Ako dotknutá osoba máte právo vedieť, ako vaše osobné údaje spracúvame. Osobným údajom je akákoľvek informácia, pomocou ktorej možno priamo alebo nepriamo identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. "Priamo" znamená napríklad prostredníctvom jasných identifikátorov, ako sú rodné číslo, meno či adresa; "nepriamo" znamená pomocou kombinácie ďalších informácií. Medzi osobné údaje, ktoré spracúvame, patria najmä meno a priezvisko, titul, podpis, pohlavie, adresa bydliska, emailová adresa, telefónne číslo, bankové spojenie, dátum narodenia či rodné číslo, údaje z dokladov totožnosti. V prípade uchádzačov o  zamestnanie to môžu byť aj údaje o vzdelaní, iné údaje uvedené v žiadosti o prijatie do zamestnania, v životopise, motivačnom liste a jeho prílohách. Ako zdravotná poisťovňa súčasne spracúvame aj osobitnú kategóriu osobných údajov, ktorými sú údaje o zdraví, najmä pre účely uhrádzania nákladov za jej poskytnutie poskytovateľom zdravotnej starostlivosti alebo refundácie nákladov, ktoré za seba poistenci uhradili sami. Spracúvame osobné údaje, ktorých spracovanie nám určujú osobitné predpisy (najmä o zdravotných poisťovniach, o zdravotnom poistení, o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, o účtovníctve, daňové predpisy, o sociálnom poistení, kedy spracúvame aj údaje o vašom príjme, z daňových priznaní, vyplývajúce z odvodových povinností) alebo vaše kontaktné údaje, ktoré využívame na poradenstvo, komunikáciu s vami alebo na účely aktívneho oslovovania s prieskumom, ponukou našich služieb alebo služieb našich zmluvných partnerov.

Kto je prevádzkovateľom? Kto je osobou zodpovednou za ochranu osobných údajov?

Prevádzkovateľ je osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov. V prípade vašich osobných údajov, ktoré spracúvame, je prevádzkovateľom DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3627/B (ďalej „Dôvera“, „my“, „nás“, „naše“).

Dôvera má menovanú osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov, na ktorú sa môžete kedykoľvek obrátiť písomne na adrese sídla Dôvery alebo elektronickou poštou na adrese osobneudaje@dovera.sk. Svoju žiadosť môžete zaslať aj prostredníctvom svojej elektronickej pobočky.

Na aké účely a na akých právnych základoch spracúvame vaše osobné údaje?

1. Vykonávanie verejného zdravotného poistenia – je to naša hlavná činnosť a oprávnenie na spracúvanie vašich osobných údajov nám vyplýva priamo z osobitných zákonov (najmä zákona č. 576/2004 Z. z., 577/2004 Z. z., 578/2004 Z. z.,

579/2004 Z. z., 580/2004 Z. z., č. 581/2004 Z. z., 153/2013 Z. z., 362/2011 Z. z., 363/2011 Z. z. v platnom znení). V mnohých prípadoch vám alebo iným subjektom priamo zákon ukladá povinnosť nám oznamovať osobné údaje, aby sme mohli riadne vykonávať verejné zdravotné poistenie. Ak ste poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, spracúvame vaše osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov (vrátane osobných údajov zdravotníckych pracovníkov) alebo na základe toho, že nám to ukladá zákon, ak ste nezmluvný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Ak ste aj platiteľom poistného (napr. zamestnávateľom), rovnako z dôvodu zákonnej povinnosti spracúvame aj osobné údaje o platiteľoch poistného ako aj o zamestnancoch, za ktorých sa platí poistné. V rámci vykonávania verejného zdravotného poistenia spracúvame aj osobné údaje zákonných zástupcov, splnomocnených zástupcov, osôb oprávnených konať v mene právnických osôb, povinných pri uplatňovaní regresov či nezaopatrených rodinných príslušníkov.

2. Bezpečné a kvalitné poskytnutie najmä neodkladnej zdravotnej starostlivosti – osobné údaje pre tento účel spracúvame s vašim súhlasom alebo ako ochranu vašich životných záujmov, ak nie ste schopní udeliť súhlas. Vybrané údaje o vašom zdravotnom stave sprístupňujeme záchranných zdravotným službám (BL112), aby vám mohli poskytnúť bezpečnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť.

3. Poskytovanie kvalitnej a účelnej zdravotnej starostlivosti pre poistencov prostredníctvom našej spolupráce so zapojenými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v rámci projektu Dôvera pomáha - osobné údaje pre tento účel spracúvame s vašim súhlasom. Bez vášho súhlasu nie je možné zúčastňovať sa tohto programu, nakoľko spracovanie osobných údajov zapojenými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti je nevyhnutným predpokladom fungovania celého programu.

4. Pre účely skvalitňovania našich služieb ako aj dokumentáciu plnenia vašich oznamovacích povinností a komunikácie s vami pre účel vykonávania verejného zdravotného poistenia vykonávaného na základe osobitných právnych predpisov zaznamenávame hovory (spracúvame hlasové záznamy) v prípade, ak nás kontaktujete na našom Call centre alebo s vami četujeme na našej webovej stránke.

5. Pre účely podávania, prijímania, evidencie, vybavovania a kontrolu sťažností podnetov a žiadostí podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, vybavovanie a evidenciu podnetov o protispoločenskej činnosti, ako i plnenie ďalších povinností v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vykonávania vnútornej kontroly (§ 3 zákona o zdravotných poisťovniach) a vnútorného auditu spracúvame okrem identifikačných údajov aj samotný obsah podania a údaje v ňom uvedené.

6. Pre účel evidencie hlásení o neobvyklých obchodných operáciách a ich vybavenia – nakoľko sme povinnou osobou podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu sme povinní vykonať identifikáciu klienta na účely vykonania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a za tým účelom sme povinní aj kopírovať úradné doklady (najmä preukaz totožnosti).

7. Pre účel plnenia povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom a z toho vyplývajúce vedenie personálnej a mzdovej agendy spoločnosti vrátane predzmluvných vzťahov. Tieto údaje spracúvame na základe osobitných zákonov, najmä Zákonníka práce alebo s vašim súhlasom, pokiaľ ste uchádzačom o zamestnanie.

8. Plnenie práv a povinností v súvislosti s vedením obchodnej spoločnosti v rámci agendy týkajúcej sa spracovania osobných údajov štatutárov spoločnosti. Tieto údaje spracúvame na základe osobitných zákonov, najmä Obchodného zákonníka, zákona č. 581/2004 Z. z. v platnom znení a Zákonníka práce.

9. Pre účel vedenia právnej agendy a súdnych sporov – na základe osobitných právnych predpisov spracúvame vaše osobné údaje pre účely aktívnych, pasívnych súdnych sporov, správnych konaní a exekúcií.

10. S plnením určených zákonných povinností je neoddeliteľne spojené aj vedenie agendy účtovníctva – v zmysle zákona o účtovníctve či iných súvisiacich zákonov spracúvame osobné údaje aj pre tento účel.

11. Pokiaľ ste našim zmluvným dodávateľom, ste fyzickou osobou alebo vo vašom mene komunikujeme s vašimi poverenými osobami, spracúvame vaše alebo ich osobné údaje na účely plnenia zmluvy, vrátane predzmluvných vzťahov a prípadného uplatnenia a vymáhania našich pohľadávok voči vám.

12. Pre účely priameho marketingu (zasielanie pravidelného newslettera alebo občasné e-maily o službách a produktoch Dôvery a zasielanie informácií súvisiacich s našou činnosťou, našou propagáciou, informácií o našich zmluvných partneroch a prieskumy spokojnosti alebo trhu), ak sa zúčastňujete našich súťaží, ktoré vyhlasujeme, žiadate nás o grant a my posudzujeme vašu žiadosť, beháte a chcete od nás dostávať newsletter pre bežcov, darujete krv a chcete od nás dostávať newsletter pre darcov krvi, či pre účel spracovania a zverejnenia vašich osobných údajov na našej webovej stránke alebo časopise (ak ste výherca v súťaži alebo sme vás podporili grantom) – osobné údaje pre tento účel spracúvame na základe vášho súhlasu alebo na základe nášho oprávneného záujmu v prípade priameho marketingu, za splnenia určených podmienok.

13. Pokiaľ sú vaše osobné údaje súčasťou registratúrnych záznamov (dokumentov listinných alebo elektronických), spracúvame ich v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov. Aj vyradenie, likvidácia alebo archivácia týchto dokumentov sa spravuje plne týmto zákonom.

14. Pre účely zabezpečenia verejného poriadku, bezpečnosti, odhaľovanie kriminality a narušenia bezpečnosti, ochrany majetku spoločnosti alebo zdravia osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch a riadenie fyzického prístupu v rámci budovy a interných priestorov pracovísk Dôvery, spracúvame vaše osobné údaje z kamerových záznamov alebo z monitorovania pohybu po našich priestoroch.

15. Facebook

Dôvera má zriadený na webovej stránke Facebook svoj firemný profil. V sekcii „O nás“ nájdete link na stránku Dôvery a na tieto informácie o spracovaní vašich osobných údajov v rámci prevádzkovania tohto firemného profilu. Na firemnom profile vykonáva Dôvera nasledujúce aktivity:

a/ priamy marketing, propagácia, zvyšovanie povedomia o Dôvere, jej značke, službách alebo výhodách - publikovanie vlastného obsahu Dôvery (zasahuje používateľov Facebooku a dochádza k zbieraniu statusov na pozadí priamo na Facebooku);

b/ komunikácia s používateľmi alebo návštevníkmi firemného profilu, komentáre alebo komunikácia cez Messenger (dochádza k archivácii komunikácie priamo na Facebooku);

c/ organizovanie a vyhodnocovanie súťaží (okrem predošlých bodov sa súťaže ošetrujú súťažnými podmienkami, ktoré obsahujú vždy informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov);

d/ sledovanie a vyhodnocovanie štatistík, sledovanie zásahu a interakcie (agregované štatistické údaje sledujeme a vyhodnocujeme, nevieme však z nich konkretizovať používateľov – anonymné štatistické údaje o používateľoch);

e/ platená podpora Facebook obsahu, prípadne podpora nepublikovaného obsahu (pri cielení však nevieme konkretizovať používateľov);

f/ zbieranie osobných údajov pomocou formátu Lead Ads (zber osobných údajov a identifikácia používateľov alebo návštevníkov firemného profilu, aktuálne zbierame v rozsahu meno a priezvisko, telefón, e-mail, bydlisko);

g/ informovanie o pracovných ponukách (hľadanie nových zamestnancov).

16. Cookies

Informácie o tom ako spracúvame cookies nájdete na našej webovej stránke, na nasledujúcom linku: https://www.dovera.sk/cookies

Aké máme oprávnené záujmy pre spracúvanie osobných údajov?

Našim oprávneným záujmom je spracovanie vašich osobných údajov v rámci spracúvania hlasových záznamov, kamerových záznamov, záznamov z monitorovania prístupov do a v našich priestoroch, agenda súdnych sporov a právna agenda, agenda vnútorného auditu, priamy marketing pri splnení určených podmienok a prieskumy spokojnosti.

Kto sú príjemcovia vašich osobných údajov?

Všetci naši zmluvní partneri, ktorí spracúvajú vaše osobné údaje v našom mene (sprostredkovatelia). Ich zoznam nájdete v závere tejto informácie. Príjemcami sú však aj poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, platitelia verejného zdravotného poistenia, iné zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, zmluvní partneri, ktorí nám pomáhajú pre vás robiť motivačný program, exekútori, Finančná správa (daňové úrady), dôchodcovské správcovské spoločnosti, audítori, štátny archív, orgány činné v trestnom konaní, súdy, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Národné centrum zdravotníckych informácií, Ministerstvá zdravotníctva a financií, Protimonopolný úrad.

Odovzdávame vaše osobné údaje do tretích krajín (mimo krajín EÚ)?

Niektoré vybrané a zmluvou určené osobné údaje posielame do USA v rámci kvartálnej fakturácie za zamestnancov U.S. Steel Košice. (čl. 49 ods. 1 písm. b) Nariadenia).

Akú dlhú dobu spracúvame vaše osobné údaje?

Osobné údaje spracúvame tak dlho, ako nám stanovujú lehoty na ich spracovanie osobitné zákony (najmä § 16 ods. 7 zákona o zdravotných poisťovniach) alebo ako dlho sú určené v našom registratúrnom pláne. Pokiaľ nám dávate súhlas, spracúvame ich tak dlho, ako je uvedené v udeľovanom súhlase. Vždy ich spracúvame len pokiaľ trvá účel ich spracovania. Pokiaľ máme s vami uzavretú zmluvu, spracúvame ich tak dlho ako trvá zmluva, prípadne dlhšie, ak si zo zmluvy uplatňujeme právne nároky napríklad súdnou cestou.

Aké sú vaše práva dotknutej osoby?

Právo na odvolanie súhlasu:

V prípadoch, keď je spracovanie osobných údajov založené na vašom súhlase, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať podľa postupov opísaných v príslušnom formulári súhlasu. Zaručujeme, že súhlas môže byť odvolaný rovnakým spôsobom, akým bol udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov na základe vášho súhlasu pred jeho odvolaním. V niektorých prípadoch bude mať odvolanie súhlasu za následok nemožnosť využívať niektoré služby, ktoré sú na spracovaní vašich osobných údajov založené.

Právo na opravu:

V prípade, že máte podozrenie na nesprávnosť vašich údajov, u nás spracovávaných, máte právo nás požiadať o opravu alebo doplnenie vašich osobných údajov. Snažíme sa priebežne osobné údaje aktualizovať a neustále sa ich snažíme udržiavať presné, úplné, aktuálne a relevantné, a to na základe najnovších informácií, ktoré máme k dispozícii. V niektorých prípadoch, kedy získavame osobné údaje od iných subjektov, kedy ich sami nemáme v správe, nemáme vplyv na ich správnosť a aktuálnosť (napr. ak ste si nesplnili oznamovaciu povinnosť voči príslušným orgánom verejnej správy alebo registrom, ak vám ju stanovuje zá kon a k nám údaje tento subjekt na základe zákona automaticky posiela, pretože sa tieto údaje považujú za referenčné údaje).

Právo na obmedzenie spracovania:

Spracovanie vašich údajov môžeme obmedziť, ak:

a/ spochybňujete presnosť osobných údajov, a to po dobu, ktorú potrebujeme na overenie presnosti,

b/ je spracovanie osobných údajov neoprávnené a vy namiesto vymazania osobných údajov požadujete obmedzenie spracovania,

c/ osobné údaje už naďalej nepotrebujeme, ale požadujete ich na preukázanie, výkon alebo obhajobu svojich zákonných nárokov, alebo

d/ vznesiete námietku proti spracovaniu, zatiaľ čo my overujeme oprávnenosť vašej požiadavky.

Právo na prístup:

Máte právo nás požiadať o potvrdenie, či spracovávame akékoľvek vaše osobné údaje, vrátane napríklad informácií o tom, ktoré kategórie osobných údajov spracovávame, na aký účel sú osobné údaje používané, komu ich odovzdávame, ako dlho ich budeme uchovávať, kde sme ich získali – ak nie priamo od vás – prípadne, akým príjemcom alebo kategórii prijímateľov sme osobné údaje sprístupnili, či o vašich právach s nimi spojenými. Pre podanie žiadosti môžete využiť vzorový kontaktný formulár uvedený v závere týchto informácií.

Potvrdenie o tom, či spracúvame vaše osobné údaje vám zašleme prednostne elektronicky alebo poštou.

Sme povinní poskytnúť vám aj osobné údaje, ktoré o vás spracúvame, ak to požadujete. Osobné údaje z dôvodu ich ochrany a bezpečnosti poskytujeme ich uložením v elektronickej pobočke alebo osobným odovzdaním v sídle zdravotnej poisťovne alebo na vami zvolenej pobočke, kde vám vaše osobné údaje budú v závislosti od rozsahu odovzdané oproti vášmu podpisu, po overení vašej totožnosti, prednostne na nosiči údajov. Vyhradzujeme si právo účtovať primeraný poplatok za spracovanie vašej žiadosti. Uvedené sa týka najmä neadekvátnych a často opakovaných žiadostí alebo žiadostí, ktoré vyžadujú neprimerané administratívne úsilie. Poplatok bude účtovaný vo výške administratívnych nákladov spojených s vyhotovením kópií údajov (napr. cena nosiča údajov – CD, USB kľúč).

Právo na prenosnosť:

Na vašu žiadosť vám odovzdáme všetky spracúvané osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte alebo ich, ak je to technicky možné, odovzdáme inému, vami označenému prevádzkovateľovi. Toto právo je možné uplatniť za predpokladu, že spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu alebo zmluvy, a len ak je spracovanie vykonávané automatizovane. Upozorňujeme, že uplatnenie práva na prenos údajov sa nedotýka osobných údajov, ktoré spracúvame na základe zákona.

Právo na výmaz:

Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, ak:

a/ osobné údaje už nie sú potrebné pre účel, na ktorý boli zhromaždené alebo spracované;

b/ vznesiete námietku proti spracovaniu osobných údajov na účely našich oprávnených záujmov a súčasne neexistujú žiadne naše oprávnené záujmy prevažujúce nad vašimi;

c/ je spracovanie založené na vašom súhlase, súhlas odvoláte, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie;

d/ boli osobné údaje spracovávané nezákonne;

e/ ich vymazanie je požadované na splnenie právnej povinnosti stanovenej právnymi predpismi Európskej únie alebo členského štátu, ktoré sa na nás vzťahujú;

f/ zhromaždené osobné údaje sa týkali osoby mladšej ako 16 rokov;

a pokiaľ spracúvanie nebolo potrebné ani pre splnenie zákonnej povinnosti alebo na určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

Právo na vznesenie námietky proti spracovaniu:

Môžete kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov z konkrétneho dôvodu, za predpokladu, že spracovanie nie je založené na vašom súhlase, ale na našich oprávnených záujmoch alebo oprávnených záujmoch tretej strany. V takomto prípade nebudeme ďalej spracovávať vaše osobné údaje, ak nebudeme môcť preukázať závažné oprávnené dôvody prevažujúce nad vašimi právami a slobodami. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu, uveďte, prosím, či chcete vaše osobné údaje vymazať alebo obmedziť ich spracovanie.

Práva spojené s automatizovaným spracovaním (vrátane profilovania):

V súvislosti so spracovaním automatizovanými postupmi máte právo nás kedykoľvek požiadať o ľudský zásah týkajúci sa spracovania vašich osobných údajov, tj. aby náš poverený zamestnanec preskúmal spracovanie uskutočnené automatizovanými prostriedkami. Súčasne môžete kedykoľvek vyjadriť svoj názor na tento postup a kedykoľvek sa proti nemu ohradiť.

Právo podať sťažnosť:

V prípade údajného porušenia platných právnych predpisov na ochranu osobných údajov môžete podať sťažnosť dozornému úradu pre ochranu osobných údajov v krajine, v ktorej žijete, resp. v krajine kde došlo k údajnému porušeniu ochrany osobných údajov. Na Slovensku je takým orgánom Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Časová lehota vybavenia vašej žiadosti pri uplatnení vašich práv:

Vždy sa pokúsime vybaviť žiadosť v priebehu 30-tich dní od jej doručenia. Lehota však môže byť vzhľadom na početnosť žiadostí a ich zložitosť predĺžená o ďalšie 2 mesiace. O tejto skutočnosti vás budeme najneskôr do 30 dní od doručenia vašej žiadosti informovať spolu s dôvodom predĺženia lehoty. Zároveň ste v omto prípade oprávnení podať sťažnosť dozornému úradu.

Obmedzenie spracovania vašej žiadosti:

V určitých situáciách vám nebudeme môcť sprístupniť niektoré alebo všetky vaše osobné údaje a to najmä kvôli osobitným zákonným ustanoveniam alebo pre ochranu práv a slobôd tretích osôb (napr. ak sú v jednom dokumente údaje aj iných osôb). Ak odmietneme vašu žiadosť o prístup, oznámime vám tiež dôvod odmietnutia.

Nemožná identifikácia:

Predpokladáme, že v niektorých prípadoch nebude možné dohľadať všetky vaše osobné údaje podľa identifikátorov, ktoré ste uviedli vo svojej žiadosti. V takýchto prípadoch, keď vás nedokážeme identifikovať ako dotknutú osobu, nie sme schopní vyhovieť vašej žiadosti, pokiaľ nám neposkytnete ďalšie informácie umožňujúce vašu identifikáciu. Tiež vás máme právo požiadať o overenie totožnosti v prípade, keď máme o vašej totožnosti akékoľvek pochybnosti. O dôvodoch nemožnosti vybaviť vašu žiadosť vás budeme informovať.

Podávanie žiadostí na uplatnenie vašich práv:

Obráťte sa na našu osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov (kontaktné údaje sú uvedené v úvode tejto informácie).

Používame pri spracovaní osobných údajov automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Pri spracovaní osobných údajov profilujeme platiteľov verejného zdravotného poistenia najmä podľa ich platobnej disciplíny, podľa kategórie platiteľa poistného a využívame ho na zaradenie platiteľa poistného do skupiny pre vykonanie ročného zúčtovania poistného v súlade s osobitnými predpismi alebo pre zasielanie adresných správ týkajúcich sa upomínania alebo vymáhania poistného.

Profilovanie využívame aj v prípade priameho marketingu na cielené kampane a zasielanie notifikácií.

Profilovanie využívame aj v prípade našich bezpečných liekov online, zobrazovania liekových interakcií na cielenú komunikáciu s poistencami.

Nepoužívame výhradné automatizované rozhodovanie. V niektorých prípadoch (napr. schvaľovanie kúpeľnej liečby) vyhodnocuje Vašu žiadosť informačný systém. V prípade, ak niektoré náležitosti návrhu nie sú v poriadku, žiadosť vždy posudzuje revízny lekár.

Zdroje osobných údajov:

V niektorých prípadoch nezískavame osobné údaje priamo od vás, ale na základe právnych predpisov, zmlúv alebo vašich súhlasov, nám môžu prichádzať vaše osobné údaje aj od iných subjektov. Zdrojom týchto osobných údajov pre nás sú najmä:

Vaši zamestnávatelia,

Ministerstvo vnútra SR, ktoré má v správe príslušné registre, najmä register obyvateľov,

Ostatné zdravotné poisťovne na Slovensku, ale aj v iných členských štátoch, prípadne styčné orgány iných členských štátov, pokiaľ ide o vecné dávky poskytované našim poistencom alebo poistencom z iných členských štátov na Slovensku,

 • Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
 • Finančná správa SR,
 • Ministerstvo školstva SR,
 • Sociálna poisťovňa,
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
 • Ministerstvo obrany SR,
 • Živnostenské úrady,
 • Zbor väzenskej a justičnej stráže,
 • Centrálna správa referenčných údajov (IS CSRÚ),
 • Register právnických osôb,
 • Obchodný vestník,
 • Samosprávne kraje,
 • Ministerstvo zdravotníctva SR,
 • Verejne dostupné registre,
 • Orgány činné v trestnom konaní,
 • Súdy,
 • Iní prevádzkovatelia, ktorým udelíte súhlas, napr. organizátori behov, Červený kríž, Nadácia pre deti Slovenska.

Zmeny týchto informácií:

Vyhradzujeme si právo aktualizovať tieto informácie. Z tohto dôvodu vám odporúčame priebežne sledovať tieto údaje. Aktualizáciu znenia vidíte podľa dátumu poslednej aktualizácie.

V Bratislave, 25.8.2020