Poraďte sa s nami

Lehota na vykonanie ročného zúčtovania poistného 2019 bola v súvislosti s opatreniami na zabránenie šírenia koronavírusu predĺžená do 31.12.2020.

Podklady pre vykonanie ročného zúčtovania poistného 2019:

 1. elektronická dávka Finančnej správy SR o údajoch z daňových priznaní samoplatiteľov a SZČO o
  • príjmoch z podnikania SZČO (§ 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov),
  • príjmoch osobného asistenta,
  • výdavkoch na zdravotné a sociálne poistenia,
  • príjmoch z kapitálového majetku (§ 7 zákona o dani z príjmov) a
  • ostatných príjmoch (§ 8 zákona o dani z príjmov; napr. príjmy z príležitostných činností, príjmy z predaja nehnuteľnosti, príjmy z vecnej výhry a pod).
 2. Oznámenia poistencov o sumách dividend prijatých v roku 2019 (dividendy za roky 2011 a 2012)
 3. Výkazy preddavkov na poistné predložené platiteľmi dividend o dividendách vyplatených poistencom v roku 2019 (dividendy za roky 2013 až 2016)
 4. údaje z elektronických dávok štátnych inštitúcií a orgánov verejnej správy (údaje zo Sociálnej poisťovne, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, a pod.),
 5. skutočnosti oznámené samotnými samoplatiteľmi a SZČO.

Výsledok ročného zúčtovania poistného 2019 oznamujeme:

 1. o preplatku „Oznámením o výsledku ročného zúčtovania poistného"
 2. o nedoplatku „Výkazom nedoplatkov"

Minimálne celoročné poistné SZČO a samoplatiteľa za rok 2019, ktorí nimi boli počas celého roka bez prerušenia, jesuma 801,36 €.

Maximálne celoročné poistné SZČO a samoplatiteľov z ich príjmov/vymeriavacích základov dosiahnutých v roku 2019 nie je určené a poistné sa vypočítava „zo všetkého". Výnimkou sú dividendy, keď sa poistné za rok 2019 vypočítava najviac zo sumy 57 240,00 €.

Ďalšie podrobnosti k vykonaniu ročného zúčtovania poistného 2019 uvádzame v tomto článku.