Slobodný prístup k informáciám

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.* (ďalej aj len „spoločnosť“ alebo „zdravotná poisťovňa“) je akciovou spoločnosťou, ktorá v rámci predmetu svojej činnosti vykonáva verejné zdravotné poistenie.

Publikované: 23. 02. 2012

Organizačná štruktúra

Najvyšším orgánom spoločnosti rozhodujúcim o najzásadnejších otázkach jej činnosti valné zhromaždenie.

Kontrolným orgánom spoločnosti je dozorná rada.

Výkonným orgánom je predstavenstvo, ktoré koná v mene spoločnosti, riadi jej činnosť i všetky jej základné organizačné jednotky, konkrétne:

Útvar vnútornej kontroly

vykonáva vnútornú kontrolu, pričom je zriadený a svoju činnosť vykonáva v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z..

Generálne riaditeľstvo

riadi chod spoločnosti a zabezpečuje strategické plánovanie, právne poradenstvo a stanovuje podmienky internej a externej komunikácie.

Úsek služieb poistencom

realizuje najmä činnosti súvisiace so starostlivosťou o poistencov.

Úsek vzťahov s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti

je zodpovedný najmä za zabezpečenie zmluvných vzťahov s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a tvorbu cenovej politiky, za zabezpečenie zdravotnej a liekovej politiky, interné a externé revízie a tiež zúčtovanie zdravotnej starostlivosti s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.Úsek financií

je zodpovedný najmä za výber poistného od platiteľov poistného a hospodárenie s finančnými prostriedkami spoločnosti.

Úsek servisných činností

zabezpečuje predovšetkým činnosti potrebné pre riadne prevádzkovanie  samotnej spoločnosti.

Rozsah sprístupňovaných informácií

Zdravotná poisťovňa je podľa ustanovení § 2 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (ďalej len „zákon“) povinná sprístupňovať informácie, týkajúce sa jej rozhodovacej činnosti v oblasti verejnej správy.

Touto činnosťou je schvaľovanie plánovanej zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte podľa § 9a ods. 2, § 9b ods. 10 a § 9d ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podanie žiadosti o informáciu

Zdravotná poisťovňa sprístupní informácie na základe žiadosti, ktorú môže žiadateľ podať ústne alebo písomne. Na požiadanie žiadateľa určený zamestnanec zdravotnej poisťovne písomne potvrdí prevzatie písomnej alebo ústnej žiadosti.

Ústnu žiadosť možno podať osobne alebo telefonicky. Ústnu žiadosť možno podať osobne na generálnom riaditeľstve zdravotnej poisťovne na Einsteinovej 25, 851 01 Bratislava v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 14.00.

O podaní ústnej alebo telefonickej žiadosti určený zamestnanec zdravotnej poisťovne spíše písomnú žiadosť. Telefonicky možno podať žiadosť na Zákazníckej linke 0850 850 850.

Písomnú žiadosť treba doručiť na adresu zdravotnej poisťovne Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra, a to osobne alebo poštou. Žiadateľom je k dispozícii aj e-mailová adresa info@dovera.sk.

Náležitosti podania a postup pri jeho vybavovaní

Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, adresa pobytu alebo sídlo. Zároveň musí byť zrejmé, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký má byť spôsob ich sprístupnenia.

Ak požadovanými informáciami zdravotná poisťovňa disponuje, sprístupní žiadateľovi informáciu bezodkladne, najneskôr v lehote 8 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. Táto lehota môže byť zo závažných dôvodov predĺžená najviac o 8 pracovných dní.

Ak sú predmetom žiadosti zverejnené informácie, zdravotná poisťovňa v lehote do 5 dní odo dňa doručenia žiadosti oznámi žiadateľovi, kde môže informáciu získať. Ak zdravotná poisťovňa požadovanou informáciou nedisponuje, odstúpi ju inej osobe (ak o nej má vedomosť), ináč žiadosť odmietne rozhodnutím.

Ak žiadosť nemá všetky náležitosti, zdravotná poisťovňa požiada žiadateľa o doplnenie žiadosti. Ak žiadateľ v stanovenej lehote (ktorá nesmie byť kratšia ako 7 dní) žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tieto nedostatky sprístupniť, zdravotná poisťovňa žiadosť odloží bez rozhodnutia.

Ak zdravotná poisťovňa požadovanú informáciu nesprístupní alebo sprístupnenie obmedzí, vydá o tom rozhodnutie s uvedením dôvodov nesprístupnenia alebo obmedzenia sprístupnenia informácie.

Proti rozhodnutiu zdravotnej poisťovne o nesprístupnení alebo obmedzení sprístupnenia informácie môže žiadateľ podať odvolanie. Odvolanie musí podať v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti.

Žiadateľ podáva odvolanie na adresu zdravotnej poisťovne, určenú na podávanie žiadostí. Odvolacím orgánom je vedúci príslušného úseku zdravotnej poisťovne, ktorý o odvolaní rozhodne do 15 dní odo dňa doručenia. Ak o odvolaní v lehote nerozhodne, predpokladá sa, že odvolanie zamietol.

Za deň doručenia takéhoto rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa § 244 Občianskeho súdneho poriadku.

Úhrada nákladov spojených s poskytnutím informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z.

Náklady spojené s poskytnutím informácie uhrádza žiadateľ podľa sadzobníka úhrad zdravotnej poisťovni pred sprístupnením, a to bezhotovostným prevodom na účet zdravotnej poisťovne číslo 7000170001/8180, VS: 5535942436 vedený v Štátnej pokladnici. Zdravotná poisťovňa môže poplatok za náklady spojené s poskytnutím informácie žiadateľovi odpustiť.

Úhrada nákladov sa určí ako súčet nákladov uvedených v sadzobníku úhrad. Informácie poskytnuté elektronicky sprístupňuje zdravotná poisťovňa bezodplatne. Bezodplatne sú poskytované informácie, pri ktorých výška nákladov spojených s vyhotovením kópie a odoslaním informácie neprekročila celkovo 0,66 €.

Sadzobník úhrad nákladov spojených s poskytnutím informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z.:

Činnosť

Poplatok v €

Vyhotovenie jednej strany formátu A4                     0,02
Vyhotovenie obojstranného formátu A4 0,03
Obálka podľa veľkosti 0,02-0,15
Disketa 3,5"

0,65

DVD - ROM 1,66
Poštovné

podľa sadzobníka

Slovenskej pošty, a. s.

 

* so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3627/B