1.    Vyhlasovateľ súťaže:

Obchodné meno:    DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Sídlo:    Einsteinova 25, 851 01  Bratislava
IČO:    35 942 436    
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3627/B
(ďalej len „Poisťovňa“ alebo „Vyhlasovateľ“)

2.    Termín súťaže:  05.09.2018 – 30. 09. 2018

3.    Účastníci súťaže: Súťaž je určená pre každého poistenca Poisťovne vo veku nad 18 rokov, ktorý sa registruje na webovej stránke www.dovera.sk/knihy.

4.    Výhra: 1x kúpeľný pobyt na dve noci vo vybraných kúpeľoch pre dve osoby, ktorý zahŕňa plnú penziu, vstupnú lekársku prehliadku, kúpeľné procedúry a 29x kniha s autogramom.

5.    Miesto a čas žrebovania: 01.10. 2018, Generálne riaditeľstvo Poisťovne, Einsteinova 25, Bratislava.

6.    Podmienky súťaže:

6.1.    Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky.
6.2.    Do súťaže budú zaradení všetci účastníci, ktorí sa registrujú na stránke www.dovera.sk/knihy
a sú zároveň poistencami Poisťovne (ďalej len „Súťažiaci“).
6.3.    Každý Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť iba raz.

7.    Ochrana osobných údajov

7.1.    Poisťovňa vyhlasuje, že ochrana osobných údajov je zabezpečená v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

8.    Vylúčenie zo súťaže:

8.1.    Súťaže sa nemôžu zúčastniť:
a)    zamestnanci Poisťovne;
b)    poistenci Poisťovne, voči ktorým eviduje Poisťovňa dlh na poistnom, a ktorí sú ku dňu začiatku súťaže podľa bodu 2 štatútu z tohto dôvodu uvedení v Zozname dlžníkov zverejnenom na webovej stránke Poisťovne.

9.    Priebeh žrebovania:

9.1.    Žrebovanie výhercov sa uskutoční 01.10.2018 a mená výhercov budú oznámené 03.10. 2018 výhercom osobne, ako aj na webovej adrese súťaže www.dovera.sk/knihy. Žrebovanie nie je verejné a prebehne na Generálnom riaditeľstve Poisťovne. Žrebuje sa náhodným vyžrebovaním.

9.2.    Žrebuje sa 30 výhercov nasledovne:

1.    cena: Kúpeľný pobyt v kúpeľoch Trenčianske Teplice alebo Brusno
2.    cena: Kniha Naši olympijskí velikáni štvrťstoročia – príbehy 33 medailistov s autogramami
3.- 5. cena: Kniha Pjongčang 2018 (XXIII Zimné olympijské hry) s autogramom
6.- 20. cena: Kniha Odchýlka o kariére Mateja Tótha s autogramom
21.- 25. cena: Kniha Bežec a lyžica, o tom ako sa má stravovať bežec s autogramom krstného otca Mateja Tótha
26.- 30. cena: Kniha: Ako neprísť o dieťa (prvá pomoc pre mamičky a všetkých, čo sa starajú o deti) od Viliama Dobiáša

9.3.    Každý výherca bude kontaktovaný telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. V prípade, ak nebude možné výhercu kontaktovať do 5 pracovných dní od uskutočnenia žrebovania, nárok na výhru zaniká a žrebuje sa ďalší výherca.

9.4.    Výhru si výherca preberie osobne po dohode na niektorej z pobočiek Poisťovne alebo mu bude doručená ako poštová zásielka.

10.    Záverečné ustanovenia:

10.1.    Štatút súťaže je dostupný na webovej stránke www.dovera.sk/knihy.

10.2.    Poisťovňa si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne meniť a dopĺňať tento štatút súťaže a podmienky v ňom obsiahnuté. Všetky zmeny štatútu súťaže podľa tohto bodu budú zverejnené v zmysle bodu 10.1. tohto štatútu súťaže.

10.3.    Poisťovňa si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť. Taktiež si vyhradzuje právo posunúť termín žrebovania, termín oznámenia výhercov alebo termín poskytnutia výhry, a to v odôvodnených prípadoch (napr. pri zlyhaní technického zabezpečenia vyhodnotenia súťaže a iné).

10.4.    Na zaradenie do súťaže, ani na výhru nie je právny nárok. Účasť v súťaži je neprevoditeľná a nemôže byť ani predmetom dedičského práva.

10.5.    Poisťovni nevzniká povinnosť uhradiť účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.

10.6.    Ostatné skutočnosti v tomto štatúte neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.

10.7.    V prípade rozporu tohto štatútu súťaže s propagačnými materiálmi týkajúcimi sa súťaže, prípadne iných nejasností, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia tohto štatútu súťaže. V prípade výkladových problémov štatútu súťaže je záväzným výklad Poisťovne.

10.8.    Dátum účinnosti tohto štatútu súťaže je 1. 9. 2018.