shutterstock_232467727.jpg Zákonné výnimky

Za zárobkovú činnosť pri dohodách o vykonaní práce mimo pracovného pomeru sa nebude považovať dosahovanie príjmu:

 1. Z dohody o brigádnickej práci študentov
 2. Z dohody o vykonaní práce poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu, poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku
 3. Z dohody o pracovnej činnosti poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu, poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku

Ako nahlásiť zamestnanca

Zamestnávateľ eviduje/nahlasuje poistenca, ktorý ma príjmy z dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru pod kódom 2D.

Zamestnávateľ bude kódom 2D nahlasovať zamestnanca len na dni, ktoré reálne odpracuje (za ktoré má príjem). 

Ak zamestnávateľ  nedokáže určiť presný dátum výkonu práce (napr. pri dohode o pracovnej činnosti), prihlasuje a odhlasuje zamestnanca kódom 2D na posledný deň kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom mu zamestnávateľ príjem vyplatil.

Ak je poistenec evidovaný ako zamestnanec z titulu pracovného pomeru a zároveň u toho istého zamestnávateľa aj na základe uzatvorenej dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, zamestnávateľ eviduje (prihlasuje, odhlasuje) poistenca ako zamestnanca iba raz a použije kód 2.

Vymeriavací základ na určenie poistného na verejné zdravotné poistenie je súčet finančného plnenia poskytnutých zamestnávateľom z titulu pracovného pomeru a z titulu dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Povinnosti poistenca

Poistenec za dni, keď nevykonáva práce  na dohodu (a teda nemá právo na príjem zo závislej činnosti) a nemá iného platiteľa poistného, je povinný prihlásiť sa v zdravotnej poisťovni ako dobrovoľne nezamestnaná osoba.


Dôležité termíny

Príjmy nepodliehajú odvodovej a oznamovacej povinnosti, ak:

 • bola dohoda  o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru uzatvorená pred 1. januárom 2013 a aj bola ukončená  pred 1. januárom 2013 a k vyplateniu príjmu z tejto dohody došlo až po 1. januári 2013

Oznamovacia, vykazovacia a odvodová povinnosť vzniká, ak:

 • bola dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru uzatvorená pred 1. januárom 2013 a ktorej realizácia pokračuje aj po tomto dátume, na účely zákona č. 580/2004 Z. z.

Tu nájdete  metodické usmernenie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starosltivosťou č. 3/4/2009.

Modelové situácie

Poistenec  je zamestnaný na dohodu a nie je v pracovnom pomere

Zamestnávateľ ho prihlási kódom 2D.

Poistenec je v pracovnom pomere ale zároveň pracuje aj na dohodu
 • Ak vznikne a zanikne dohoda počas trvania pracovného pomeru, nenahlasuje sa do zdravotnej poisťovne kódom 2D.
  Príjem u tohto zamestnanca bude spočítaný príjem z dohody a príjem z pracovného pomeru.
 • Ak zanikne dohoda počas pracovného pomeru  a tento trvá, nie je potrebné nič nahlasovať zdravotnej poisťovni.
 • Ak zanikne pracovný pomer a dohoda trvá, je potrebné nahlásiť ukončenie pracovného pomeru kódom 2 a prihlásiť zamestnanca kódom 2D.
 • Ak vznikne pracovný pomer a predtým zamestnanec pracoval na dohodu, tak je potrebné nahlásiť ukončenie dohody kódom 2D a prihlásiť zamestnanca kódom 2.
Poistenec je v pracovnom pomere, ale zároveň pracuje na dohodu u iného zamestnávateľa

Zamestnanec  je u zamestnávateľa, kde má pracovný pomer  prihlásený kódom 2 a zároveň u druhého zamestnávateľa, kde pracuje na dohodu prihlásený kódom 2D.