Zverejnenie nižšej ceny

 V zmysle zákona NR SR číslo 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  § 7 ods. 12 Zdravotná poisťovňa uverejňuje nižšiu cenu k 30.06.2019 nasledovne:

Publikované: 01. 07. 2019

 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. v uvedenom období eviduje ponuku nižšej ceny bodu pre oblasť genetiky a agregovaných výkonov:


Kód produktu  Názov produktu  Ponuka v EUR
7220A Základné vyšetrenie cystickej fibrózy (gén CFTR), vyšetrenie mutácie F508del pri E84 (postnatálne vyšetrenie) 35
7220B Rozšírené vyšetrenie cystickej fibrózy (gén CFTR), vyšetrenie 50 najčastejších bodových mutácií pri E84 (postnatálne vyšetrenie) 220
7220C Kompletné vyšetrenie cystickej fibrózy (gén CFTR), sekvenácia celého génu pri E84 (postnatálne vyšetrenie) 800
7229 Vyšetrenie iných zápalov ženských panvových orgánov (mimo chlamýdií a HPV) 30
7230C Vyšetrenie mužskej neplodnosti pri azoospermii, sekvenovanie  génu CFTR 800
7230D Vyšetrenie SRY, alebo 1 mikrodelécie, alebo podrobnej diferenciácie dokázanej chromozómovej aberácie metódou  FISH, alebo 1 sonda z aneutestu 100
7231A Vyšetrenie na zriedkavé choroby A 150
7231B Vyšetrenie na zriedkavé choroby B 600
7231C Vyšetrenie na zriedkavé choroby C 800
7231D Vyšetrenie na zriedkavé choroby D 1400
7231E Vyšetrenie na zriedkavé choroby E 1700
7236A Vyšetrenie na myeloprolif. ochorenia - esenciálna trombocytóza, polycytémia vera, osteomyelofibróza, MG 220
7236B Vyšetrenie na myeloprolif. ochorenia - esenciálna trombocytóza, polycytémia vera, osteomyelofibróza, MG + CG 270
7237A Základné vyšetrenie Wilsonovej choroby (gén ATP7B), mutácia  H1069Q 20
7237B Rozšírené vyšetrenie Wilsonovej choroby (gén ATP7B), štyri najčastejšie mutácie 3402delC, W779X, R778G, 1340del 4 40
7238 Základné vyšetrenie hemochromatózy, polymorfizmy C282Y, H63D, S65C v géne HFE 90
7238A Rozšírené vyšetrenie hemochromatózy, 15 mutácií v génoch HFE, FPN1, TFR2 120
9901 Neurofibromatóza typ 1 NF1 (64 exónov) 1500
9903 Noonanovej a jemu podobné syndrómy PTPN11 (4-15 exónov) 700
9903A Noonanovej a jemu podobné syndrómy SOS1 (3 exóny) 300
9903B Noonanovej a jemu podobné syndrómy RAF ( 4 exóny) 400
9903C Noonanovej a jemu podobné syndrómy ( BRAF 7 exónov) 560
9903D Noonanovej a jemu podobné syndrómy ( KRAS 4 exónov) 80
9903E Noonanovej a jemu podobné syndrómy NRAS(4 exóny) 300
9903F Noonanovej a jemu podobné syndrómy MEK1 (3 exóny) 230
9903G Noonanovej a jemu podobné syndrómy MEK2 ( 3 exóny) 230
9903H Noonanovej a jemu podobné syndrómy CBL ( 3 exóny) 230
9903I Noonanovej a jemu podobné syndrómy HRAS ( 4 exóny) 300
9903J Noonanovej a jemu podobné syndrómy SHOC2 ( 1 exón) 80
9904 Legiusov syndróm SPRED1 (7 exónov) 500
9910 Gilbertov syndróm UGT1A1 (5 exónov) 40
9911A Diabetes insipidus AVP (3 exóny) 220
9919 Autozómovo dominantná polycystická choroba obličiek PKD1 (46 exónov) 1750
9919A Autozómovo dominantná polycystická choroba obličiek PKD2 (15 exónov) 700
9925 Bartterov syndróm CLCNKB (20 exónov) 1200
9928 Vyšetrenie trombofilných mutácií -základný set faktor V a II 50
9929 Vyšetrenie trombofilných mutácií-každá ďalšia mutácia 18
9930 Vyšetrenie trombofilných mutácií - MTHFR polymorfizmy po predošlom vyšetrení hladiny homocysteínu 18
9931 Vstupné vyšetrenie chimérizmu po transplantácii krvotvorných buniek 900
9932 Kontrolné vyšetrenie chimérizmu po transplantácii krvotvorných buniek 300
99331 Vyšetrenie príbuzných na nosičsto mutácie (deti aj dospelý) mutovaná oblasť génu 120
9950 Detekcia mutácií génu EGFR  (detekcia mutácií v exónoch 18, 19, 20, 21) 300
9954A Detekcia mutácií génu BRCA1 (1 gén - 23 exónov) 895
9955 Detekcia mutácií génu BRCA2 (1 gén - 27 exónov) 1075
9955B Detekcia štruktúrových genómových prestavieb génu BRCA1 alebo BRCA2 (výkon za 1 gén), 83
9970A Detekcia mutácií génu RET u pokrvného príbuzného (1 exón) 85
9972 Detekcia mutácií génu BRAF  (detekcia mutácií v kodóne 600) 150
9977 Detekcia stavu ALK génu v nemalobunkovom karcinóme pľúc (NSCLC) 350
9978 Detekcia mutačného stavu génu z cirkulujúcej nádorovej DNA pri zhubnom nádorovom ochorení 500
9999A Vstupné vyšetrenie chimerizmu po transplantácii krvotvorných buniek, vstupná typizácia, porovnanie DNA darcu a 900
9999B Kontrolné vyšetrenie chimerizmu po transplantácii krvotvorných buniek, MG 225
9999C Expresia génov pre topoizomerázy 200
9999E DPYD (3 exóny) 90
9999J MSH6 (celý gén,18 fragmentov) 995
9999K MLPA, MLH1, MSH2 83
9999L CDH1(celý gén,16 fragmentov) 995
4981t Izolácia a uchovávanie DNA spektrofotometrom. Určenie čistoty a koncentrácie – 1 vzorka 10
9505 Laboratórna skríningová diagnostika HPV DNA 30
9508 Detekcia mutácií K-RAS (kodóny 12, 13, 59, 61, 117, 146) 200
9954 BRCA1 (1 exón) pri hereditárny karcinóm prsníka a ovárií, HBOC. Detekcia známej mutácie génu BRCA1 alebo BRCA2 (1 exón) 1100
9955a BRCA2 (1 exón) hereditárny karcinóm prsníka a ovárií, HBOC 100
9957 CDKN2A (celý gén, 5 fragmentov) pri hereditárnom malígnom melanóme 350
9958 CDKN2A (1exón) pri hereditárnom malígnom melanóme Vyšetrenie na dôkaz mutácie s nízkym vekom nástupu malígneho ochorenia, pri zvýšenom výskyte malígnych melanómov, karcinómu pankreasu a nádorov prsníka v rodine 80
9959 PRSS1 (celý gén) a SPINK1 (celý gén) pri hereditárnej chronickej pankreatitíde 370
9960 PRSS1 (1 exón) pri hereditárnej chronickej pankreatitíde – HCP. Molekulárna analýza DNA u pacienta s chronickou pankreatitídou s cieľom stanoviť u príbuzných, či zdedili mutáciu a či sú vystavení zvýšenému riziku vzniku karcinómu pankreasu počas života 80
9961 TP53 (celý gén) pri Li-Fraumeni syndróme Mutácie génu sú asociované s familiárnym výskytom Li-Fraumeni syndrómu (autozomálne dominantne prenášaná predispozícia k nádorom - sarkómom mäkkých tkanív a kostí, nádorom prsníka, mozgovým nádorom, adrenokortikálnym karcinómom) 220
9970 RET (exóny: 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16) pri familiárnom medulárnom karcinóme štítnej žľazy, MEN II 600
9969 MSH2 (1 exón) pri hereditárnom nepolypóznom karcinóm kolorekta (HNPCC) Výkon indikuje klinický genetik v prípade pozitívnej rodinnej anamnézy s cieľom stanoviť u príbuzných, či zdedili mutáciu a či sú vystavení zvýšenému riziku vzniku karcinómov kolorekta, resp. iných extrakolických nádorov počas života 90
9968 MSH2 (celý gén) pri hereditárnom nepolypóznom karcinóm kolorekta (HNPCC) 1200
9967 MLH1 (jeden exón) pri hereditárnom nepolypóznom karcinóm kolorekta (HNPCC) Výkon indikuje klinický genetik v prípade pozitívnej rodinnej anamnézy s cieľom stanoviť u príbuzných, či zdedili mutáciu a či sú vystavení zvýšenému riziku vzniku karcinómov kolorekta, resp. iných extrakolických nádorov počas života. 100
9966 MLH1 (celý gén) pri hereditárnom nepolypóznom karcinóm kolorekta (HNPCC) 1200
9965a HPV genotyp 50
9965 HPV – mRNA (expresia E6/E7) Vyšetrenie sa indikuje v prípade pozitivity skríningovej diagnostiky HPV DNA.(výkon č. 9505) 180
9963 MSI pri: a) hereditárnom nepolypóznom karcinóme kolorekta (HNPCC), prognostický a prediktívny marker na liečbu 5FU; b) pri metastázujúcom karcinóme hrubého čreva vyšetrením DNA izolovanej z bioptickej vzorky, prognostický a prediktívny marker na liečbu 5FU a ďalšiu cielenú liečbu 150
9962 TP53 (1 exón) pri Li-Fraumeni syndróme. Mutácie génu sú asociované s familiárnym výskytom Li-Fraumeni syndrómu (autozomálne dominantne prenášaná predispozícia k nádorom - sarkómom mäkkých tkanív a kostí, nádorom prsníka, mozgovým nádorom, adrenokortikálnym karcinómom) 100