Ako sa platia zdravotné odvody z dividend?

Osoby s majetkovou účasťou platia od 1. januára 2017 daň z dividend, no neplatia poistné. Ak sa podiel na zisku vyplatí zamestnancovi bez majetkovej účasti, takýto príjem je „príjmom zo závislej činnosti“, teda príjmom „zamestnanca“ a obchodná spoločnosť alebo družstvo z takéhoto príjmu zaplatí aj poistné.

Aktualizované: 09. 02. 2017

Poistné sa tiež platí z nezdaňovaných dividend vzniknutých a vyplatených za účtovné obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2016. Z podielov na zisku za roky 2004 až 2010 ako nezdaňovaných príjmov sa poistné nevypočítava a neplatí.

Staré podiely na zisku, ktoré vznikli do konca roka 2003, fyzická osoba (daňovník) priznáva v daňovom priznaní ako „ostatný príjem“ podľa § 8 zákona o dani z príjmov. A z "ostatných príjmov", sa poistné vypočítava a platí.

Ak boli takéto podiely na zisku vyplatené v roku 2016 a daňovník ich prizná vo svojom daňovom priznaní, zdravotná poisťovňa z nich vypočíta poistné v ročnom zúčtovaní poistného za rok 2016, ktoré vykoná do 30.9.2017. Ak budú vyplatené po 1.1.2017, treba mať na zreteli spôsob ich zdaňovania (čo je ale otázka pre daňový úrad). Ak sa z nich daň odvedie zrážkou, potom sa z nich poistné nevypočítava.

Poistné sa nevypočítava a neplatí z podielov na výnosoch a na majetku člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou. 

Dividendy za účtovné obdobie od 1.1.2017

 • dividendy vzniknuté a vyplatené za účtovné obdobie od 1.1.2017 a vyplatené od 1.1.2017 a neskôr;
 • nevypočítava a neplatí sa poistné z dividend vyplatených osobám, ktoré sa podieľajú na základnom imaní obchodnej spoločnosti alebo družstva, alebo členom štatutárneho orgánu alebo členom dozorného orgánu (pretože takéto dividendy nie sú „vymeriavacím základom“ podľa zákona o zdravotnom poistení; ide o príjem uvedený v § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov);
 • nevypočítava a neplatí sa poistné z podielu člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku pozemkového spoločenstva (pretože takéto „pozemkové podiely“ nie sú „vymeriavacím základom“ podľa zákona o zdravotnom poistení; ide o príjem uvedený v § 3 ods. 1 písm. g) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov);
 • vypočítava a platí sa poistné z podielov na zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva vyplateným zamestnancom bez účasti na základnom imaní obchodnej spoločnosti alebo družstva (pretože takéto podiely na zisku sú vymeriavacím základom „zamestnanca“ a „zamestnávateľa“ a z takéhoto vymeriavacieho základu sa po 1.1.2017 vypočítava, vykazuje a platí preddavok na poistné a poistné z celej vyplatenej sumy, t. j. bez určenia maximálnej sumy vymeriavacieho základu; ide o „príjem zo závislej činnosti“ podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z.).

Dividendy od slovenskej spoločnosti vzniknuté za účtovné obdobia od 1.1. 2013 do 31.12.2016

 • poistné sa platí preddavkovo (t. j. nie raz ročne ako z dividend 2011 a 2012),
 • percentuálna sadzba pre výpočet poistného je 14 % (aj osoba so zdravotným postihnutím),
 • platiteľom preddavku na poistné je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá podiely priznáva (t.j.  nie sama fyzická osoba),
 • platiteľ vykazuje dividendy osobitným Výkazom platiteľa dividend (podrobnosti sú uvedené vo vyhláške č. 116/2014 Z. z.). Tlačivo nájdete na tejto stránke,
 • lehota na predloženie Výkazu platiteľa dividend zdravotnej poisťovni je do 8 dní po uplynutí mesiaca, v ktorom boli vyplatené,
 • splatnosť preddavku na poistné z dividend je do ôsmeho dňa po uplynutí mesiaca (napr. ak družstvo dividendu vyplatí 21. mája 2017, preddavok na poistné musí družstvo vykázať a tiež zaplatiť do 8. júna 2017),
 • preddavok na poistné sa vypočítava z celej sumy prijatých dividend, ale najviac zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov (v roku 2017 sa preddavok vypočítava najviac zo sumy 52 980 € (pre porovnanie v roku 2016 sa preddavok vypočítaval najviac zo sumy 51 480 €).
 • celoročné poistné a porovnanie so zaplatenými preddavkami sa vypočíta v ročnom zúčtovaní poistného (celoročné poistné za rok 2016 sa vypočíta maximálne zo sumy 51 480 €; v roku 2017 najviac z 52 980 €).
 • platiteľ dividend nemá inú registračnú alebo oznamovaciu povinnosť voči zdravotnej poisťovni (iba povinnosť vypočítať, vykázať a odviesť preddavok z dividend).

Dividendy z cudziny za účtovné obdobia od 1.1. 2013 do 31.12.2016

 • poistné sa vypočítava a platí jednorazovo v ročnom zúčtovaní poistného,
 • percentuálna sadzba pre výpočet poistného je 14 % (aj osoba so zdravotným postihnutím),
 • platiteľom poistného z dividend vyplatených spoločnosťou, ktorá nemá sídlo na území Slovenskej republiky, je fyzická osoba, t. j. prijímateľ dividend,
 • fyzická osoba oznamuje prijaté dividendy z cudziny „Oznámením o príjmoch za rok ...“ (tlačivo nájdete na tejto stránke),
 • lehota na predloženie „Oznámenia ...“ je do konca mája roka nasledujúceho po roku vyplatenia dividend [Napr. ak osoba v roku 2016 prijala dividendy z cudziny, musí táto osoba do 31.5.2017 zdravotnej poisťovni predložiť „Oznámenie o príjmoch za rok 2016“, v ktorom uvedie celú sumu prijatých dividend ( t.j. neodpočítava sa minimálny základ ako pri dividendách vzniknutých a vyplatených za účtovné obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2012, tak ako uvádzame vyššie)]. Dividendy z cudziny prijaté v roku 2017 budú poistenci oznamovať až na budúci rok do 31.5.2018,
 • splatnosť vypočítaného poistného z príjmov z dividend je 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti a vykonateľnosti výkazu nedoplatkov, ktorým zdravotná poisťovňa oznámila fyzickej osobe výsledok - nedoplatok z ročného zúčtovania poistného,
 • vymeriavacím základom je celá suma prijatých dividend najviac 60-násobok priemernej mesačnej mzdy. Za rok 2016 sa poistné vypočíta maximálne zo sumy 51 480 € (v roku 2017 najviac zo sumy 52 980 €).

Dividendy za obdobie 1.1.2011 až 31.12.2012

 • poistné sa vypočíta jednorazovo v ročnom zúčtovaní poistného,
 • percentuálna sadzba pre výpočet poistného je 10 %; pre osobu so zdravotným postihnutím 5 %,
 • platiteľom poistného z tohto príjmu je jeho príjemca, t. j. fyzická osoba, ktorá zdravotnej poisťovni oznamuje príjem z dividend "Oznámením o príjmoch za rok ..." (napr. podiely na zisku za roky 2011 a 2012 prijaté v roku 2016 oznámia poistenci „Oznámením o príjmoch za rok 2016“). Tlačivo nájdete na tejto stránke,
 • lehota na podanie "Oznámenia ..." zdravotnej poisťovni je do konca mája roka nasledujúceho po roku vyplatenia dividend (napr. oznámenie za rok 2016 poistenci predložia do 31. mája 2017),
 • vymeriavacím základom je plnenie presahujúce minimálny vymeriavací základ toho-ktorého roka, v ktorom boli vyplatené. (Napr.: ak v roku 2016 boli vyplatené podiely na zisku z roka 2011 v sume 9 000 €, poistenec na oznámení uvedie sumu 8 571 € =       9 000 € - 429 € (429 € je minimálny vymeriavací základ roka 2016) . Pozn.: za tento rok 2017 budú oznámenie poistenci predkladať až budúci rok do 31. mája 2018 a odpočítavať budú minimálny základ 441,50 €),
 • splatnosť vypočítaného poistného z príjmov z dividend je 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti a vykonateľnosti výkazu nedoplatkov, ktorým zdravotná poisťovňa oznámi fyzickej osobe výsledok - nedoplatok z ročného zúčtovania poistného.