nároku na preplatenie už plne hradený?

Áno, ak ste v čase trvania výhody z lekárne vybrali liek s doplatkom, tento vám preplatíme vo výške, ktorú nám vykázala lekáreň, maximálne však vo výške doplatku za príslušný liek, určenej v Zozname kategorizovaných liekov platnom v čase vydania lieku.

Čítať celú odpoveď
Dieťa je umiestnené v detskom domove a detský domov má záujem o preplatenie doplatkov. Ako treba postupovať?

V prípade, že je dieťa v detskom domove, môže o preplatenie doplatkov za lieky požiadať štatutár detského domova. Štatutár detského domova by sa mal preukázať zriaďovacou listinou (nemusí byť overená), prípadne rozhodnutím o vymenovaní štatutára a rozhodnutím súdu o umiestnení dieťaťa do príslušného zariadenia. Štatutár môže požiadať o preplatenie doplatkov len za dieťa, nie za seba.

Čítať celú odpoveď
Lekárka predpísala vakcínu Varivax (vakcína proti ovčím kiahňam), môže si ju poistenec uplatniť na preplatnenie?

Keďže táto vakcína nie je zaradená v kategorizácii, nie je možné uplatnenie jej preplatenia prostredníctvom 200+200+200.

Čítať celú odpoveď
Môže zákonný zástupca požiadať o preplatenie doplatkov za lieky v prípade úmrtia dieťata?

V kritériách pre uplatnenie nároku na preplatenie doplatkov za lieky je uvedené, že Dôvera ich preplatí poistencovi za podmienky, že aj v čase podania žiadosti je poistencom Dôvery. Z toho vyplýva, že zákonný zástupca nemá nárok na preplatenie doplatkov za lieky po úmrtí dieťaťa.

Čítať celú odpoveď
Je možné v rámci 200+200+200 požiadať o preplatenie hormonálnej stimulácie pri neplodnosti?

Lieky na hormonálnu stimuláciu sú zaradené do kategórie s doplatkom poistenca, takže poistenka môže využiť výhodu 200+200+200, ktorou nás cez Elektronickú pobočku požiada o vrátenie tohto doplatku. Podmienkou však je, že už má minimálne jedno dieťa do 18 rokov veku, ktoré je poistencom Dôvery.

Čítať celú odpoveď
Ak poistenec spĺňa podmienky na vrátenie doplatkov v rámci limitu spoluúčasti aj v rámci služby 200+200, dostane oba doplatky?

Limit spoluúčasti má svoj vlastný proces, ktorý ide automaticky na základe vykázanej zdravotnej starostlivosti a ak poistenec má nárok, tak mu limit spoluúčasti pošleme automaticky. Toto je naša zákonná povinnosť.

Výhoda doplatkov za lieky a dietetické potraviny 200+200+200 je nadštandardná služba, ktorá má presne vymedzené kritériá. Ak poistenec tieto kritériá splní, tak bez ohľadu na to, či mu bol preplatený limit spoluúčasti, preplatíme mu aj doplatky za lieky do výšky 200€ na jedného poistenca.

Čítať celú odpoveď
Mám nárok na preplatenie doplatku, ak:

Mám nárok na preplatenie doplatku, ak moje dieťa dosiahne 18 rokov:

Čítať celú odpoveď
Za aké produkty môžem žiadať preplatenie doplatku?

Za všetky lieky a od 1.4.2016 aj za dietetické potraviny uvedené v Kategorizačnom zozname, na ktoré čiastočne dopláca zdravotná poisťovňa. Samozrejme, ide o lieky a dietetické potraviny, ktoré užívalo vaše dieťa, náš poistenec, do dovŕšenia 18-teho roku veku, jeho matka alebo otec.

Čítať celú odpoveď
Musí byť aj rodič vašim poistencom, ak chce pre svoje dieťa čerpať výhodu?

Nie, nemusíte byť našim poistencom. Túto výhodu majú právo čerpať deti poistené v Dôvere od nula do 18 rokov veku.

Čítať celú odpoveď
Kedy dostanem peniaze na účet?

Doplatky preplatíme do jedného týždňa, odkedy pošlete elektronickú žiadosť a skontrolujeme vami uvedené údaje.

Čítať celú odpoveď
Môžete uviesť príklady, akých liekov sa to bude týkať?

 Príklady, na akú sumu sa môžu vyšplhať doplatky za lieky pre dieťa do dvoch rokov:

Čítať celú odpoveď
Nie som vaším poistencom. Ako zaregistrujem svoje dieťa v Elektronickej pobočke?

Na stránke www.dovera.sk/ep mu aktivujete prístup do Elektronickej pobočky. Zadáte jeho identifikačné údaje a svoje kontaktné údaje.

Čítať celú odpoveď
Pošlete mi peniaze aj poštovou poukážkou?

Nie, peniaze uhrádzame výhradne na bankový účet.

Čítať celú odpoveď
Zaplatil som za liek v lekárni, no nevidím ho v Elektronickej pobočke. Prečo?

Preplatenie doplatku za lieky sa týka iba liekov na predpis so spoluúčasťou pacienta. Je možné, že vo vašom prípade ide o liek, na ktorý neprispieva zdravotná poisťovňa a plne si ho hradí pacient. Mohlo sa stať aj to, že sme ešte údaje o lieku z lekárne nedostali alebo sme ich ešte nespracovali. Spravidla v Elektronickej pobočke vidíte lieky s odstupom 4 – 6 týždňov. Skúste sa, prosím, pozrieť do svojej Elektronickej pobočky neskôr.

Čítať celú odpoveď
Ďalej