474869495.jpg Od 1.2. 2014 sa v súvislosti so SEPA platbami zmenil formát účtu z BBAN (domáca forma účtu) na IBAN (medzinárodný formát účtu) a kód banky na SWIFT/ BIC kód.

Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO)

Poistné

číslo účtu BBAN: 7000464464
kód banky: 8180
číslo účtu IBAN: SK4981800000007000464464
SWIFT/ BIC kód: SPSRSKBA

Banka príjemcu/ Beneficiary bank:
Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Slovakia

variabilný symbol: rodné číslo (v prípade, že je vaše rodné číslo 9-miestne, doplňte desiate  miesto číslicou 0)
konštantný symbol: 3558
špecifický symbol: obdobie, za ktoré sa uhrádza preddavok na poistné, v tvare MMRRRR (napr. za apríl 2014 v tvare 042014)

Údaje pre cezhraničnú platbu, ktorá nespĺňa podmienky SEPA platby:
IBAN: SK4981800000007000464464, SWIFT: SUBASKBX
Banka príjemcu - sprostredkujúca banka/Beneficiary’s intermediary bank:
Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské Nivy 1
829 90 Bratislava
Slovakia

Náš tip:
Ak platíte dlh z výkazu nedoplatkov, ktorý sme vám zaslali, ako variabilný symbol uveďte číslo výkazu.


Regresy

číslo účtu BBAN: 7000170052
kód banky: 8180
číslo účtu IBAN: SK2381800000007000170052
SWIFT/ BIC kód: SPSRSKBA

Banka príjemcu/ Beneficiary bank:
Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Slovakia

variabilný symbol: číslo regresu
konštantný symbol: 0058
špecifický symbol: 13093

Údaje pre cezhraničnú platbu, ktorá nespĺňa podmienky SEPA platby:
IBAN: SK2381800000007000170052, SWIFT: SUBASKBX
Banka príjemcu - sprostredkujúca banka/Beneficiary’s intermediary bank:
Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské Nivy 1
829 90 Bratislava
Slovakia

Zamestnávateľ

Poistné

číslo účtu BBAN: 7000747747
kód banky: 8180
číslo účtu IBAN: SK5281800000007000747747
SWIFT/ BIC kód: SPSRSKBA

Banka príjemcu/ Beneficiary bank:
Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Slovakia

variabilný symbol: 8-miestne IČO + 2-miestne poradové číslo vašej organizačnej jednotky, ktoré sme vám pridelili
špecifický symbol: obdobie, za ktoré sa uhrádza preddavok na poistné, v tvare MMRRRR (napr. za apríl 2014 v tvare 042014)

konštantný symbol: 3558

Náš tip:
V prípade platby preddavkov z dividend použite rovnaké fakturačné údaje, pričom špecifický symbol uveďte v tvare 88MMRRRR (dvojčíslie 88 označuje, že ide o platiteľa dividend).


Údaje pre cezhraničnú platbu, ktorá nespĺňa podmienky SEPA platby:
IBAN: SK5281800000007000747747, SWIFT: SUBASKBX
Banka príjemcu - sprostredkujúca banka/Beneficiary’s intermediary bank:
Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské Nivy 1
829 90 Bratislava
Slovakia

Náš tip:
Ak platíte dlh z výkazu nedoplatkov, ktorý sme vám zaslali, ako variabilný symbol uveďte číslo výkazu.


Regresy

číslo účtu BBAN: 7000170052
kód banky: 8180
číslo účtu IBAN: SK238100000007000170052
SWIFT/ BIC kód: SPSRSKBA

Banka príjemcu/ Beneficiary bank:
Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Slovakia

variabilný symbol: číslo regresu
konštantný symbol: 0058
špecifický symbol: 13093

Údaje pre cezhraničnú platbu, ktorá nespĺňa podmienky SEPA platby:
IBAN: SK2381800000007000170052, SWIFT: SUBASKBX
Banka príjemcu - sprostredkujúca banka/Beneficiary’s intermediary bank:
Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské Nivy 1
829 90 Bratislava
Slovakia

Samoplatiteľ

Poistné

číslo účtu BBAN: 7000464464
kód banky: 8180
číslo účtu IBAN: SK4981800000007000464464
SWIFT/ BIC kód: SPSRSKBA

Banka príjemcu/ Beneficiary bank:
Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Slovakia

variabilný symbol: rodné číslo (v prípade, že je vaše rodné číslo 9-miestne, doplňte desiate  miesto číslicou 0)
konštantný symbol: 3558
špecifický symbol: obdobie, za ktoré sa uhrádza preddavok na poistné, v tvare MMRRRR (napr. za apríl 2014 v tvare 042014)

Údaje pre cezhraničnú platbu, ktorá nespĺňa podmienky SEPA platby:
IBAN: SK4981800000007000464464, SWIFT: SUBASKBX
Banka príjemcu - sprostredkujúca banka/Beneficiary’s intermediary bank:
Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské Nivy 1
829 90 Bratislava
Slovakia

Náš tip:
Ak platíte dlh z výkazu nedoplatkov, ktorý sme vám zaslali, ako variabilný symbol uveďte číslo výkazu.


Regresy

číslo účtu BBAN: 7000170052
kód banky: 8180
číslo účtu IBAN: SK2381800000007000170052
SWIFT/ BIC kód: SPSRSKBA

Banka príjemcu/ Beneficiary bank:
Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Slovakia

variabilný symbol: číslo regresu
konštantný symbol: 0058
špecifický symbol: 13093

Údaje pre cezhraničnú platbu, ktorá nespĺňa podmienky SEPA platby:
IBAN: SK23818000000070001752, SWIFT: SUBASKBX
Banka príjemcu - sprostredkujúca banka/Beneficiary’s intermediary bank:
Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské Nivy 1
829 90 Bratislava
Slovakia