Tlačivo podľa vysvetliviek vypĺňa poistenec, ktorý mal v roku 2020 vyplatené dividendy, ktoré vznikli za účtovné obdobia rokov 2011 až 2016. Lehota na predloženie oznámenia v zdravotnej poisťovni je do 31.5.2021.

Žiadosť o potvrdenie, povolenie splátok, vrátenie preplatku z poistenia

Túto žiadosť využite, keď od nás potrebujete potvrdenie:

  • na účely verejného obstarávania, 
  • na účely cudzineckej polície, 
  • pre SZČO o úhrade poistného v danom roku,
  • pre SZČO o úhrade preddavkov na poistné za daný rok,
  • pre neregistrovaného platiteľa poistného,
  • o stave saldokonta platiteľa poistného,
  • o vrátení preplatku a zaplatení dane z ročného zúčtovania poistného za daný rok,
  • o zaplatení dane z ročného zúčtovania poistného za daný rok,
  • všeobecné potvrdenie o stave pohľadávok,
  • požiadať o splátkový kalendár.