Povinnosti platiteľa

Okrem platenia poistného majú platitelia aj ďalšie zákonné povinnosti. Za ich neplnenie môžete dostať pokutu od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, zároveň môžete byť vašou chybou nesprávne označený za dlžníka.

Publikované: 05. 03. 2012
Vyfiltrujte si z textu, čo vás zaujíma: Podľa:
 
Zatvoriť filter  

Samoplatiteľ

 • oznámiť nám do ôsmich dní zmenu mena, priezviska, rodného čísla, zmenu trvalého pobytu a skutočností rozhodujúcich pre zmenu sadzby poistného (napr. ak ste sa stali osobou so zdravotným postihnutím 41 % a viac),
 • viesť a uchovávať po dobu desiatich rokov doklady potrebné na správne určenie vymeriavacieho základu, sadzby poistného, výšky poistného a jeho platenia,
 • poskytovať súčinnosť pri našej kontrole a predložiť nám účtovné doklady a iné doklady týkajúce sa platenia, odvádzania a vykazovania poistného.

Zamestnávateľ

 • písomne nám oznámiť do ôsmich dní zmeny vašich identifikačných údajov,
 • písomne nám oznámiť do ôsmich dní vznik alebo zánik pracovného pomeru zamestnanca  poisteného u nás,
 • písomne nám oznámiť do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nastala zmena, že váš zamestnanec začal alebo prestal byť poistencom štátu, resp. začal alebo prestal byť na neplatenom voľne,
 • zasielať nám mesačné výkazy do troch dní od vášho výplatného termínu,
 • viesť a uchovávať desať rokov doklady potrebné na správne určenie vymeriavacieho základu, sadzby poistného, výšky poistného a jeho platenia,
 • viesť a uchovávať desať rokov evidenciu o zamestnancoch,
 • preukázať nám skutočnosti potrebné na zistenie dodržiavania lehoty splatnosti preddavkov na poistné,
 • poskytovať súčinnosť pri kontrole a predložiť nám účtovné a iné doklady týkajúce sa platenia, odvádzania a vykazovania poistného.

Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO)

 • oznámiť nám do ôsmich dní zmenu názvu, sídla, bydliska, identifikačného čísla, čísla bankového účtu alebo fakt, že ste prestali podnikať,
 • viesť a uchovávať desať rokov doklady potrebné na správne určenie vymeriavacieho základu, sadzby poistného, výšky poistného a jeho platenia,
 • poskytovať súčinnosť pri kontrole a predložiť nám účtovné doklady a iné doklady týkajúce sa platenia, odvádzania a vykazovania poistného.

Najčastejšie sa pýtate

Prečo musím platiť odvody?

Na Slovensku funguje solidárny systém zdravotnej starostlivosti. Ten zabezpečuje rovnakú zdravotnú starostlivosť každému bez ohľadu na výšku jeho príjmu. Preto preddavky na poistné na verejné zdravotné poistenie odvádza každý občan. Buď on sám, jeho zamestnávateľ alebo za svojich poistencov odvádza poistné štát.

Čítať celú odpoveď
Aké sankcie mi hrozia, keď neplatím? Môžete mi dať pokutu?

Áno, hrozí vám pokuta, no nie od nás, ale od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

My môžeme od vás žiadať úrok z omeškania podľa dlžnej sumy a počtu dní omeškania. Na výpočet sa použije úrok vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň splatnosti preddavku na poistné alebo nedoplatku. Ak štvornásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 15 %, použije sa ročná úroková sadzba 15 %.

Navyše, v prípade exekúcie sa vaše náklady zvýšia o exekučné trovy.

Dlžníci majú problém pri získavaní úverov a dotácií z eurofondov. Riskujú tiež to, že za plánovanú zdravotnú starostlivosť (napríklad kúpele alebo plánovanú operáciu) si budú platiť.

Čítať celú odpoveď

Súvisiace články

Čo riskujete, keď neplatíte
Výkazy a hromadné oznámenia
Konkrétne návody, ako platiť odvody