V súlade s § 88 ods. 12 a 13 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme štatistické informácie v rozsahu:

  1. Počet odsúhlasených a neodsúhlasených úhrad lieku zdravotnou poisťovňou.
  2. Dôvody neodsúhlasenia úhrady lieku zdravotnou poisťovňou s uvedením počtu neodsúhlasených úhrad lieku zdravotnou poisťovňou.
  3. Počet prvostupňových rozhodnutí a druhostupňových rozhodnutí. 
  4. Počet uhradených liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín.

1. Počet odsúhlasených a neodsúhlasených úhrad lieku zdravotnou poisťovňou. 
 

Počet odsúhlasených úhrad lieku  2 406
Počet neodsúhlasených úhrad lieku  104

2. Dôvody neodsúhlasenia úhrady lieku

Dôvod neodsúhlasenia úhrady lieku Počet neodsúhlasených úhrad lieku
Pri posudzovaní Žiadosti boli zistené nezrovnalosti medzi údajmi uvedenými v Žiadosti a vo vykázanej zdravotnej starostlivosti evidovanej v informačnom systéme zdravotnej poisťovne. 1
V Žiadosti neboli preukázané skutočnosti použitia Produktu v súlade so zásadami medicíny založenej na dôkazoch (EBM- Evidence Based Medicine).
3
Schválením úhrady Produtku by celkové verejné prostriedky, s ktorými Zdravotná poisťovňa hospodári, nepokryli úhradu Produktov na základe verejného zdravotného poistenia pre všetkých poistencov v zmysle Zákona.
89
V Žiadosti nebola zdôvodnená potreba poskytnutia Produktu ako jedinej vhodnej možnosti s prihliadnutím na zdravotný stav poistenca (definovanie v súčasnosti štandardne používaného postupu a odôvodnenie jeho nevhodnosti v konkrétnom prípade).
2
K Žiadosti nebolo doložené povolenie na terapeutické použitie lieku vydané Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky na základe zákona č. 362/2011 Z. z. o  liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1
K Žiadosti nebolo doložené ukončenie III. fázy klinického skúšania lieku, potvrdzujúcej účinnosť a bezpečnosť lieku v navrhovanej indikácii.
1
Predmetom žiadosti je Produkt v terapeutickej indikácii, ktorá už bola posudzovaná v procese kategorizácie na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky,  ale na základe Rozhodnutia nebol produkt zaradený do zoznamu kategorizovaných liekov, zdravotní
4
Neboli doposiaľ vyčerpané terapeutické postupy zahŕňajúce lieky zaradené v zozname kategorizovaných liekov.
1
Žiadosť nebola doručená úplná a Žiadateľ ju nedoplnil do 20 kalendárnych dní od doručenia žiadosti na doplnenie.
2


3. Počet prvostupňových rozhodnutí a druhostupňových rozhodnutí

Počet prvostupňových rozhodnutí 2 988
Počet druhostupňových rozhodnutí 10

4. Počet uhradených liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín

Počet uhradených liekov 732 720
Počet uhradených zdravotníckych pomôcok 21 121
Počet uhradených dietetických potravín 261

V Bratislave, dňa 15.10.2023