Končíte štúdium na strednej škole

shutterstock_227102713.jpg Ako študent strednej školy (stredná odborná škola, stredné odborné učilište, gymnázium, nadstavbové štúdium) ste poistencom štátu najdlhšie do 31. augusta roka, v ktorom štúdium ukončíte záverečnou skúškou/ maturitou. Ak budete pokračovať v štúdiu na vysokej škole, ste poistencom štátu aj počas prázdnin až do zápisu na vysokú školu. Poistné si teda sama/ sám platiť nemusíte.

Ak sa hneď po ukončení strednej školy zamestnáte, oznámi nám to váš zamestnávateľ. Ten za vás platí aj poistné.

Keď sa zaevidujete na úrade práce, oznámi nám to Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a poistné za vás platí štát.

Ak začnete podnikať, vznik vášho živnostenského oprávnenia nám oznámi živnostenský úrad. Ak ale podnikáte podľa iných osobitných predpisov a nie podľa živnostenského zákona, máte povinnosť oznámiť zdravotnej poisťovni, že ste sa stali tzv. „samostatne zárobkovo činnou osobou“ (SZČO), a to najneskôr do ôsmich dní odkedy začnete podnikať. Preddavky na poistné ako SZČO si platíte sama/sám každý mesiac najneskôr do ôsmich dní po uplynutí príslušného mesiaca (napr. za február 2017 je potrebné zaplatiť sumu 61,81 € do 8. marca 2017).

Ak po skončení strednej školy odchádzate pracovať do zahraničia, oznámite to zdravotnej poisťovni do ôsmich dní od vzniku zamestnania v zahraničí. Zdravotné poistenie vám vznikne v cudzine. Na Slovensku už nebudete poistená/ý, a teda nemusíte ani platiť poistné.
Napríklad: Ak sa zamestnáte v Rakúsku od 1. augusta 2017, máte povinnosť slovenskej zdravotnej poisťovni oznámiť zánik poistenia na Slovensku, a to do 9. augusta 2017.

Ak nepokračujete v štúdiu na vysokej škole, ak sa nezaevidujete na úrade práce, nezamestnáte sa, ani nezačnete podnikať a ani neodídete do zahraničia (kde budete aj zdravotne poistený), musíte sa najneskôr do 8. októbra 2017 vo svojej zdravotnej poisťovni prihlásiť ako samoplatiteľ s dátumom vzniku 1. september 2017  V zdravotnej poisťovni sa prihlásite tlačivom Oznámenie poistenca/platiteľa poistného, ktoré nájdete na tejto stránke. Od septembra 2017 už máte povinnosť sama/sám začať platiť preddavky na poistné (v roku 2017 mesačne najmenej 61,81 €). Za september 2017 zaplatíte najneskôr do 8. októbra 2017.

Poistenec má povinnosť zdravotnej poisťovni nahlásiť zmenu platiteľa poistného do ôsmich dní odo dňa zmeny.
Napríklad: ak sa stanete poradcom v stavebnom sporení od 10. júla 2017, je potrebné v zdravotnej poisťovni sa prihlásiť ako SZČO, a to najneskôr do 18. júla 2017. Za mesiac júl 2017 máte povinnosť (do 8. augusta 2017) aj zaplatiť preddavok v sume 43,86 € (61,81 € minimálna suma preddavku / 31 (počet dní v mesiaci júl) * 22 dní SZČO v júli 2017).

Končíte štúdium na vysokej škole

Štát platí poistné za študenta denného alebo externého štúdia do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa (t. j. do získania titulu Ing., Ing. Arch., MUDr., MDDr., MVDr., Mgr., Mgr. Art.) najdlhšie do 26 rokov veku.Výnimkou sú študenti do dovŕšenia 30 rokov, ktorí študujú denne a ešte nezískali vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, za ktorých je tiež platiteľom poistného štát.

Za študenta vysokej školy platí poistné štát do dňa vykonania štátnej záverečnej skúšky (vrátane), teda nie do promócie.

Ak po skončení I. stupňa pokračujete v štúdiu na II. stupni vysokoškolského štúdia, štát platí poistné aj v období prázdnin medzi oboma stupňami. To isté platí pre absolventov vysokoškolského štúdia II. stupňa (napr. magister, inžinier...) v období prázdnin, ak pokračujú a zapíšu sa v tom istom roku na doktorandské štúdium dennou formou.

Ak sa po štátniciach nezamestnáte, nezačnete podnikať ani sa nezaevidujete na úrade práce, sa prihláste v zdravotnej poisťovni ako samoplatiteľ vypísaním tlačiva Oznámenie poistenca/platiteľa poistného. Tlačivo nájdete na tejto stránke. Prihlásiť sa ako samoplatiteľ musíte do ôsmich dní po uplynutí mesiaca, v ktorom ste vykonali štátnu záverečnú skúšku a dátum vzniku samoplatiteľa je nasledujúci deň po vykonaní záverečnej skúšky.

Náš tip:
Príklad: Ak sa štátna záverečná skúška koná napr. 26. mája 2017 a vy nepokračujete v ďalšom štúdiu, nezamestnáte sa a ani sa nenahlásite na úrade práce, stávate sa od 27. mája 2017 samoplatiteľom a „Oznámenie poistenca/platiteľa poistného“ doručíte zdravotnej poisťovni najneskôr 8. júna 2017. V tomto prípade je potrebné aj uhradiť do 8. júna 2017 preddavok za mesiac máj 2017 v sume 9,96 €, t. j. alikvotnú časť mesačného preddavku na poistné. Vypočítate ju podľa vzorca: minimálny preddavok samoplatiteľa (teda 61,81 €/ mesiac, resp. 30,90 €, ak ste ZŤP) / počet dní v danom mesiaci * počet dní do konca mesiaca odo dňa záverečnej skúšky).

Ak sa po skončení školy zamestnáte, oznámi nám to váš zamestnávateľ a platí za vás aj poistné. 

Keď sa zaevidujete na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie, oznámi nám to Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a poistné za vás platí štát.

Ak začnete po skončení vysokej školy podnikať, vznik vášho živnostenského oprávnenia nám oznámi živnostenský úrad. Ak ale podnikáte podľa iných predpisov a nie podľa živnostenského zákona, máte povinnosť oznámiť svojej zdravotnej poisťovni, že ste sa stali tzv. „samostatne zárobkovo činnou osobou“ (SZČO), a to najneskôr do ôsmich dní odo dňa keď začnete podnikať. Preddavky na poistné ako SZČO si platíte sama/sám každý mesiac najneskôr do ôsmich dní po uplynutí príslušného mesiaca (napr. za august 2017 je potrebné zaplatiť sumu 61,81 € do 8. septembra 2017).

Ak po skončení vysokej školy odchádzate pracovať do zahraničia, máte povinnosť oznámiť to zdravotnej poisťovni do ôsmich dní od vzniku zamestnania v zahraničí. Zdravotné poistenie vám vznikne v cudzine. Na Slovensku už nebudete poistená/ý, a teda nemusíte platiť poistné.
Napríklad: Ak ste štátnicu vykonali 27. mája a odídete pracovať do Českej republiky od 15. júna toho roku, máte povinnosť sa prihlásiť a zaplatiť poistné vo vašej zdravotnej poisťovni na Slovensku ako samoplatiteľ za obdobie od 28. mája do 14. júna. Zánik zdravotného poistenia na Slovensku nahláste zdravotnej poisťovni najneskôr do 23. júna toho roku.

Prerušili ste štúdium

Počas prerušenia štúdia za vás štát poistné neplatí. Výnimkou je, ak štúdium prerušíte zo zdravotných dôvodov a váš stav je dlhodobo nepriaznivý. Túto skutočnosť musí potvrdiť váš ošetrujúci lekár. V takomto prípade ostávate poistencom štátu a poistné si platiť sama/ sám nemusíte.

Ak sa hneď po prerušení štúdia zamestnáte, vznik zamestnania nám oznámi váš zamestnávateľ. Ten za vás platí aj poistné.

Keď sa zaevidujete na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie, platí za vás poistné štát a oznámi nám to Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ak po prerušení štúdia odídete do zahraničia, a to
•    buď na „dlhodobý pobyt“ (t. j. pobyt dlhší ako 6 mesiacov), kde budete zdravotne poistený (môže byť aj prostredníctvom komerčného poistenia liečebných nákladov) alebo
•    budete v zahraničí pracovať a budete tam aj zdravotne poistený,

máte povinnosť to zdravotnej poisťovni oznámiť do ôsmich dní odo dňa kedy do zahraničia odchádzate. Odvody si v týchto prípadoch na Slovensku neplatíte.

Ak začnete počas prerušenia štúdia podnikať, vznik vášho živnostenského oprávnenia nám oznámi živnostenský úrad. Ak ale podnikáte podľa iných predpisov a nie podľa živnostenského zákona, máte povinnosť oznámiť svojej zdravotnej poisťovni, že ste sa stali tzv. „samostatne zárobkovo činnou osobou“ (SZČO), a to najneskôr do ôsmich dní odo dňa keď začnete podnikať. Preddavky na poistné ako SZČO si platíte sama/sám každý mesiac najneskôr do ôsmich dní po uplynutí príslušného mesiaca (napr. za august 2017 je potrebné zaplatiť sumu 61,81 € do 8. septembra 2017).

Končíte doktorandské štúdium

Za študenta doktorandského štúdia platí poistné štát vtedy, ak splní súčasne tieto podmienky:

  • má do 30 rokov,
  • študuje v dennej forme štúdia,
  • študuje nie dlhšie ako je štandardná dĺžka doktorandského študijného programu a
  • nezískal ešte iné doktorandského vzdelanie.

Doktorandské štúdium sa končí dňom obhajoby dizertačnej práce.

Po ukončení doktorandského štúdia máte rovnaké povinnosti ako študent, ktorý ukončil vysokoškolské štúdium - popísané v kapitole „Končíte štúdium na vysokej škole“. 

Po skončení štúdia som samoplatiteľ

Ako samoplatiteľ sa môžete prihlásiť prostredníctvom Elektronickej pobočky, osobne na ktorejkoľvek pobočke zdravotnej poisťovne alebo cez kontaktný formulár.

Na ohlásenie tejto zmeny slúži tlačivo Oznámenie poistenca/platiteľa poistného, ktoré nájdete na tejto stránke. 

Preddavky na poistné je potrebné platiť na toto číslo účtu:
číslo účtu IBAN: SK49 8180 0000 0070 0046 4464
variabilný symbol: vaše rodné číslo
konštantný symbol: 3558
špecifický symbol: obdobie, za ktoré platíte preddavok v tvare MMRRRR (napr. za jún 2017 v tvare 062017)


Idete na materskú dovolenku

Ak ste zamestnaná, váš odchod na materskú dovolenku nám nahlási váš zamestnávateľ - nemusíte to robiť vy. Za živnostníčku nám poberanie materského oznámi Sociálna poisťovňa, počas poberania materského platí za vás poistné štát a vy platiť vôbec nemusíte. Iná situácia nastane od okamihu poberania rodičovského príspevku a ak máte príjmy zo živnosti vypočítaný preddavok bol 3,00 eura a viac. Samoplatiteľka, ktorá nám oznámi odchod na materskú dovolenku, poberanie materského nám oznámi Sociálna poisťovňa a za poistenku platí poistné štát.

Stratili ste prácu

Do ôsmich dní nám oznámte, kto bude za vás platiť poistné. Ak sa nezaevidujete na úrade práce alebo nestanete sa poistencom štátu z iného dôvodu (napr. nie ste dôchodca), platíte si sám/sama ako "samoplatiteľ". Ak sa zaevidujete na úrade práce, oznámi nám to Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny  a štát za vás platí poistné. Ak ste SZČO a stratili ste zákazky, tak či tak musíte platiť odvody.

Idete do dôchodku

Poberanie dôchodku (starobného, invalidného) nám oznámi Sociálna poisťovňa a odvody za vás platí štát.

Začínate podnikať

Ak sa stanete živnostníkom, začiatok podnikania nám nahlásiť nemusíte, dozvieme sa to zo živnostenského úradu z takzvaného Jednotného kontaktného miesta (JKM), kde sa ako živnostník registrujete. Ak ale začínate podnikať podľa iného povolenia alebo oprávnenia, ktoré nevydáva živnostenský úrad, začiatok podnikania ste povinný nám oznámiť sama/sám na tlačive Oznámenie poistenca/platiteľa poistného, ktoré nájdete na tejto stránke. Poistné si platíte sám/sama ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO). Prvú platbu nám zašlite do ôsmeho dňa nasledujúceho mesiaca, odkedy ste s podnikaním začali.

Končíte podnikanie

Ukončenie živnosti nám oznámiť nemusíte, urobí to živnostenský úrad prostredníctvom Jednotného kontaktného miesta (JKM). Ak ale končíte podnikanie, ktoré nie je živnosťou (advokát, daňový poradca, a pod.),  vašou povinnosťou je oznámiť nám ukončenie podnikania do ôsmich dní od ukončenia podnikania. Ak sa stávate samoplatiteľom, máte povinnosť nám túto skutočnosť oznámiť do ôsmich dní po ukončen mesiaca, keď ste sa samoplatiteľom stali. Ak budete zamestnaný, oznámi nám to váš zamestnávateľ. Ak bude za vás platiteľom poistného štát, oznámi nám to štátna inštitúcia (napr. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny o uchádzačoch o zamestnanie, Sociálna poisťovňa o poberateľoch o dôchodkov, a pod.).

Meníte zamestnávateľa

Oznamovaciu a odvodovú povinnosť za vás riešia vaši zamestnávatelia. Pôvodný zamestnávateľ vás odhlási a nový prihlási. Ak medzi ukončením jednej práce a začiatkom druhej je isté "nepokryté" medziobdobie, oznámte nám, kto za vás v tom čase platí odvody. V medziobdobí môžete byť samoplatiteľ (a platíte si poistné sama/sám) alebo sa zaregistrujete na úrade práce (a platí za vás štát).

Čerpáte neplatené voľno

Podľa zákona o zdravotnom poistení počas neplateného voľna (alebo v prípade, že máte absenciu v práci) nie ste zamestnanec. Ak za vás neplatí poistné iný zamestnávateľ alebo štát (napríklad ak poberáte starobný alebo invalidný dôchodok, ak opatrujete ťažko zdravotne postihnutú osobu, ak sa celodenne staráte o dieťa, a pod.), budete počas neplateného voľna samoplatiteľ a ako taký budete musieť za to obdobie zaplatiť aj poistné.

Ako samoplatiteľ sa môžete prihlásiť cez Elektronickú pobočku, osobne v niektorej z našich pobočiek alebo prostredníctvom kontaktného formuláru. Túto zmenu oznámte na tlačive Oznámenie poistenca/platiteľa poistného, ktoré si môžete stiahnuť na tejto stránke.

Preddavky na poistné uhrádzajte na toto číslo účtu:

číslo účtu: IBAN SK49 8180 0000 0070 0046 4464
variabilný symbol: rodné číslo
konštantný symbol: 3558
špecifický symbol: obdobie, za ktoré uhrádzate preddavok na poistné, v tvare MMRRRR (napr. 062017 za mesiac jún 2017)