Certifikačná autorita

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej len "zdravotná poisťovňa") prevádzkuje v zmysle zákona č. 215/2002 Z.z. certifikačnú autoritu.

Aktualizované: 03. 02. 2015

Certifikáty vydávané touto certifikačnou autoritou slúžia najmä na elektronickú komunikáciu zdravotnej poisťovne so svojimi partnermi. Z tohto dôvodu je táto certifikačná autorita (ďalej len „CA“) uzavretou.

CA zdravotnej poisťovne vydáva certifikáty na základe žiadosti výhradne vymedzenému okruhu svojich klientov a partnerov a certifikáty majú jednostranné a nie univerzálne použitie.

Táto stránka obsahuje náležitosti vyžadované zákonom c. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Konkrétne jedná sa o §12, ods.5, ods. 6 a ods. 7.

Certifikačná autorita je povinná ešte pred začatím poskytovania služieb bezplatne zverejniť:

  • certifikačný poriadok, ktorý obsahuje najmä informácie pre koho a za akých podmienok poskytuje služby, typy vydávaných certifikátov, práva a povinnosti používateľov svojich služieb, vzor žiadostí o poskytnutie služby, pravidlá používania a zrušovania certifikátov,
  • technické špecifikácie, formáty, normy a štandardy používané pri vykonávaní činností,
  • cenník svojich platených služieb a zoznam bezplatne poskytovaných služieb,
  • obmedzenia pri poskytovaní svojich služieb, ak také existujú,
  • spôsob overenia totožnosti žiadateľa o poskytnutie svojich služieb,
  • informácie o svojej akreditácii.

Na stiahnutie:

Certifikačný poriadok
Bezpečnostné pravidlá
Zmluva - Návrh
Vyhlásenie

Certifikačná autorita je ďalej povinná:

  • zverejňovať svoje identifikačné údaje a informácie o svojich certifikátoch,
  • všetky údaje o certifikátoch, zoznam zneplatnených certifikátov, overenie platnosti certifikátu  ako aj online žiadosť o vydanie nového certifikátu je možné získať na adrese: https://ca.dovera.sk