Odvody od januára 2016

Ako každý rok, odvody na verejné zdravotné poistenie sa od januára 2016 znova zmenia. Ich výška sa vypočítava v závislosti od zmeny priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky, ktorú každým rokom zisťuje a vyhlasuje Štatistický úrad SR.

Aktualizované: 08. 07. 2015

Minimálne a maximálne mesačné odvody

Ak chcete ako zamestnanec, zamestnávateľ, samoplatiteľ alebo SZČO vedieť koľko máte odvádzať, pozrite si nižšie uvedené tabuľky. V prehľade nájdete minimálne a maximálne sumy, ktoré treba vo forme preddavku na poistnom platiť za každý kalendárny mesiac v roku 2016. Ak je váš príjem v rozpätí medzi minimom a maximom, výšku preddavku odvodíte sami alebo váš zamestnávateľ od skutočného príjmu (vymeriavacieho základu) a percentuálnej sadzby poistného.

Kalkulačku, ktorá vám pomôže vypočítať si odvody na rok 2016 nájdete tu.

Pozor! Ak ste v roku 2015 platili preddavok na poistné od 57,68 € do 60,06 ,(resp. ak ste osoba so zdravotným postihnutím a platili ste v rozpätí od 28,84 € do 30,03 €), v roku 2016 budete uhrádzať preddavok najmenej 60,06 € (resp. sumu 30,03 €, ak ste osoba so zdravotným postihnutím, t.j. polovicu zo štandardnej výšky preddavku).

Noví poistenci

Noví živnostníci a podnikatelia (SZČO), ktorí sa stanú/stali našimi poistencami od 1.1.2016, sú povinní vypočítať a vykázať preddavok na poistné, ktorý budú pravidelne mesačne platiť a odvádzať, na formulári „Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby“. Formulár nájdete na tejto stránke.

Nezabudnite, termín na predloženie výkazu je do 8.1.2016.

Pozn.: „osoba so zdravotným postihnutím“ je osoba s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 41 % a viac v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Samostatne zárobkovo činná osoba  a samoplatiteľ


Preddavok
2016 v €
Vymeriavací základ
2016 v €
Sadzba
Bez zdravotného postihnutia - minimum
60,06
42914%
Bez zdravotného postihnutia - maximum
600,604 290
14%
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - minimum30,03429
7%
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - maximum300,304 290
7%


Zamestnanec


Preddavok
2016 v €
Vymeriavací základ
2016 v €
Sadzba
Bez zdravotného postihnutia - minimum
neurčený
neurčený4%
Bez zdravotného postihnutia - maximum
171,60
4 290
4%
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - minimumneurčenýneurčený2%
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - maximum85,804 290
2%


Zamestnávateľ


Preddavok
2016 v €
Vymeriavací základ
2016 v €
Sadzba
Bez zdravotného postihnutia - minimum
neurčený
neurčený10%
Bez zdravotného postihnutia - maximum
429
4 290
10%
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - minimumneurčenýneurčený5%
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - maximum214,504 290
5%


SZČO, ak je súčasne zamestnanec alebo poistenec štátu


Preddavok
2016 v €
Vymeriavací základ
2016 v €
Sadzba
Bez zdravotného postihnutia - minimum
neurčený
neurčenýx
Bez zdravotného postihnutia - maximum
600,60
4 290
14%
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - minimumneurčený
neurčenýx
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - maximum300,304 290
7%


Kedy platiť

Odvody sa platia vždy mesiac dozadu. To znamená, že napríklad za január 2016 zaplatíte vo februári 2016. SZČO a samoplatitelia sú povinní zaplatiť novú sumu najneskôr do 8.2.2016 a zamestnávatelia za svojich zamestnancov v deň výplaty príjmov, najneskôr ale do 29.2.2016. Platiť treba v správnej výške, včas a pravidelne každý mesiac.

Úhradu realizujte vždy 2-3 dni pred splatnosťou, z dôvodu spracovania platby v banke.

Ako platiť

Jednoducho, bankovým prevodom. Kvôli správnej identifikácii vašej platby, ktorá sa vykonáva automaticky v informačných systémoch, nezabudnite, prosím, uviesť všetky potrebné údaje.

SZČO a samoplatitelia platia poistné na číslo účtu v štátnej pokladnici

IBAN: SK49 8180 0000 0070 0046 4464
Variabilný symbol: Vaše rodné číslo
Konštantný symbol: 3558
Špecifický symbol v tvare: MMRRRR, kde MM je mesiac a RRRR je rok (napr. za január 2016 v tvare 012016)

Ak máte v banke zriadený trvalý príkaz na úhradu mesačného preddavku, upravte si od nového roku 2016 sumu na úhradu podľa novej výšky preddavkov. V závislosti od vašej konkrétnej situácie novou výškou preddavku na poistné môže byť:

 • povinná minimálna suma 60,06 € (resp. 30,03 € u osoby so zdravotným postihnutím);
 • iná suma vami vypočítaná v závislosti od vašich príjmov/vymeriavacích základov alebo 
 • suma preddavku na poistné, ktorá bola oznámená v súvislosti s vykonaním ročným zúčtovaním poistného za rok 2014. Oznámená a uvedená je aj vo „Výkaze nedoplatkov“ alebo v „Oznámení o výsledku ročného zúčtovania poistného za rok 2014“ alebo aj v tabuľke č. 6 detailu výpočtu ročného zúčtovania poistného za rok 2014. Detail je vám k dispozícii vo vašej Elektronickej pobočke.

Platba cez Elektronickú pobočku

Ak platíte odvody cez svoju Elektronickú pobočku, vyhnete sa prípadným chybám nielen pri uvádzaní platobných symbolov, ale aj sumy preddavku. Okrem iného v Elektronickej pobočke nájdete aj ďalšie informácie o stave vášho účtu, o vami čerpanej zdravotnej starostlivosti, môžete nám oznámiť niektoré zmeny (overenie platiteľa poistného, overenie a zmena trvalého pobytu, čísla vášho účtu, a pod.).

Viac o platení odvodov cez Elektronickú pobočku sa dozviete na tejto stránke.

Ak ešte nemáte svoju Elektronickú pobočku, zriadite si ju rýchlo a jednoducho tu.

Ak pracujete alebo podnikáte v členskom štáte EÚ a tam aj platíte zdravotné poistenie, nemusíte platiť na Slovensku. Stačí,ak sa nám preukážete dokladom zo zahraničnej poisťovne alebo pracovnou zmluvou od zahraničného zamestnávateľa. Nezabudnite nám túto zmenu oznámiť do ôsmich dní, odkedy začnete podnikať alebo sa v cudzine zamestnáte.

Informácie a vysvetlivky

Informácie k „číslam“ roka 2016 zo zákona o zdravotnom poistení (č. 580/2004 Z. z.):

 • počas roka platitelia poistného platia poistné mesačnými preddavkami;
 • 429 € je minimálny základ preddavku za každý mesiac 2016 SZČO a samoplatiteľov vypočítaný ako polovica zo štatisticky zistenej priemernej mesačnej mzdy 858 € z roku 2014;
 • 4 290 € je maximálny základ mesačného preddavku vypočítaný ako päťnásobok priemernej mesačnej mzdy 858 €;
 • po podaní daňových priznaní po skončení roka zdravotná poisťovňa zúčtováva poistné v ročnom zúčtovaní poistného (ide o obdobný proces ako pri platení dane: počas roka platíme preddavky na daň a potom podávame daňové priznanie, v ktorom zúčtovávame daň – porovnáme preddavky, ktoré sme zaplatili a sumu dane, ktorú máme z celoročných príjmov uvedených a priznaných v daňovom priznaní zaplatiť); 
 • 5 148 € je minimálny vymeriavací základ za celý rok 2016 SZČO a samoplatiteľov zistený ako dvanásťnásobok 429 € - minimálny základ mesačný;
 • 51 480 € je maximálny vymeriavací základ za celý rok 2016 zo všetkých príjmov poistenca zistený ako 60-násobok priemernej mesačnej mzdy 858 €;
 • maximálne poistné za celý rok 2016 bude 7 207,20 € (51 480 €*14 %); pre osobu so zdravotným postihnutím 3 603,60 € (51 480 € * 7 %);
 • percentuálna sadzba je 14 % (resp. 10 % + 4 % zo zamestnania); pre osobu so zdravotným postihnutím je sadzba 7 % (resp. 5 % + 2 %);
 • preddavky sa platia z príjmov zo zamestnania, z podnikania a z dividend vzniknutých po 1.1.2013;
 • celoročné poistné (najviac zo sumy 51 480 €) sa vypočítava z príjmov zo zamestnania, z podnikania, kapitálových a ostatných príjmov a z dividend.