V súlade s § 88 ods. 12 a 13 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme štatistické informácie v rozsahu:

  1. Počet odsúhlasených a neodsúhlasených úhrad lieku zdravotnou poisťovňou.
  2. Dôvody neodsúhlasenia úhrady lieku zdravotnou poisťovňou s uvedením počtu neodsúhlasených úhrad lieku zdravotnou poisťovňou.
  3. Počet prvostupňových rozhodnutí a druhostupňových rozhodnutí.
  4. Počet uhradených liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín.

Počet odsúhlasených a neodsúhlasených úhrad lieku zdravotnou poisťovňou

Počet odsúhlasených úhrad lieku 533
Počet neodsúhlasených úhrad lieku 82

2. Dôvody neodsúhlasenia úhrady lieku

Dôvod neodsúhlasenia úhrady lieku Počet neodsúhlasených úhrad lieku
V Žiadosti neboli preukázané skutočnosti použitia lieku v súlade so zásadami medicíny založenej na dôkazoch (EBM- Evidence Based Medicine). 2
Schválením úhrady lieku by celkové verejné prostriedky, s ktorými Zdravotná poisťovňa hospodári, nepokryli úhradu liekov na základe verejného zdravotného poistenia pre všetkých poistencov v zmysle Zákona.
K Žiadosti nebolo doložené povolenie na terapeutické použitie lieku vydané Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky na základe zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 3
K Žiadosti nebolo doložené ukončenie III. fázy klinického skúšania lieku, potvrdzujúcej účinnosť a bezpečnosť lieku v navrhovanej indikácii. 2
Poistenec si hradil liečbu ako samoplatiteľ a po minimálne 3-mesačnej liečbe nebol preukázaný klinický prínos tejto liečby (objektívne zhodnotiteľné zlepšenie zdravotného stavu doložené výsledkami). 1
K Žiadosti nebola doložená európska referenčná cena lieku spolu s podkladmi z ktorých vychádza - t. j. cenami v jednotlivých členských štátoch Európskej únie a identifikáciou overiteľného zdroja týchto údajov. 1
Žiadosť nebola doručená úplná a Žiadateľ ju nedoplnil do 20 kalendárnych dní od doručenia žiadosti. 1
Neboli doposiaľ vyčerpané terapeutické postupy zahŕňajúce lieky zaradené v zozname kategorizovaných liekov. 3
Dodatočné náklady vynaložené z verejného zdravotného poistenia na jednotku zlepšenia zdravotného stavu pri použití posudzovaného lieku presiahli prahovú hodnotu posudzovaného lieku za jeden získaný rok života štandardizovanej kvality. 4

3. Počet prvostupňových rozhodnutí a druhostupňových rozhodnutí

Počet prvostupňových rozhodnutí 753
Počet druhostupňových rozhodnutí 10

4. Počet uhradených liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín

Počet uhradených liekov 215 438
Počet uhradených zdravotníckych pomôcok 5 891
Počet uhradených dietetických potravín 128