• živnostník,
 • advokát, lekár, veterinár, audítor, daňový poradca, notár, znalec, tlmočník, prekladateľ, sprostredkovateľ sporenia alebo poistenia,
 • športovec, ktorý má a priznáva zo športovania „príjmy z podnikania",
 • spoločník verejnej obchodnej spoločnosti alebo komplementár komanditnej spoločnosti,
 • umelec, vynálezca, autor,
 • obchodný zástupca,
 • pracovný asistent zdravotne postihnutej osoby a pod.

SZČO je osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a ktorá podniká, t. j. má príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti a tento priznáva v daňovom priznaní. Ako SZČO sa poistenec prihlasuje na tlačive „Oznámenie poistenca/platiteľa poistného". Za SZČO zaregistrovaných na živnostenskom úrade nám to oznámi elektronicky príslušný živnostenský úrad.

Ak sa SZČO prihlasuje sama tlačivo „Oznámenie poistenca/platiteľa poistného":

 • doručí cez Elektronickú pobočku v sekcii "Moji platitelia", alebo
 • pošle emailom na info@dovera.sk, alebo
 • doručí poštou na adresu DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra, alebo
 • odovzdá na ktorejkoľvek pobočke našej zdravotnej poisťovne.

SZČO si sama platí preddavok na poistné:

 • pravidelne mesačne,
 • najmenej v povinnej minimálnej sume určenej zákonom (v roku 2021 je to suma 76,44 €), resp. platí v sume vypočítanej zo svojich príjmov/vymeriavacieho základu z príjmov z podnikania (Pozn.: ak je SZČO súčasne aj zamestnanec, suma odvodu môže byť aj nižšia ako je minimálna suma),
 • do 8. dňa v mesiaci za predchádzajúci mesiac (napr. za september najneskôr do 8. októbra).