shutterstock_222934126.jpg Idete na dovolenku

Ste naďalej poistený na Slovensku. Aby ste dostali potrebné ošetrenie v prípade náhleho ochorenia, úrazu alebo zhoršenia zdravotného stavu, majte so sebou európsky preukaz . Prípadne si pred odchodom vybavte komerčné poistenie liečebných nákladov.

Idete študovať

Počas študijného pobytu zostávate poistený v štáte trvalého bydliska , teda na Slovensku. Nárok na zdravotnú starostlivosť máte na základe európskeho preukazu .

Idete pracovať

Ak v zahraničí pracujete, budete tam poistený a tam si budete platiť odvody. Zdravotnú poisťovňu si vyberiete vy alebo vám ju určí váš zamestnávateľ. 

Lekára na Slovensku môžete navštevovať aj naďalej . Stačí si vybaviť formulár S1/E106, na základe ktorého vám starostlivosť na Slovensku preplatí vaša zdravotná poisťovňa v cudzine.

Čo nezabudnite urobiť

 • do ôsmich dní nám oznámte , že si platíte zdravotné poistenie v zahraničí,
 • predložte nám doklad o poistení v zahraničí,
 • tento doklad vydáva zdravotná poisťovňa alebo príslušná inštitúcia v krajine, kde pracujete a platíte odvody,
 • ak taký doklad nemáte k dispozícii, predložte nám pracovnú zmluvu od zahraničného zamestnávateľa.

My vás na základe toho odhlásime z verejného zdravotného poistenia na Slovensku.

Nezabudnite sa po návrate zo zahraničia opäť prihlásiť na verejné zdravotné poistenie na Slovensku. A to do 8 dní od vášho návratu.

Formulár S1/E106

Potvrdzuje váš nárok na zdravotnú starostlivosť na Slovensku. Náklady na túto zdravotnú starostlivosť za vás platí vaša zdravotná poisťovňa v cudzine . Tá vám formulár aj vydá. Doručte nám ho a po registrácii a potvrdení vám vydáme preukaz poistenca poisteného v zahraničí s označením EU.

Poistka pre vašu rodinu

Pracujete v EÚ a vaša rodina zostala na Slovensku? Vaša zdravotná poisťovňa v cudzine kryje aj náklady na zdravotnú starostlivosť o vašich rodinných príslušníkov, ktorí sú považovaní za nezaopatrené osoby. Teda napríklad o dieťa do 30 rokov alebo manželku na rodičovskej dovolenke alebo evidovanú na úrade práce.

Príklad

Manžel pracuje v Rakúsku. Manželka sa stará doma o dve maloleté deti. Manželova zdravotná poisťovňa mu hradí návštevy lekára aj na Slovensku aj v Rakúsku. A zároveň platí všetku zdravotnú starostlivosť aj manželke a deťom na Slovensku.

O presnom rozsahu zdravotnej starostlivosti pre rodinných príslušníkov sa informujte vždy v príslušnej zdravotnej poisťovni v cudzine. Podmienky pre rodinných príslušníkov môžu byť rôzne.

Ste vyslaný pracovník

Pracovníci súkromných firiem vyslaní do EÚ majú nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť na základe európskeho preukazu . Aj naďalej si platia zdravotné poistenie na Slovensku .

Ak vás vysiela váš zamestnávateľ do zahraničia, urobte toto:

 • kontaktujte nás ,
 • preukážte sa potvrdením o vyslaní od zamestnávateľa,
 • doložte nám formulár A1/E101 od Sociálnej poisťovne,
 • vydáme vám európsky preukaz, ak ho ešte nemáte.

Ak vysielate do zahraničia svojho zamestnanca, urobte toto:

 • vydajte mu potvrdenie o vyslaní, ktoré obsahuje presnú adresu vyslania a obdobie vyslania,
 • vybavte mu formuláre A1/E101 v Sociálnej poisťovni (lehota na vydanie je 30 dní),
 • všetky tieto doklady zašlite do odchodu zamestnanca jeho slovenskej zdravotnej poisťovni.

Príklad

Zamestnanec pracuje vo firme na Slovensku. Tá ho vyšle pracovať do svojej rakúskej pobočky. Zamestnanec má stále trvalé bydlisko v Bratislave a za prácou dochádza každý týždeň. Ak sa mu stane úraz, akútnu zdravotnú starostlivosť mu poskytne rakúska nemocnica na základe európskeho preukazu. Zamestnávateľ za neho naďalej platí preddavky na poistné na Slovensku.

Ste vyslaný štátny zamestnanec

Ešte pred odchodom nás informujte o zmene, vydáme vám formulár S1/E106 . Zdravotnú starostlivosť budeme na základe neho hradiť za vás.

Ak vás vysiela váš zamestnávateľ do zahraničia, urobte toto:

 • kontaktujte nás ,
 • preukážte sa potvrdením z ministerstva alebo štátneho úradu, ktoré vás vysiela,
 • so sebou majte formulár A1/E101 od Sociálnej poisťovne,
 • v čo najkratšej dobe vám vydáme formulár S1/E106.

Ak vysielate do zahraničia svojho zamestnanca, urobte toto:

 • vydajte mu potvrdenie o vyslaní, ktoré obsahuje presnú adresu vyslania a obdobie vyslania,
 • ak zamestnanca majú sprevádzať aj rodinní príslušníci, uveďte ich priamo do potvrdenia,
 • vybavte zamestnancovi formuláre A1/E101 v Sociálnej poisťovni (lehota na vydanie je 30 dní),
 • všetky tieto doklady zašlite do odchodu zamestnanca jeho slovenskej zdravotnej poisťovni.