Dôležité upozornenie:

Poskytnutie Benefitu sa vzťahuje iba na zdravotné výkony a zdravotnícke pomôcky. Poskytnutie Benefitu sa nevzťahuje na kozmetické výkony a na výkony estetickej medicíny.

1.Popis Benefitu

A) Benefit pre deti

Dôvera poskytne Poistencovi do dovŕšenia 18 rokov veku2 s aktívnym poistným vzťahom v Dôvere (ďalej len „Maloletý poistenec") príspevok na zubné ošetrenie a/alebo dentálnu hygienu a/alebo pečatenie zubov poskytnutú Poistencovi zmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti5 v odbornosti stomatológia / zubné lekárstvo na území Slovenskej republiky (ďalej len „Poskytovateľ") vo forme:

a) preplatenia časti úhrady za zubné ošetrenie, ktorá zodpovedá spoluúčasti Poistenca za zdravotný výkon čiastočne hradený z verejného zdravotného poistenia, uvedený v bode 4 písm. a) Kritérií

b) preplatenia úhrady za zdravotné výkony dentálnej hygieny, ktoré nie sú plne hradené zdravotnou poisťovňou zmluvnému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, uvedené v bode 4 písm. b) Kritérií;

c) preplatenia úhrady za zdravotné výkony pečatenia zubov, pre Maloletého poistenca do dovŕšenia 14 rokov veku2, ktoré nie sú plne hradené zdravotnou poisťovňou zmluvnému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, uvedené v bode 4 písm. c) Kritérií.

d) Dôvera zároveň poskytne Maloletému poistencovi vo veku 4 rokov (od dovŕšenia 4 rokov veku2 do dovŕšenia 5 rokov veku2) s aktívnym poistným vzťahom v Dôvere aj Dentálny balíček v hodnote 30,- € (slovom: tridsať eur), ktorý obsahuje produkty starostlivosti o chrup. Obsah Dentálneho balíčka určuje Dôvera.
Dôvera poskytne Dentálny balíček Poistencovi vo veku 4 rokov, ktorý dovŕšil vek 4 rokov v období od 1.10.  kalendárneho roka do 31.12. kalendárneho roka.

Maloletý poistenec má nárok na Dentálny balíček vždy iba jedenkrát.

Dôvera poskytne Poistencovi Benefit vo forme Dentálneho balíčka výhradne na pobočke Dôvery, pričom prevzatie Dentálneho balíčka na pobočke Dôvery je potrebné si vopred dohodnúť, a to najneskôr do 31.12.2023.

O možnosti vydania Dentálneho balíčka, ako aj o mieste a termíne jeho vydania bude Dôvera Poistencov, resp. zákonných zástupcov, na ktorých má dostupný kontakt, priebežne informovať.

Poistenec, resp. jeho zákonný zástupca, ktorého Dôvera aktívne neinformovala o možnosti prevzatia Dentálneho balíčka, je oprávnený kedykoľvek, najneskôr však do 31.12.2023, kontaktovať Dôveru prostredníctvom pobočky alebo Call Centra a dohodnúť si miesto a termín vydania Dentálneho balíčka. Po uplynutí tohto termínu stráca Poistenec na Dentálny balíček nárok.

B) Benefit pre dospelých

Dôvera poskytne Poistencovi od dovŕšenia 18 rokov veku2 s aktívnym poistným vzťahom v Dôvere (ďalej len „Dospelý poistenec") (Maloletý poistenec a Dospelý
poistenec spoločne ďalej aj ako „Poistenec") príspevok na zubné ošetrenie a/alebo dentálnu hygienu, ako aj doplatok za zdravotnícke pomôcky podľa písm. c) tohto
bodu Kritérií, poskytnuté Poistencovi Poskytovateľom vo forme:

a) preplatenia časti úhrady za zubné ošetrenie, ktorá zodpovedá spoluúčasti Poistenca za zdravotný výkon čiastočne hradený z verejného zdravotného poistenia, uvedený v bode 4 písm. a) Kritérií;

b) preplatenia úhrady za zdravotné výkony dentálnej hygieny, ktoré nie sú plne hradené zdravotnou poisťovňou Poskytovateľovi, uvedené v bode 4 písm. b) Kritérií;

c) preplatenia doplatku poistenca za zdravotnícke pomôcky6- fixné náhrady (korunky) a spojenie pilierových konštrukcií (mostíky), uvedené v bode 4 písm. d) Kritérií, ktoré sú na základe Zoznamu zdravotníckych pomôcok na mieru7 čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia.

Upozornenie: Dôvera nepreplatí Poistencovi úhradu za zdravotné výkony alebo zdravotnícke pomôcky plne hradené z verejného zdravotného poistenia, za ktoré si
Poskytovateľ neoprávnene žiadal od Poistenca úhradu8 ani úhradu za zdravotné výkony alebo zdravotnícke pomôcky, ktoré nie sú uvedené v bode 4 týchto Kritérií

2.Výška Benefitu

Benefit vo výške 30,- € (slovom: tridsať eur) poskytne Dôvera Poistencovi 5x v priebehu kalendárneho roka, počnúc rokom 2022. Dôvera poskytne Poistencovi Benefit vo výške úhrady za zdravotnú starostlivosť/zdravotnícku pomôcku, ktorú Poistenec skutočne uhradil Poskytovateľovi podľa predložených dokladov o úhrade maximálne však do výšky 30,- € (slovom: tridsať eur) za jednu Žiadosť o uplatnenie Benefitu (ďalej len „Žiadosť"). Ak sú Poistencovi v rámci jedného ošetrenia (návštevy) u Poskytovateľa poskytnuté viaceré typy zdravotných výkonov, na ktoré sa Benefit vzťahuje a Poskytovateľ za každý takýto vykonaný typ zdravotného výkonu (t.j. stomatologické zdravotné výkony, výkony dentálnej hygieny, zdravotné výkony pečatenia zubov alebo poskytnutie zdravotníckej pomôcky na mieru) vystavil Poistencovi samostatný účtovný doklad, môže Poistenec podať maximálne 2 (dve) Žiadosti vzťahujúce sa k tomuto jednému ošetreniu (návšteve) u Poskytovateľa.

V prípade, ak sú v rámci jedného ošetrenia (návštevy) u Poskytovateľa Poistencovi poskytnuté zdravotné výkony dentálnej hygieny a súčasne aj zdravotné výkony
pečatenia zubov a Poskytovateľ na tieto zdravotné výkony vystavil Poistencovi samostatné účtovné doklady, môže Poistenec podať iba jednu Žiadosť za jeden typ zdravotných výkonov, to znamená, buď za zdravotné výkony dentálnej hygieny alebo za zdravotné výkony pečatenia zubov.

Doplatok za zdravotnícku pomôcku preplatí Dôvera najviac však vo výške rovnajúcej sa maximálnej výške doplatku za príslušnú zdravotnícku pomôcku, určenú v Zozname zdravotníckych pomôcok na mieru v čase jej poskytnutia.

V prípade, že Poistenec žiada v jednej Žiadosti o preplatenie Benefitu v sume nižšej ako 30,- € (slovom: tridsať eur), zostatok sumy sa nekumuluje k nároku na
preplatenie ďalšieho Benefitu (druhý až piatykrát počas kalendárneho roka).

Zároveň nie je možné kumulovať úhrady u viacerých Poskytovateľov.

Dôvera poskytne Benefit v prípade, ak sú súčasne splnené nasledovné kritériá (ďalej len „Kritériá"):

3.Nárok na poskytnutie Benefitu má iba Poistenec, ktorý:

v čase podania Žiadosti a doloženia fotky/skenu daňového dokladu o zaplatení podľa bodu 5 Kritérií, ako i v čase určenom na poskytnutie/vyplatenie Benefitu (resp. k
poslednému dňu lehoty na preplatenie Benefitu podľa bodu 5 písm. f) Kritérií);

a) je poistený v Dôvere;

b) nie je vedený v zozname dlžníkov9 Dôvery na webovom sídle Dôvery dovera.sk;

c) si plní oznamovacie povinnosti a má pokryté všetky obdobia poistenia v Dôvere, t. j. Dôvera voči nemu neeviduje obdobie bez platiteľa poistného10;
d) absolvoval v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku, v ktorom mu vznikol nárok na Benefit , stomatologickú preventívnu prehliadku u Poskytovateľa, ktorá bola zároveň Poskytovateľom riadne vykázaná Dôvere, resp. príslušnej zdravotnej poisťovni v čase absolvovania preventívnej prehliadky a zdravotnou poisťovňou uhradená, ak bola absolvovaná u zmluvného Poskytovateľa alebo jej absolvovanie riadne preukázané Poistencom, ak bola absolvovaná u nezmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Informáciu o vykázanej a uhradenej zdravotnej starostlivosti Poistenec nájde vo svojej Elektronickej pobočke v časti Elektronická zdravotná karta;

e) v prípade, ak nespĺňa podmienku podľa písm. d) tohto bodu Kritérií, absolvoval v aktuálnom kalendárnom roku, v ktorom mu vznikol nárok na Benefit, najneskôr však v deň ošetrenia (návštevy) u Poskytovateľa, za ktoré si chce uplatniť Benefit, stomatologickú preventívnu prehliadku u Poskytovateľa, ktorá bola zároveň
Poskytovateľom riadne vykázaná Dôvere, resp. príslušnej zdravotnej poisťovni v čase absolvovania preventívnej prehliadky a zdravotnou poisťovňou uhradená, ak bola absolvovaná u zmluvného Poskytovateľa alebo jej absolvovanie riadne preukázané Poistencom, ak bola absolvovaná u nezmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti; uvedené za nevzťahuje na prípady, ak ide o úhradu zdravotných výkonov/zdravotníckych pomôcok, ktorých čiastočná úhrada z verejného zdravotného poistenia je viazaná na absolvovanie stomatologickej preventívnej v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku, v ktorom mu vznikol nárok na Benefit;

Upozornenie : Pri výkonoch záchovnej stomatológie - výkon výplní V01;V02;V03;V05;V06;V07;V41;V42 je pre vznik nároku na poskytnutie Benefitu potrebné absolvovanie stomatologickej preventívnej prehliadky v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku, v ktorom vznikol nárok na Benefit.

f) absolvoval preventívnu prehliadku u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria alebo všeobecné lekárstvo alebo u lekára so špecializáciou v
špecializačnom odbore všeobecná starostlivosť o deti a dorast (ďalej len „poskytovateľ"), ktorá zodpovedá dosiahnutému veku Poistenca11 (prehľad preventívnych prehliadok podľa veku Poistenca je zverejnený na www.dovera.sk), ktorá bola zároveň poskytovateľom riadne vykázaná Dôvere, resp. príslušnej zdravotnej poisťovni v čase absolvovania preventívnej prehliadky a zdravotnou poisťovňou uhradená. Informáciu o Dôvere vykázanej a uhradenej zdravotnej starostlivosti Poistenec nájde vo svojej Elektronickej pobočke v časti Elektronická zdravotná karta. V prípade, ak Poistenec nebude mať absolvovanú preventívnu prehliadku u poskytovateľa v čase podania Žiadosti, môže ju absolvovať dodatočne za predpokladu, že bude absolvovaná a poskytovateľom riadne vykázaná do Dôvery najneskôr do 90 dní od podania Žiadosti.

Upozornenie : Poistenec má 90 dní od podania Žiadosti na dodatočné absolvovanie preventívnej prehliadky, pričom preventívna prehliadka musí byť poskytovateľom aj riadne vykázaná Dôvere a dátum vykonania všeobecnej preventívnej prehliadky musí spadať do tejto 90- dňovej lehoty. Odoslanie zúčtovania preventívnej prehliadky poskytovateľom môže trvať 4 až 6 týždňov, čo pri spracovaní Žiadosti zohľadňujeme.

V prípade, ak bola preventívna prehliadka absolvovaná v predchádzajúcich dvoch rokoch, ale nebola lekárom vykázaná, je možné zaslať potvrdenie (napr. lekárska
správa, záznam o vykonaní preventívnej prehliadky, potvrdenie od lekára) cez kontaktný formulár.

h) riadne sa stará o svoj chrup, čo deklaruje dobrovoľným aktívnym zakliknutím vyhlásenia v Elektronickej pobočke v čase oznámenia čerpania Benefitu. Podmienky podľa písm. b) a c) musí zároveň spĺňať aj zákonný zástupca Maloletého poistenca, ktorý uplatňuje poskytnutie Benefitu v jeho mene.

4. Poskytnutie Benefitu sa vzťahuje iba na nasledovné zdravotné výkony a zdravotnícke pomôcky:

a) stomatologické zdravotné výkony čiastočne hradené na základe verejného zdravotného poistenia12 zdravotnou poisťovňou, konkrétne:

 • výkony záchovnej stomatológie V01, V02, V03 (jednoplôšková, dvojplôšková a trojplôšková výplň zuba - biela výplň alebo AMG), V05, V06, V07 (lenfotokompozit),V41 a V42 (endodontické ošetrenie jednokoreňového alebo viackoreňového trvalého zuba); 
 • výkony chirurgickej stomatológie E64 (egalizácia alveolárneho výbežku); 
 • výkony paradontológie P01 a P02a (komplexné a kontrolné parodontologické vyšetrenie), P06 (celkové vyartikulovanie chrupu), P08 a P09 (plastika frenúl, slizničných a väzivových pruhov), P23 (gingivektómia), P32 a P33 (odklopenie frontálneho a laterálneho mukoperiostálneho laloka); 
 • príplatky k operáciám v ambulancii P65a (príplatok k certifikovaným výkonom); 
 • výkony stomatologickej protetiky F01 (komplexné stomatoprotetické vyšetrenie) a F63 (stiahnutie korunky).* Laické vysvetlenie stomatologických zdravotných výkonov čiastočne hradených na základe verejného zdravotného poistenia zdravotnou poisťovňou uvádzame v záverečnej časti Kritérií

b) zdravotné výkony dentálnej hygieny, ktoré nie sú v plnej výške hradené zdravotnou poisťovňou Poskytovateľovi, konkrétne:

 • odstránenie zubného povlaku alebo zubného kameňa v celom úseku chrupu ultrazvukom;
 • odstraňovanie povrchových pigmentácií a usadenín pieskovaním zubov;
 • inštruktáž a nácvik ústnej hygieny;
 • poučenie o prevencii zubného kazu a ochorení parodontu; 
 • odstránenie zubných povlakov.

c) zdravotné výkony pečatenia zubov, ktoré nie sú v plnej výške hradené zdravotnou poisťovňou Poskytovateľovi, konkrétne ide o pečatenie zubov, na ktorých ešte nie je plomba, maximálne do dovŕšenia 14 rokov veku Maloletého poistenca, pričom ide o zadné zuby, t. j. 14 - 17; 24; 27; 34 - 37; 44 -47, v medicínsky odôvodnených prípadoch to môžu byť zuby 12; 22.

Upozornenie: Výkony pečatenia zubov sa nevzťahujú na mliečne zuby.

d) zdravotnícke pomôcky na mieru, čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia uvedené v Zozname zdravotníckych pomôcok na mieru, konkrétne:

 • Z.2.1 - Fixné náhrady

- kód 11101 - inlay liata ako pilier mostíka nepriama
- kód 11102 - inlay koreňová liata priama
- kód 12105 - Korunka fazetovaná liata po zub trojku vrátane. Môže byť poskytnutá iba na zuboch /13-23;33-43/
- kód 12101 - Korunka plášťová celokovová liata. Môže byť poskytnutá iba na zuboch /14-18;24-28;34-38;44-48/

 • Z2.1 - Spojenie pilierových konštrukcií

- kód 12107 - Člen mostíka celokovový liaty. Môže byť poskytnutý iba na zuboch /14-18;24-28;34-38;44-48/.
- kód 12108 - Člen mostíka fazetovaný liaty po zub trojku vrátane. Môže byť poskytnutý iba na zuboch /13-23;33-43/

Upozornenie: Benefit sa nevzťahuje na protetické práce, čiastočné alebo úplné zubné náhrady, živicové korunky, výkony čeľustnej ortopédie, snímky (RTG, CD nosiče), anestéziu, extrakciu, chirurgické výkony, dočasné výplne, akútne ošetrenie, bielenie zubov.

5. Postup pri uplatnení Benefitu:

a) Poistenec musí pred absolvovaním ošetrenia, najneskôr však do 5 kalendárnych dní od absolvovania zubného ošetrenia a/alebo dentálnej hygieny a/alebo pečatenia a /alebo poskytnutia zdravotníckej pomôcky, podať Žiadosť Dôvere prostredníctvom Elektronickej pobočky alebo Mobilnej aplikácie. V prípade žiadostí podávaných v decembri daného roka, je potrebné doplniť všetky údaje a náležitosti Žiadosti a priložiť doklad o úhrade najneskôr do 31.12. daného roka. V Žiadosti Poistenec
identifikuje Poskytovateľa, u ktorého výkon absolvoval alebo plánuje absolvovať. Zároveň musí v Žiadosti potvrdiť, že sa riadne stará o svoj chrup. Žiadosť je platná do konca kalendárneho roka, v ktorom bola podaná.

Upozornenie: Dňom poskytnutia zdravotníckej pomôcky sa rozumie deň jej aplikácie Poskytovateľom.

b) Poistenec uhradí Poskytovateľovi úhradu/doplatok za zubné ošetrenie a/alebo dentálnu hygienu a/alebo pečatenie zubov a/alebo za zdravotnícke pomôcky.

c) Poistenec priloží do Elektronickej pobočky alebo Mobilnej aplikácie fotokópiu/sken dokladu o úhrade za zubné ošetrenie a/alebo dentálnu hygienu a/alebo pečatenie zubov a/alebo zdravotnícke pomôcky (akceptované formáty sú: pdf, jpg, jpeg, jpe, gif, png, bmp, tiff). Doplní dátum vystavenia daňového dokladu, sumu z dokladu o zaplatení a typ výkonu, ktorý absolvoval (zubné ošetrenie a/alebo dentálna hygiena a/alebo pečatenie zubov a/alebo zdravotnícke pomôcky). V prípade, že Poistenec uvedie na žiadosti nesprávny typ výkonu, iný, ako v skutočnosti absolvoval, žiadosť Poistenca bude zamietnutá. Všetky tieto náležitosti musí Poistenec zadať do Elektronickej pobočky alebo Mobilnej aplikácie najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa ošetrenia. V prípade žiadostí podávaných v decembri daného roka, jepotrebné doplniť všetky údaje a náležitosti Žiadosti a priložiť doklad o úhrade najneskôr do 31.12.daného roka.

Sken / fotokópia dokladu o zaplatení musí obsahovať všetky náležitosti účtovného dokladu vrátane názvu výkonu/zdravotníckej pomôcky, za ktorý Poistenec
Poskytovateľovi zaplatil (napr. dentálna hygiena, pečatenie zubov a pod.). Dokladom o zaplatení môže byť pokladničný doklad alebo faktúra. Poistenec je oprávnený uplatniť si na preplatenie jeden účtovný doklad vždy iba jedenkrát.

Ak Poskytovateľ vystavil Poistencovi za každý vykonaný typ zdravotného výkonu (t.j. stomatologické zdravotné výkony, výkony dentálnej hygieny, zdravotné výkony
pečatenia zubov alebo poskytnutie zdravotníckej pomôcky na mieru) samostatné účtovné doklady, ktoré sa viažu k jednej návšteve u Poskytovateľa, je Poistenec za
takúto jednu návštevu u Poskytovateľa oprávnený uplatniť si na preplatenie jednu Žiadosť vzťahujúcu sa na účtovné doklady o úhrade zdravotných výkonov dentálnej hygieny alebo zdravotných výkonov pečatenia zubov a jednu Žiadosť vzťahujúcu sa na účtovné doklady o úhrade stomatologických zdravotných výkonov alebo za poskytnuté zdravotnícke pomôcky na mieru.

UPOZORNENIE: V prípade, ak Poistenec priloží účtovný doklad od iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ako je Poskytovateľ, ktorého Poistenec uvádza v žiadosti, alebo priloží iný doklad, ktorý nie je za ošetrenie u zubára, žiadosť Poistenca bude zamietnutá.

d) Poistenec zároveň poskytne v Elektronickej pobočke alebo Mobilnej aplikácii k Žiadosti Čestné vyhlásenie, že všetky údaje týkajúce sa zubného ošetrenia a/alebo dentálnej hygieny a/alebo pečatenia zubov a/alebo poskytnutia zdravotníckej pomôcky, ktoré uviedol/la, sú presné, pravdivé a totožné s údajmi na priloženom účtovnom doklade.

e) Ďalšiu Žiadosť môže Poistenec podať až po doložení účtovných dokladov podľa písm. c) a čestného vyhlásenia k žiadosti podľa písm. a) a d).

f) Dôvera poskytne Poistencovi Benefit výhradne bankovým prevodom, a to na bankový účet, ktorý Poistenec uvedie pri podávaní Žiadosti), najneskôr do 90 dní odo dňa splnenia všetkých stanovených podmienok v zmysle týchto Kritérií.

6. Dôvera poskytne Poistencovi Benefit spočívajúci v preplatení spoluúčasti Poistenca za zdravotný výkon čiastočne hradený z verejného poistenia a/alebo doplatok Poistenca za zdravotnícku pomôcku iba v prípade, ak Poskytovateľ zároveň vykáže Dôvere poskytnutie výkonu a/alebo zdravotníckej pomôcky Poistencovi najneskôr do 90 kalendárnych dní od absolvovania ošetrenia a zdravotná poisťovňa tento výkon a/alebo zdravotnícku pomôcku Poskytovateľovi uhradí za predpokladu, že boli splnené všetky Kritériá uvedené v bode 3.

Upozornenie : Poistenec nemá nárok na poskytnutie Benefitu v prípade, ak je revíznou kontrolou Dôvery Poskytovateľom vykázaný výkon odmietnutý (neboli splnené zmluvné podmienky a pravidlá vykazovania zdravotnej starostlivosti zo strany Poskytovateľa).

7. Informáciu o aktuálnom zostatku sumy Benefitu, o ktorý môže Poistenec požiadať, nájde Poistenec vo svojej Elektronickej pobočke/Mobilnej aplikácii. V Elektronickej pobočke/Mobilnej aplikácii Poistenca je sprístupnená aj suma Benefitu, ktorý bol Poistencovi uhradený, ako aj zostávajúca nevyčerpaná suma za príslušný kalendárny rok.

8. V prípade čerpania Benefitu Maloletým poistencom je žiadateľom a nárok na Benefit uplatňuje v mene Maloletého poistenca jeho zákonný zástupca.

9. Poistenec je povinný podať Žiadosť a doložiť fotokópiu/sken dokladu o zaplatení v lehotách stanovených v týchto Kritériách, inak mu nárok na čerpanie Benefitu
nevznikne.

10. Kritériá podľa bodov 1 až 9 musia byť splnené všetky súčasne, pričom splnenie Kritérií posudzuje Dôvera po podaní Žiadosti individuálne pre každého jednotlivého Poistenca. Ak Dôvera po úhrade Benefitu Poistencovi dodatočne zistí, že Poistenec nespĺňal Kritéria na poskytnutie Benefitu, Poistenec je povinný poskytnutý Benefit vrátiť Dôvere na základe jej písomnej výzvy, a to v lehote určenej vo výzve.

11. Ak Poistenec nedisponuje vlastným osobným počítačom, tabletom alebo mobilným zariadením, môže na zadanie Žiadosti a/alebo doloženie dokladov využiť mobilné zariadenie v ktorejkoľvek pobočke spoločnosti DÔVERA zdravotná poisťovňa a. s., prihlásením sa do svojho konta v Elektronickej pobočke.

Zmena Kritérií a postupu uplatnenia a preplatenia Benefitu

Dôvera si vyhradzuje právo meniť Kritériá a postup uplatnenia a preplatenia Benefitu, prípadne Benefit bez náhrady zrušiť. Toto právo môže Dôvera uplatniť kedykoľvek počas roka a vždy rovnakým spôsobom, ako uverejnila tieto Kritériá a postup uplatnenia a preplatenia Benefitu. Zmeny Kritérií, postupu uplatnenia a čerpania Benefitu, prípadne zrušenie Benefitu sa stávajú účinnými až dňom zverejnenia takejto zmeny.

Upozornenie pre Poistencov

Dôvera nezodpovedá za nevykázanie alebo nesprávne vykázanie zdravotnej starostlivosti Poskytovateľom/poskytovateľom.

Dôvera neposkytne Poistencovi Benefit, ak Poistenec a/alebo jeho zákonný zástupca uvedie nepravdivé údaje pri registrácii do Elektronickej pobočky alebo pri podávaní Žiadosti.

Dôvera neposkytne Poistencovi Benefit, ak Poskytovateľ vykázal Dôvere iný zdravotný výkon alebo inú zdravotnícku pomôcku ako sú uvedené v bode 4 týchto Kritérií.

Dátum vykázania poskytnutej zdravotnej starostlivosti, na ktorú si poistenec uplatňuje Benefit, musí byť totožný s dňom vystavenia účtovného dokladu, ktorého sken poistenec priloží k Žiadosti. V opačnom prípade bude Žiadosť zamietnutá.

Dôvera neposkytne Poistencovi Benefit, ak sa Poistenec a/alebo jeho zákonný zástupca dopustí konania v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo dobrými mravmi, v ktorého dôsledku vznikne alebo hrozí Dôvere majetková alebo nemajetková ujma.

Dôvera neposkytne Poistencovi Benefit po uplynutí lehoty na podanie Žiadosti a/alebo doloženia fotokópie/skenu dokladu o zaplatení.

Dôvera neposkytne Poistencovi Benefit, ak je vydaných viacero účtovných dokladov za jednu návštevu u Poskytovateľa na totožné zdravotné výkony. Poistenec má nárok na preplatenie len jednej Žiadosti totožného typu zdravotného výkonu za jeden deň. Napr. ak Poistenec absolvoval viaceré zubné ošetrenia v jeden deň a boli mu robené totožné zdravotné výkony a je vydaných viacero účtovných dokladov, Poistenec má nárok na preplatenie iba jedného účtovného dokladu (jednej Žiadosti).

Upozornenie pre Poistencov z iných členských štátov13

Preplatenie Benefitu podľa týchto Kritérií sa nevzťahuje na poistencov poistených v príslušných inštitúciách v iných členských štátoch, ktorí majú v Dôvere registrovaný bydliskový nárokový doklad14 vydaný príslušnou inštitúciou iného členského štátu, ako aj ich nezaopatrených rodinných príslušníkov.

Pre získanie benefitu odporúčame Poistencovi doložiť doklady o zaplatení v čo najkratšom čase od absolvovania zubného ošetrenia a/alebo dentálnej hygieny. Zároveň platí, že ďalšiu žiadosť si Poistenec môže podať až po doložení účtovných dokladov podľa bodu 5c) a zároveň po zakliknutí čestného vyhlásenia za všetky podané Žiadosti.

*Vysvetlenie k stomatologickým zdravotným výkonom čiastočne hradeným na základe verejného zdravotného poistenia zdravotnou poisťovňou:

 • V01, V02, V03 - plastická výplň na zadných zuboch (jedna až tri plôšky). Tento výkon sa môže vykazovať na mliečne aj na trvalé zuby
 • V05, V06, V07 - biele plomby na predných zuboch (jedna až tri plôšky). Tento výkon sa môže vykazovať na mliečne aj na trvalé zuby.
 • V41 - jeden koreňový kanálik, V42 - dva a viac koreňových kanálikov, výplň koreňových kanálikov.
 • E64 - egalizácia (zahladenie ostrých kostí po trhaní viacerých zubov), najskôr však 6 týždňov po poslednom trhaní.
 • P01 a P02 a kontrola ďasien - vstupné vyšetrenie a kontroly u pacientov s krvácaním ďasien. Lekár musí mať certifikát.
 • P06 - problém s hryzením po stomatologickom výkone. Lekár musí mať certifikát.
 • P08 a P09 - odstránenie (prestrihnutie, prerezanie) uzdičky pod jazykom alebo medzi prednými (hornými alebo dolnými) zubami. Lekár musí mať certifikát.
 • P23 - gingivektómia - odstránenie ďasna, ktoré zarástlo do zuba. Lekár musí mať certifikát.
 • P32 a P33 - odklopenie predného a zadného mukoperiostálneho laloka u pacientov s parodontálnymi vačkami. Lekár musí mať certifikát.
 • P65 - príplatky k certifikovaným výkonom a operáciám v ambulancii; operácie ďasien. Lekár musí mať certifikát.
 • F01 - výkony stomatologickej protetiky (komplexné stomatoprotetické vyšetrenie a posúdenie, či je možno realizovať plánovaný výkon, napríklad korunku alebo mostík).
 • F63 - stiahnutie korunky.

Poznámky

1 Dôvera je obchodná spoločnosť so sídlom: Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, odd.: Sa,vložka č. 3627/B, ktorá vykonáva verejné zdravotné poistenie pre poistenca;

2 Do dovŕšenia 18 rokov veku sa rozumie deň predchádzajúci dňu 18-tych narodenín poistenca. Uvedené sa rovnako vzťahuje na dovŕšenie 14 rokov veku a 5 rokov veku poistenca. Od dovŕšenia 4 rokov veku sa rozumie odo dňa 4-tých narodením poistenca.

3 Elektronická pobočka je bezplatná aplikácia na webovom sídle Dôvery www.dovera.sk, ktorá Poistencovi sprístupňuje rôzne elektronické služby, ako aj unikátne dáta o jeho zdraví a zdravotnom poistení. Zároveň je to nástroj na bezpečnú elektronickú komunikáciu Poistenca s Dôverou;

4 Mobilná aplikácia je bezplatná aplikácia na webovom sídle Dôvery www.dovera.sk , ktorá Poistencovi sprístupňuje rôzne elektronické služby, ako aj unikátne dáta o jeho zdraví a zdravotnom poistení. Zároveň je to nástroj na bezpečnú elektronickú komunikáciu Poistenca s Dôverou;

5 Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý má s Dôverou uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti;

6 § 88 ods. 6 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

7 § 27 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

8 Ustanovenie § 44 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej z verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s
poskytovaním zdravotnej starostlivosti;

9 Zoznam dlžníkov vedie Dôvera na svojom webovom sídle podľa § 25a zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

10 Obdobie, kde Dôvera neeviduje u Poistenca platiteľa poistného podľa § 11 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 98/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

11 Periodicitu preventívnych prehliadok plne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia upravuje Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej
starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

12 Zdravotné výkony, ktoré sú čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia (výkony so spoluúčasťou pacienta) podľa Nariadenia Vlády SR č. 777/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia;

13 Členským štátom sa rozumie členský štát Európskej únie, členský štát Európskeho hospodárskeho priestoru (Islandská republika, Nórske kráľovstvo a Lichtenštajnské kniežatstvo), Švajčiarska konfederácia, Srbská republika a Macedónska republika;

14 Bydliskový nárokový doklad je formulár E106, E109, E120, E121, E112, S1, S2, S3, S072, S073, SRB109, RM_SK_106, RM_SK_109, RM_SK_121 a RM_SK_128, ktoré slúžia na zabezpečenie nároku na zdravotnú starostlivosť osobám, ktoré sú poistené v inom členskom štáte.

Tieto Kritériá sú účinné od 1.11.2023.

Bratislava, 30.10. 2023