Samoplatiteľ

183631056.jpg Kto je samoplatiteľ

Samoplatiteľom, je poistenec, ktorý:

 • nie je zamestnancom,
 • nie je samostatne zárobkovo činnou osobou,
 • nie je poistencom, za ktorého je platiteľom poistného štát.

Ako nám to poistenec oznámi

Skutočnosť, že ste samoplatiteľ, nám oznámte najneskôr do ôsmeho dňa nasledujúceho mesiaca, keď ste sa samoplatiteľom stali (napr. ak sa stanete samoplatiteľom 3.3.2020, oznámiť to musíte do 8.4.2020). Môžete nám to oznámiť nasledujúcimi spôsobmi:

 • online prostredníctvom služby Elektronická pobočka , pričom zvoľte možnosť Samoplatiteľ.
 • oznámte nám to elektronicky prostredníctvom kontaktného formuláru , prosíme, uveďte vaše identifikačné číslo (IČP) uvedené na preukaze poistenca a dátum, odkedy sa považujete za samoplatiteľa,
 • vyplňte a pošlite nám toto tlačivo v ktorejkoľvek pobočke alebo poštou na adresu DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra,

Koľko platíte

Platiť musíte aspoň minimum. Minimálna mesačná platba v roku 2020 je 70,91 €. Samoplatitelia so zdravotným postihnutím platia polovicu t.j. 35,45 €. Za celý rok 2020 je minimálny odvod spolu 850,92 € (70,91 € *12 mesiacov alebo minimálny ročný vymeriavací základ 6 078 € *14 %).

Kedy platíte

Platíte vždy za predchádzajúci mesiac, pričom platíte do ôsmich dní od ukončenia mesiaca, teda napríklad za január 2020 do 8. februára 2020 .

Ako platíte

Preddavky na poistné môžete platiť bezhotovostným prevodom zo svojho účtu na účet zdravotnej poisťovne SK49 8180 0000 0070 0046 4464, bezhotovostne aj prostredníctvom Elektronickej pobočky (okamžitá úhrada) alebo poštovým poukazom. Platobné symboly sú uvedené nižšie.

Vyskúšajte platbu cez mobilnú aplikáciu . Nájdete v nej jednoduchý návod, ktorý popisuje čo treba zaplatiť, dokedy a akú sumu. V aplikácii máte prehľad o každom mesiaci, teda čo bolo treba zaplatiť, čo ste zaplatili, prípadne čo nezaplatili.
Ak ešte nemáte našu appku v mobile, stiahnite si ju tu.

Ak ste počas roka platili minimálne mesačné preddavky a zároveň ste mali niektorý z nižšie uvedených príjmov, z týchto príjmov Vám vykonáme ročné zúčtovanie poistného a vypočítame Vám skutočnú výšku celoročného poistného.

Poistné Vám vypočítame aj z:

 • príjmov z kapitálového majetku (napr. úroky a výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek, výnosy zo zmeniek,...),
 • ostatných príjmov (príjmy z príležitostných činností, príjmy z prevodu vlastníctva...),
 • dividend (príjmy z podielov na zisku dosiahnutého za účtovné obdobia od 1.1.2011 do 31.12.2016).

Všetko o dividendách nájdete tu. 

Poistné neplatíte z príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou.

Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO)

Kto je SZČO

Samostatne zárobkovo činná osoba je tá, ktorá dovŕšila 18 rokov a vykonáva činnosti, z ktorých jej plynú príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Ak takúto činnosť začnete vykonávať, musíte to v zdravotnej poisťovni oznámiť. Za osoby so živnostenským oprávnením vznik (a aj zánik) urobí Jednotné kontaktné miesto (JKM).

SZČO ste, ak:

 • vykonávate poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách, ste zapísaný do evidencie podľa osobitného predpisu a máte oprávnenie prevádzkovať živnosť,
 • máte oprávnenie na vykonávanie činnosti (napr. advokáti, lekári, veterinári, audítori, daňoví poradcovia, notári, znalci, tlmočníci, prekladatelia, sprostredkovatelia sporenia alebo poistenia a pod.),
 • ste spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti alebo komplementárom komanditnej spoločnosti,
 • vykonávate činnosti, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním (napr. správcovia konkurzných podstát, sprostredkovatelia doplnkového dôchodkového sporenia a pod.),
 • vykonávate športovú činnosť zárobkovo, ale nie v pracovnom pomere,
 • vykonávate umeleckú činnosť alebo inú tvorivú činnosť (napr. podľa zákona o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zapisovacích návrhoch alebo činnosti podľa autorského zákona),
 • vykonávate činnosť obchodného zástupcu
 • vykonávate inú činnosť, z ktorej príjem je zdaňovaný ako príjem z podnikania podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov.

Ako nám to oznámiť

Oznámenie o tom, že ste živnostník, nám doručí živnostenský úrad, vy nemusíte nič robiť. Samozrejme, podmienkou je, že ste si splnili oznamovaciu povinnosť prostredníctvom Jednotného kontaktného miesta (JKM) na živnostenskom úrade.

Ak ste iná samostatne zárobkovo činná osoba, oznámte nám začiatok tejto činnosti do ôsmich dní od vzniku (napr. od zapísania do rôznych registrov, od uzavretia zmluvy športovcom a pod.) na tomto tlačive.

Koľko platíte

Platiť musíte aspoň minimum, t. j. najmenej 70,91 €. Ak ste SZČO so zdravotným postihnutím aspoň 35,45 €. Maximálna suma preddavku nie je ohraničená.

506,50 € je minimálny základ mesačného preddavku v roku 2020 a 6 078 € je minimálny vymeriavací základ za celý rok 2020.

Kedy platíte

Platíte pozadu vždy za predchádzajúci mesiac, pričom platíte do ôsmich dní od ukončenia mesiaca, teda napríklad za január 2020 do 8. februára 2020

Ako platíte

Preddavky na poistné môžete platiť bezhotovostným prevodom zo svojho účtu na náš účet SK49 8180 0000 0070 0046 4464 , cez Elektronickú pobočku (okamžitá úhrada) alebo poštovým poukazom. Platobné symboly sú uvedené nižšie.

Váš vymeriavací základ za rok 2018 si vypočítate nasledovne:

Spočítate základ dane z príjmov z podnikania za rok 2017 podľa §6 ods.1 a 2 zákona o dani z príjmov, zaplatené poistné na povinné sociálne poistenia a zaplatené poistné na zdravotné poistenie. Výsledok vydelíte koeficientom 1,486 a zaokrúhlite na najbližší eurocent nadol.

Ak ste v predchádzajúcom kalendárnom roku nemali oprávnenie na výkon samostatnej zárobkovej činnosti, môžete si vymeriavací základ určiť. Váš vymeriavací základ však nemôže byť v roku 2019 nižší ako 477 € (50% z priemernej mesačnej mzdy podľa Štatistického úradu SR za rok 2017, čo je 954 €) a percentuálna sadzba je 14%.

Ak ste zdravotne postihnutý, váš vymeriavací základ je tiež 477 €, ale percentuálna sadzba je 7%.

Ak ste ako živnostník začali vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť v priebehu bežného roka a máte povinnosť platiť odvody aj z inej činnosti (napr. ste aj zamestnanec), môžete si určiť výšku vymeriavacieho základu aj v sume 0 €.

Vyskúšajte platbu cez mobilnú aplikáciu . Nájdete v nej jednoduchý návod, ktorý popisuje čo treba zaplatiť, dokedy a akú sumu. V aplikácii máte prehľad o každom mesiaci, teda čo bolo treba zaplatiť, čo ste zaplatili, prípadne čo nezaplatili.
Ak ešte nemáte appku v mobile, stiahnite si ju tu

Účet pre platenie preddavkov SZČO a samoplatiteľmi:

číslo účtu IBAN: SK49 8180 0000 0070 0046 4464
SWIFT/ BIC kód: SPSRSKBA

Banka príjemcu/ Beneficiary bank:
Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava

variabilný symbol: rodné číslo (v prípade, že je vaše rodné číslo 9-miestne, doplňte desiate miesto číslicou 0)
konštantný symbol: 3558
špecifický symbol: obdobie, za ktoré sa uhrádza preddavok na poistné, v tvare MMRRRR alebo v tvare RRRRMM (napr. za apríl 2019 v tvare 042019 alebo v tvare 201904)

Údaje pre cezhraničnú  platbu, ktorá nespĺňa podmienky SEPA platby:
IBAN: SK4981800000007000464464, SWIFT: SUBASKBX.
Banka príjemcu - sprostredkujúca banka/Beneficiary’s intermediary bank:
Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské Nivy 1
829 90 Bratislava
Slovakia


Zamestnávateľ

Kto je zamestnávateľ

Zamestnávateľom ste vtedy, ak ste fyzická alebo právnická osoba so sídlom na území Slovenska (alebo so sídlom v cudzine s organizačnou zložkou na Slovensku) a máte zamestnancov , ktorým platíte príjem zo závislej činnosti .

Ako sa u nás zaregistrovať

Zamestnávatelia majú povinnosť zaslať tzv. registračný list . Povinnosť registrovať sa u nás máte vtedy, ak máte aspoň jedného zamestnanca - nášho poistenca. Táto povinnosť vám vzniká do ôsmich dní od nástupu takéhoto zamestnanca do práce.

Koľko platíte

Z vymeriavacieho základu zamestnanca platíte spolu 14 %. Za seba ako zamestnávateľa vypočítavate preddavok percentuálnou sadzbou 10 % a za zamestnanca sadzbou 4 %. Za zamestnancov, ktorí poberajú invalidný dôchodok alebo majú mieru funkčnej poruchy 41 % a viac (t. j. za zamestnancov so zdravotným postihnutím), zaplatíte spolu 7 % (5 % za seba a 2 % za zamestnanca).

Preddavok na poistné sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

Kedy platíte

Poistné za vás a vašich zamestnancov platíte najneskôr vo výplatnom termíne , ktorý ste nám nahlásili pri vašej registrácii. V prípade, že máte pre jednotlivé organizačné útvary iné výplatné termíny, do úvahy sa berie ten posledný. Ak výplatný deň nemáte určený, za príslušný mesiac zaplaťte najneskôr posledný deň nasledujúceho mesiaca. 

Odvody platíte z príjmov zo závislej činnosti podliehajúcich dani (§ 5 zákona o dani z príjmov), ktoré priznávate vašim zamestnancom - našim poistencom.

Poistné z príjmov z kapitálového majetku (podľa §7 o dani z príjmov) a ostatného príjmu (podľa §8 zákona o dani z príjmov) si platí poistenec sám, vás sa netýka.

Minimálny a ani maximálny vymeriavací základ zamestnanca pre platenie preddavkov na poistné od januára 2017 nie je určený, t. z. platí sa z priznaného príjmu zamestnanca.

Kam platíte

číslo účtu IBAN: SK5281800000007000747747
SWIFT/ BIC kód: SPSRSKBA

Banka príjemcu/ Beneficiary bank:
Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava

variabilný symbol: 8-miestne IČO + 2-miestne poradové číslo vašej organizačnej jednotky, ktoré sme vám pridelili
špecifický symbol: obdobie, za ktoré sa uhrádza preddavok na poistné, v tvare MMRRRR alebo v tvare RRRRMM (napr. za apríl 2019 v tvare 042019 alebo v tvare 201904)
konštantný symbol: 3558

Údaje pre cezhraničnú  platbu, ktorá nespĺňa podmienky SEPA platby:
IBAN: SK5281800000007000747747, SWIFT: SUBASKBX
Banka príjemcu - sprostredkujúca banka/Beneficiary’s intermediary bank:
Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské Nivy 1
829 90 Bratislava
Slovakia

Dieťa, študent, dôchodca, nezamestnaný, žena na materskej, iný poistenec štátu

Zo zákona za vás platí odvody štát. Výšku stanovuje každý rok parlament. S platením poistného si teda nemusíte robiť žiadne starosti.

Tiež si nemusíte robiť starosti s plnením oznamovacích povinností, pretože tieto na seba prevzali štátne inštitúcie, ktoré vedú rôzne evidencie a registre (o dôchodcoch, o evidovaných uchádzačocho zamestnanie, o poberateľoch rodičovských príspevkov...)

Oznamovacie povinnosti

Poistencom štátu zostalo päť oznamovacích povinností. Ak patríte do jednej z týchto kategórii, dajte nám o tom vedieť na formulári Oznámenie poistenca/platiteľa poistného.

K vyplnenému oznámeniu priložte aj údaje a doklady takto:

 1. ak vám poskytujú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení na základe rozhodnutia súdu, uveďte identifikačné údaje zariadenia, v ktorom ste umiestnený (názov, sídlo, identifikačné číslo) a priložte kópiu rozhodnutia súdu alebo zmluvy o poskytovaní služieb,
 2. ak sa staráte o dieťa do šiestich rokov (poistencom štátu ste aj vtedy, ak dieťa umiestníte v jasliach alebo v materskej škole najviac na štyri hodiny denne), uveďte meno, priezvisko a rodné číslo dieťaťa a priložte kópiu rodného listu dieťaťa,
 3. ak opatrujete osobu s ťažkým zdravotným postihnutím alebo opatrujete blízku osobu staršiu ako 80 rokov, uveďte meno, priezvisko a rodné číslo fyzickej alebo blízkej opatrovanej osoby a priložte kópiu rozhodnutia príslušného orgánu alebo posudku alebo kópiu rodného listu osoby staršej ako 80 rokov,
 4. ak ste  manželkou/manželom zamestnanca, ktorý vykonáva štátnu službu v cudzine alebo vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí, uveďte meno, priezvisko a rodného číslo manžela/manželky, priložte kópiu sobášneho listu a potvrdenie zamestnávateľa o vykonávaní štátnej služby v cudzine alebo prác vo verejnom záujme v zahraničí zamestnanca – vášho manžela/manželky,
 5. ak pracujete pre cirkevné, rehoľné a charitatívne spoločenstvo uveďte identifikačné údaje spoločenstva (názov, sídlo a identifikačné číslo) a priložte kópiu pracovnej zmluvy alebo dohody s týmto spoločenstvom.

Ako nám to oznámiť

Fakt, že ste poistenec štátu, nám oznámte nasledujúcimi spôsobmi:

 • vyplňte a pošlite nám toto tlačivo do ktorejkoľvek pobočky alebo poštou na adresu DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra,
 • oznámte nám to elektronicky na prostredníctvom kontaktného formuláru , uveďte vaše identifikačné číslo (IČP) uvedené na preukaze poistenca spolu s dokladom preukazujúcim vami uvedené skutočnosti
 • online prostredníctvom služby Elektronická pobočka .

Zamestnanec

Kto je zamestnanec

Zamestnancom je fyzická osoba, ktorá má príjem zo závislej činnosti, z pracovného pomeru založeného pracovnou zmluvou a z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru. Zamestnancom nie ste v dňoch, v ktorých nepoberáte príjem zo závislej činnosti (napr. počas neospravedlnenej absencie alebo neplateného voľna) alebo v ktorých nepoberáte náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, nepoberáte nemocenské, ošetrovné alebo materské.

Kto nie je zamestnanec

Zamestnancami nie sú, hoci majú príjem zo závislej činnosti, tieto osoby:

 • študent pracujúci na dohodu o brigádnickej práci študenta,
 • starobný alebo invalidný dôchodca pracujúci na dohodu,
 • poberateľ dôchodku z výsluhového zabezpečenia vojakov a policajtov pracujúci na dohodu, ak dosiahol dôchodkový vek,
 • predseda a ani člen volebnej komisie, komisie pre referendum a sčítací komisár
 • športovec na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu (do 31.12.2021).

Pozor, zamestnancom nie ste ani počas neplateného voľna, absencie (t.j. neospravedlneného voľna) alebo v prípadoch, keď pracujete nepravidelne, občas alebo sporadicky na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru. Vtedy za vás neplatí poistné váš zamestnávateľ.

Znamená to, že na dni a počas obdobia, keď vám nevzniká nárok na výplatu, máte povinnosť prihlásiť sa v zdravotnej poisťovni ako samoplatiteľ a odvádzať si sám za seba poistné. Ak znova nastúpite do práce, zamestnávateľ nám to oznámi za vás.

Ak sa stanete držiteľom preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo sa stanete invalidným, máte povinnosť oznámiť to zamestnávateľovi. Zdravotne postihnutí poistenci platia nižšie poistné.

Povinnosti zamestnávateľa

Oznamovacie a odvodové povinnosti má za vás váš zamestnávateľ, ktorý vykazuje, vypočítava a platí mesačné preddavky a informuje nás o všetkých zmenách v súvislosti s vašou pracovnou činnosťou (oznamuje váš nástup na PN-ku, materskú dovolenku, začiatok alebo ukončenie pracovného pomeru a pod.).

Z čoho za vás platí zamestnávateľ

Odvody za vás odvádza zamestnávateľ z vašej mzdy (t. j. z príjmu zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov podliehajúcemu dani z príjmov).

V prípade, že máte popri mzde aj príjmy z kapitálového majetku (podľa §7 o dani z príjmov) alebo ostatné príjmy (podľa §8 zákona o dani z príjmov), odvody z nich si platíte vy. A to jednorazovo po vykonaní ročného zúčtovania poistného (t. j. preddavky na poistné z týchto príjmov sa neplatia).

Minimálny ani maximálny vymeriavací základ z príjmov zo zamestnania nie je určený, t.z. preddavok na poistné vykazuje, vypočítava a platí váš zamestnávateľ zo všetkého, čo zarobíte.

Aká je sadzba pre výpočet poistného?

Z vymeriavacieho základu, t.j. z vášho príjmu zamestnanca vám zamestnávateľ strhne na zdravotné poistenie 4%. On sám k tomu pridá ďalších 10 %. Spolu tak každý mesiac váš zamestnávateľ vypočíta a zaplatí do zdravotnej poisťovne 14 %. Ak máte zdravotné postihnutie 41% a viac, zamestnávateľ vypočíta preddavok na poistné z vašej mzdy vo výške 2 % a sám za seba vo výške 5 %, spolu 7 %.

Preddavok na poistné sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

Dôležité upozornenie

Poistenci, ktorí si nesplnia oznamovacie povinnosti a následne neplatia zdravotné odvody, sa stávajú dlžníkmi. Títo dlžníci nemajú nárok na úhradu odkladnej zdravotnej starostlivosti a môže sa im stať, že lekár bude od nich požadovať úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Hrozí im aj riziko, že ich nemocnica odmietne prijať na plánovanú hospitalizáciu, pokým si svoje dlhy na verejnom zdravotnom poistení neuhradia. Rovnaký postup platí pre kúpeľnú liečbu a ďalšie typy odkladnej zdravotnej starostlivosti.