Poraďte sa s nami

Informácie o výsledkoch ročného zúčtovania začneme našim klientom postupne posielať v polovici júna tohto roka. Zákonná lehota na doručenie ročného zúčtovania poistného je 30. september 2021 . U klientov, ktorí využili možnosť odkladu daňového priznania, je to 31. október 2021.

Čo môžete urobiť pre to, aby prebehlo vaše ročné zúčtovanie hladko? Aké informácie nám treba nahlásiť a akým spôsobom to treba urobiť? Všetko sa dozviete v nasledujúcich článkoch.

1. Čo je ročné zúčtovanie poistného

Ide o výšku celoročného poistného na verejné zdravotné poistenie, ktorá sa vypočítava zo skutočných príjmov poistenca, v tomto prípade za rok 2020. Sumu celoročného poistného porovnáme s preddavkami, ktoré ste zaplatili v roku 2020 v mesačných platbách, resp. s tými, ktoré za vás vykazoval váš zamestnávateľ. Výsledkom môže byť preplatok alebo nedoplatok.

Ročné zúčtovanie poistného nerobí poistenec ani zamestnávateľ. Vykonávajú ho zdravotné poisťovne. Ak ste sa stali naším poistencom v januári 2021 , ročné zúčtovanie za vás urobí predchádzajúca zdravotná poisťovňa.

2. Čo je potrebné nám nahlásiť?

Aby sme sa spoločne vyhli nezrovnalostiam, potrebujeme mať od vás aktuálne informácie. Pre úspešné vykonanie ročného zúčtovania poistného potrebujeme vedieť:

 • Zmenu čísla bankového účtu , na ktorý poistencovi vrátime prípadný preplatok - ak má zdravotná poisťovňa k dispozícii správne číslo bankového účtu, eliminuje sa zbytočná administratívna záťaž pri oprave a pri opakovanom odosielaní preplatku na dodatočne oznámený účet.
 • Aktuálne korešpondenčné adresy, prípadne aj telefónne číslo a e-mailovú adresu , ktoré máte uvedené vo svojej Elektronickej pobočke. Zmenu adresy trvalého pobytu zdravotnej poisťovni nemusíte hlásiť - máme ju z Registra fyzických osôb, ktorý spravuje ministerstvo vnútra.
 • Zmenu platiteľa poistného - dajte nám vedieť, ak ste sa v priebehu roka 2020 stali samoplatiteľom poistného alebo SZČO , ak ste to ešte neurobili.Ak poistenec platiteľa poistného neoznámi, budeme ho v zmysle zákona pri výpočte ročného zúčtovania za rok 2020 považovať za samoplatiteľa. Výška poistného za celý rok 2020 je v tom prípade 850,92 eura (minimálny mesačný preddavok 70,91 eur*12 mesiacov).
 • Sumu prijatých dividend treba zdravotnej poisťovnioznámiť do 31. mája 2021 na tlačive Oznámenie o príjmoch za rok 2020 . Týka sa podielov na zisku vzniknutých od 1.1.2011 do 31.12.2012 od slovenskej spoločnosti alebo dividend vzniknutých od 1.1.2011 do 31.12.2016 z cudziny.
 • Ak ste boli v roku 2020 poistený v cudzine a nestihli ste nám to oznámiť do 31. marca 2021, môžete to ešte urobiť.
 • Zmenu adresy trvalého pobytu - ak ide o poistenca, ktorý nie je štátnym občanom Slovenskej republiky.

Ako nahlasovať zmenené údaje

· Zmeny, prípadne aktualizáciu údajov (adresy, bankového účtu, telefónneho čísla, e-mailovej adresy a pod.), môžete urobiť pohodlne prostredníctvom Elektronickej pobočky . Ak ju ešte nemáte, prístup si jednoducho zriadite na tejto stránke , zaberie vám to len pár minút.

 • Zmeny nám môžete oznámiť aj písomne použitím univerzálneho tlačiva Oznámenie poistenca/ platiteľa poistného .
 • Scan tlačiva môžete zaslať prostredníctvom kontaktného formulára alebo na našu korešpondenčnú adresu DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra.
 • Tlačivo môžete odovzdať aj osobne v niektorej z našich pobočiek (keď pandemické opatrenia v súvislosti so šírením ochorenia covid-19 umožnia, aby boli otvorené).

3. Ako vám oznámime výsledok

a) V prípade preplatku dostanete „Oznámenie o výsledku ročného zúčtovania poistného".

Preplatok vraciame bezhotovostne na bankový účet platiteľa poistného alebo poštovým poukazom na adresu. Na vrátenie preplatku má zdravotná poisťovňa 60 dní.

Preplatok v sume od jedného centa do 4,99 € (vrátane) poistencovi nevraciame.

 • Platiteľ poistného môže voči oznámeniu podať do 15 dní odo dňa doručenia nesúhlasné stanovisko. Spôsob, akým to treba urobiť, nájdete v oznámení.
 • Zdravotná poisťovňa je povinná vrátiť preplatok najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia o preplatku. Do tejto lehoty je započítaných 15 dní na podanie nesúhlasného stanoviska, po ktorých má poisťovňa ďalších 45 dní na vyplatenie preplatku.
 • Preplatok vrátime po zúčtovaní vzájomných pohľadávok. Môže sa stať, že vám v priebehu spomínaných 60 dní (teda odo dňa doručenie oznámenia o preplatku do konca lehoty, v ktorom ho máme vrátiť) vznikne dlh na zdravotnom poistení. V takom prípade vám vrátime len zostávajúcu časť preplatku.

Overenie dátumu vrátenia preplatku z Ročného zúčtovania

b) V prípade nedoplatku posielame „Výkaz nedoplatkov".

Aj na uhradenie nedoplatku má platiteľ poistného lehotu 60 dní. Uhraďte ho, prosím, na náš bankový účet . Nezabudnite uviesť identifikačné údaje, ktoré sú uvedené vo výkaze nedoplatkov.

Nedoplatok v sume od jedného centa do 4,99 € poistenec uhradiť nemusí.

 • Platiteľ poistného môže voči výkazu nedoplatkov podať do 15 dní odo dňa doručenia námietky. Spôsob, akým to treba urobiť, nájdete vo výkaze nedoplatkov.
 • Nedoplatok je splatný do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov. Ak nepodáte námietku voči výkazu nedoplatkov, nedoplatok treba zaplatiť najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia výkazu nedoplatkov.

Ako vám doručíme výsledok ročného zúčtovania

 • Ak máte zriadenú a aktívnu e-Schránku na doručovanie prostredníctvom www.slovensko.sk, výsledky ročného zúčtovania vám doručíme tam.
 • Ak e-schránku nepoužívate, výsledok vám oznámime poštou .
 • Výsledky ročného zúčtovania posielame najprv na adresu trvalého pobytu alebo sídla podnikania .
 • Ak sa ich nepodarí doručiť, pošleme ich na inú korešpondenčnú adresu , ktorú nám oznámite.
 • Výsledok ročného zúčtovania nájdete aj v mobilnej aplikácii Dôvera a vo svojej Elektronickej pobočke na webe zdravotnej poisťovne. Ak ešte nemáte aktivovanú Elektronickú pobočku, prístup si za pár minút zriadite na tejto stránke.

O vykonaní ročného zúčtovania poistného vás budeme informovať notifikáciou v e-maile alebo SMS správe (ak máme tieto údaje k dispozícii).

Komu oznamujeme výsledok

Zamestnávateľovi

 • celý výsledok (t. j. aj v časti za zamestnávateľa aj v časti za zamestnanca), ak poistenec bol nepretržite počas celého roka 2020 zamestnancom iba jedného zamestnávateľa a v roku 2021 v čase vykonania ročného zúčtovania zamestnanie u tohto zamestnávateľa stále trvá,
 • výsledok iba v časti za zamestnávateľa (t. j. bez výsledku za zamestnanca), lebo poistenec:

a) už nie je zamestnancom tohto zamestnávateľa,
b) mal v roku 2020 viacerých zamestnávateľov,
c) mal okrem príjmov zo zamestnania aj iné príjmy (napr. bol aj SZČO, mal kapitálové alebo ostatné príjmy alebo mal v roku 2020 vyplatené dividendy za roky 2011 až 2016).

Poistencovi

 • ak mal v roku 2020 viacerých zamestnávateľov (či už súbežne alebo postupne),
 • ak už v čase vykonania ročného zúčtovania nie je zamestnancom zamestnávateľa z roka 2020,
 • ak bol/je samostatne zárobkovo činnou osobou,
 • ak mal príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy alebo príjmy z dividend.

5. Ako sa počíta poistné

Príjmy, z ktorých sa vypočítava a zúčtováva poistné:

 • príjmy zo zamestnania,
 • príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti,
 • kapitálové príjmy (napr. výnosy zo zmeniek),
 • ostatné príjmy (napr. príjmy z príležitostných činností, príjmy z predaja nehnuteľnosti, príjmy z vecnej výhry),
 • dividendy (napr. nezdaňované podiely na zisku vzniknuté za roky 2011 až 2016).

Odpočítateľná položka v ročnom zúčtovaní poistného

Odpočítateľnú položku z príjmov zamestnanca v pracovnom, štátnozamestnaneckom, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu možno od 1.1.2018 uplatniť iba z časti vymeriavacieho základu zamestnanca (t. j. nie v časti za zamestnávateľa). Odpočítateľná položka za celý rok zamestnania môže byť najviac 4 560 € a nárok na ňu zaniká, ak zamestnanec za rok zarobí viac ako 6 840 €.

13. a 14. plat

 • Ak bol zamestnancovi v júni 2020 vyplatený 13. plat od viacerých zamestnávateľov a výška týchto platov bola v úhrne vyššia ako 500 €, zdravotná poisťovňa v ročnom zúčtovaní pomerne zvýši vymeriavací základ z príjmov zo zamestnaní u každého zo zamestnávateľov a dopočíta poistné (pretože od dane je oslobodených práve „iba" tých 500 €).
 • Ak bol zamestnancovi v decembri 2020 vyplatený 14. plat a nebol mu vyplatený 13. plat, zdravotná poisťovňa v ročnom zúčtovaní dopočíta poistné z tohto 14. platu (pretože 14.plat do výšky 500 € je oslobodený od dane a odvodov iba ak bol vyplatený aj 13. plat).
 • Ak bol zamestnancovi v decembri 2020 vyplatený 14. plat od viacerých zamestnávateľov a výška týchto platov bola v úhrne vyššia ako 500 €, zdravotná poisťovňa v ročnom zúčtovaní pomerne zvýši vymeriavací základ z príjmov zo zamestnaní u každého zo zamestnávateľov a dopočíta poistné (pretože od dane je oslobodených práve „iba" tých 500 €).

Podklady na vykonanie ročného zúčtovania

Pri vykonávaní ročného zúčtovania poistného nám ako podklady slúžia tieto údaje.

a) mesačné výkazy preddavkov na poistné predložených zamestnávateľmi
b) dávka Finančnej správy Slovenskej republiky o údajoch z daňových priznaní

 • o príjmoch z podnikania SZČO,
 • o príjmoch osobného asistenta,
 • o výdavkoch fyzických osôb na zdravotné a sociálne poistenia (povinné, dobrovoľné),
 • o priznaných príjmoch z kapitálového majetku a ostatných príjmoch,

c) oznámenia poistencov o sumách dividend prijatých v roku 2020,
d) výkazy preddavkov na poistné predložené platiteľmi dividend,
e) údaje z elektronických dávok štátnych inštitúcií a orgánov verejnej správy, keď platiteľom poistného za poistenca mal byť štát (napr. údaje z dávok Sociálnej poisťovne, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstva vnútra SR, z Ministerstva školstva SR a pod.) a
f) skutočnosti oznámené samotnými poistencami/platiteľmi poistného pri plnení oznamovacích, vykazovacích a platobných povinností.

6. Za koho nerobíme ročné zúčtovanie

Zdravotná poisťovňa nemusí vykonať ročné zúčtovanie všetkým svojim poistencom (resp. všetkým zamestnávateľom, ak bol poistenec v roku 2020 aj zamestnancom). V niektorých prípadoch by bolo vykonanie ročného zúčtovania zbytočnou administratívnou záťažou, pretože by sme nezistili rozdiel medzi zaplatenými/vykázanými preddavkami a celoročným poistným. Ročné zúčtovanie nevykonávame v týchto prípadoch:

 • Za zamestnanca jedného zamestnávateľa, ktorý nemal príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy a príjmy z dividend a nemal nárok na odpočítateľnú položku. V takýchto prípadoch sa zaplatené mesačné preddavky rovnajú sume celoročného poistného a rozdiel by vykonaním ročného zúčtovania nevznikol.
 • Za zamestnanca viacerých zamestnávateľov, ak nemal príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy a príjmy z dividend a nemal nárok na odpočítateľnú položku.
 • Za nízkopríjmového zamestnanca, teda za zamestnanca s mesačným príjmom do 570 €, ktorý bol počas celého roka 2020 zamestnaný u jediného zamestnávateľa v pracovnom, štátnozamestnaneckom, služobnom alebo obdobnom pracovnom vzťahu (t. j. nie dohodára). Podmienkou je, že mu zamestnávateľ uplatňoval v každom mesiaci odpočítateľnú položku a zamestnanec nemal ďalšie príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy alebo dividendy.
 • Za poistenca s príjmom, ktorý je od dane oslobodený (okrem príjmu z dividend vzniknutých za účtovné obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2016, z ktorých sa daň síce neplatí, ale poistné sa vypočítava aj platí).
 • Za poistenca, ktorý nemusel za rok 2020 podať daňové priznanie.
 • Za poistenca s príjmom zdaneným zrážkou.
 • Za poistenca s príjmom z podielov na zisku za roky 2011 a 2012, ktoré nepresiahli 506,50 €.
 • Za poistenca, ktorý zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.

Ročné zúčtovanie za rok 2020 môžeme vykonať aj v iných prípadoch, ak je predpoklad, že výsledkom bude preplatok alebo nedoplatok poistného.

7. Výška celoročného poistného

Minimálne celoročné poistné

SZČO a samoplatitelia musia za rok 2020 zaplatiť minimálne poistné na zdravotné poistenie v sume 850,92 eur.

Minimálny vymeriavací základ je 6 078 eur (6 078 *14 % sadzba poistného = 850,92 eur).

Príklad:

Ak živnostník dosiahol stratu a podnikal celý rok 2020, musí mať napriek dosiahnutej strate za celý rok zaplatené poistné 850,92 eur.

Maximálne celoročné poistné

Maximálna suma poistného za celý rok 2020 nie je určená. Poistenec zaplatí poistné zo skutočne dosiahnutého vymeriavacieho základu.

Výnimkou je iba príjem z dividend, z ktorých sa poistné vypočíta najviac zo sumy 60 780 eur.

Príklad:

Ak poistenec v daňovom priznaní za rok 2020 priznal základ dane z ostatných príjmov (podľa § 8 zákona o dani z príjmov) vo výške 55 000 € a zároveň mu boli vyplatené dividendy zo zisku z roku 2016 v sume 80 000 €, v ročnom zúčtovaní sa poistné vypočíta zo sumy 55 000 € (vymeriavací základ z ostatných príjmov) plus zo sumy 60 780 € (vymeriavací základ z dividend). Poistné za rok 2020 je potom spolu 16 209,20 € [7 700 € (55 000 €*14 % sadzba) + 8 509,20 € (60 780 €*14 % sadzba)].

Nedoplatok 16 209,20 € oznámi zdravotná poisťovňa poistencovi výkazom nedoplatkov. Nedoplatok bude splatný najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia výkazu nedoplatkov, ak voči výkazu nedoplatkov nebudú podané námietky.

Minimálne a maximálne poistné osoby so zdravotným postihnutím

U osoby so zdravotným postihnutím (t. j. s postihnutím 41 % a viac oproti zdravej osobe) sa pri výpočte poistného za rok 2020 použije znížená sadzba poistného, a to 7 % z vymeriavacieho základu .

Výnimkou je poistné z dividend, ktoré vznikli za účtovné obdobie od 1.1.2013 a boli vyplatené v roku 2020. V takomto prípade sa znížená percentuálna sadzba nepoužije: pri výpočte poistného sa uplatní sadzba 14 %.

*Východiskom pre spracovanie tohto článku sú ustanovenia uvedené v zákone č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení ku dňu 16.4.2021 a vo vyhláške č. 159/2018 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné a o ročnom zúčtovaní poistného.