Ochrana osobných údajov

Spracúvame osobné údaje našich poistencov evidované v našom informačnom systéme. V zmysle zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov oznamujeme nasledovné informácie týkajúce sa tohto spracúvania a nakladania s osobnými údajmi.

Aktualizované: 13. 02. 2014

Vybrané činnosti, pri ktorých dochádza aj k spracovávaniu osobných údajov, vykonávame prostredníctvom tretích osôb. Za týmto účelom sme ich poverili spracovaním osobných údajov. Ide o tieto spoločnosti:

 • Advance Healthcare Management Consulting s.r.o., Na Zlatnici 938/7, 147 00 Praha 4, IČO: 24 125 229
 • ALCASYS Slovakia a. s., Staré grunty 36, 841 04 Bratislava, IČO: 35 879 335
 • Cleverlance Slovakia s. r. o., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35 942 487
 • ICZ Slovakia, a. s., Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín, IČO: 36 328 057
 • J+D Recykling, s.r.o., Lisková 795, 034 81 Lisková, IČO: 44 311 907
 • KLIENT PRO SK, s. r. o., Prokopova 15, 851 01 Bratislava, IČO: 45 285 209
 • KLIENT PRO s. r. o., Na Pěnkavě 184, 257 42 Krhanice, Česká republika, IČO: 26 138 883
 • Mediworx software solutions, a. s., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 36 601 748
 • Oracle Slovensko spol. s r. o., Galvaniho Business Center IV., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava, IČO: 35 690 721
 • PEKNÁ MODRÁ s. r. o., Lamačská 22, 841 03 Bratislava, IČO: 35 699 949
 • Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124
 • SOFTIP, a. s., Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, IČO: 36 785 512
 • Tatra Billing, s. r. o., Ivánska cesta 2C, 821 04 Bratislava, IČO: 35 810 572
 • VSL Software, a. s., Lomená 8, 040 01 Košice, IČO: 31 699 626
 • MUDr. Angelika Szalayová, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava, č. 110-149683, miesto podnikania: Budatínska 37, 851 06 Bratislava
  IČO: 41480741
 • SI Medical, s.r.o., Tematínska 5/A, 581 05 Bratislava, IČO 36 680 478

ktoré v týchto prípadoch vystupujú ako sprostredkovatelia.

Účel spracovania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je vykonávanie verejného zdravotného poistenia a naša činnosť s tým súvisiaca. Deje sa tak na základe viacerých zákonov, ktoré určujú aj rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame. Sú to najmä zákony:

 • č. 580/2004 o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002,
 • č. 581/2004 o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • č. 576/2004 o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • č. 577/2004 o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
 • č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

Vaše osobné údaje nebudú zverejnené, sprístupnené ani poskytnuté tretej osobe, okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá osobitný zákon (napr. § 9 ods. 2 a 25 ods. 1 písm. e) zákona č. 580/2004, § 76 ods. 3 a 5 zákona č. 581/2004).

V prípade čerpania zdravotnej starostlivosti uhrádzanej z verejného zdravotného poistenia v iných členských štátoch EÚ alebo v cudzine, môžu byť vaše osobné údaje predmetom cezhraničného prenosu do iných členských štátov EÚ alebo do tretích krajín.

Vaše práva ako dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.