Samoplatiteľ

 • oznámiť nám do ôsmich dní zmenu mena , priezviska , rodného čísla , zmenu trvalého pobytu a skutočností rozhodujúcich pre zmenu sadzby poistného (napr. ak ste sa stali osobou so zdravotným postihnutím 41 % a viac),
 • viesť a uchovávať po dobu desiatich rokov doklady potrebné na správne určenie vymeriavacieho základu, sadzby poistného, výšky poistného a jeho platenia,
 • poskytovať súčinnosť pri našej kontrole a predložiť nám účtovné doklady a iné doklady týkajúce sa platenia, odvádzania a vykazovania poistného.

Zamestnávateľ

 • písomne nám oznámiť do ôsmich dní zmeny vašich identifikačných údajov,
 • písomne nám oznámiť do ôsmich dní vznik alebo zánik pracovného pomeru zamestnanca  poisteného u nás,
 • písomne nám oznámiť do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nastala zmena, že váš zamestnanec začal alebo prestal byť poistencom štátu, resp. začal alebo prestal byť na neplatenom voľne,
 • zasielať nám mesačné výkazy do troch dní od vášho výplatného termínu,
 • viesť a uchovávať desať rokov doklady potrebné na správne určenie vymeriavacieho základu, sadzby poistného, výšky poistného a jeho platenia,
 • viesť a uchovávať desať rokov evidenciu o zamestnancoch,
 • preukázať nám skutočnosti potrebné na zistenie dodržiavania lehoty splatnosti preddavkov na poistné,
 • poskytovať súčinnosť pri kontrole a predložiť nám účtovné a iné doklady týkajúce sa platenia, odvádzania a vykazovania poistného.

Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO)

 • oznámiť nám do ôsmich dní zmenu názvu, sídla, bydliska, identifikačného čísla, čísla bankového účtu alebo fakt, že ste prestali podnikať,
 • viesť a uchovávať desať rokov doklady potrebné na správne určenie vymeriavacieho základu, sadzby poistného, výšky poistného a jeho platenia,
 • poskytovať súčinnosť pri kontrole a predložiť nám účtovné doklady a iné doklady týkajúce sa platenia, odvádzania a vykazovania poistného.