Ročné zúčtovanie poistného za rok 2015

Aj tento rok vykonáme ročné zúčtovanie poistného za rok 2015 za poistencov, ktorí boli našimi poistencami k 31. decembru 2015.

Publikované: 25. 04. 2016

Novým klientom, ktorí sa stali našimi poistencami od januára 2016, ročné zúčtovanie vykoná ich predchádzajúca zdravotná poisťovňa.

Za poistenca vykoná ročné zúčtovanie zdravotná poisťovňa, v ktorej bol v tom roku poistený. Sám poistenec ani jeho zamestnávateľ ho nevykonáva.

Lehota

Lehota na vykonanie ročného zúčtovania za rok 2015 je do 30. septembra 2016, resp. do 31. októbra 2016 za osoby, ktoré majú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania.

Komu ročné zúčtovanie vykonáme

 • zamestnancovi, ktorý mal v roku 2015 len jedného zamestnávateľa a jeho príjem v niektorom mesiaci presiahol 4 120 eur (t. j. mal tzv. kolísavé príjmy),
 • zamestnancovi viacerých zamestnávateľov, ak jeho mesačný príjem v úhrne zo všetkých zamestnaní presiahol sumu 4 120 eur, hoci jednotlivo mal u toho ktorého zamestnávateľa príjem pod túto sumu,
 • zamestnancovi viacerých zamestnávateľov, ak príjem v každom mesiaci presiahol výšku 4 120 eur,
 • nízkopríjmovému zamestnancovi zamestnanému v pracovnom, štátnozamestnaneckom, služobnom alebo obdobnom pracovnom vzťahu (t. j. nie dohodárovi), ktorý má nárok na odpočítateľnú položku. Nová skupina: odpočítateľná položka bola zavedená s účinnosťou od 1.1.2015 na podporu zamestnanosti a zníženie odvodovej zaťaženosti (suma odpočítateľnej položky je najviac 4 560 eur z dosiahnutého celoročného príjmu),
 • samostatne zárobkovo činnej osobe (SZČO),
 • poistencovi ktorý mal príjem z kapitálového majetku alebo ostatný príjem  (každému, ak aj bol v roku 2015 zamestnancom, SZČO, samoplatiteľom alebo poistencom štátu) a
 • poistencovi, ktorý mal príjem z dividend (každému, ak aj bol v roku 2015 zamestnancom, SZČO, samoplatiteľom alebo poistencom štátu).

Za koho nemáme povinnosť vykonať ročné zúčtovanie

 • za poistenca, ktorý zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
 • za poistenca s príjmom zdaneným zrážkou,
 • za poistenca s príjmom, ktorý je od dani oslobodený (okrem príjmu z dividend, z ktorých sa daň síce neplatí, ale poistné sa vypočítava aj platí),
 • za poistenca, ktorý za rok 2015 nemusel podať daňové priznanie, pretože jeho príjem bol nižší ako 1 901,67 eur,
 • za poistenca s príjmom z podielov na zisku za roky 2011 a 2012 nepresahujúcim 412 eur,
 • za nízkopríjmového zamestnanca zamestnaného počas celého roka 2015 u jediného zamestnávateľa v pracovnom, štátnozamestnaneckom, služobnom alebo obdobnom pracovnom vzťahu (t. j. nie dohodára), ktorému zamestnávateľ uplatňoval za každý mesiac odpočítateľnú položku. Nová skupina od roku 2015,
 • za zamestnanca jedného zamestnávateľa, ak jeho mesačný príjem v každom mesiaci roka 2015 bol menej ako 4 120 eur a nemal príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy a príjmy z dividend (čo znamená, že zaplatené mesačné preddavky sa rovnajú sume celoročného poistného a rozdiel by vykonaním ročného zúčtovania nevznikol),
 • za zamestnanca jedného zamestnávateľa, ak jeho príjem v každom mesiaci roka 2015 presiahol sumu 4 120 eur a nemal príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy a príjmy z dividend (čo znamená, že zaplatené mesačné preddavky sa rovnajú sume celoročného poistného a rozdiel by vykonaním ročného zúčtovania nevznikol),
 • za zamestnanca viacerých zamestnávateľov, ak jeho príjem v úhrne nepresiahol v žiadnom mesiaci sumu 4 120 eur a nemal príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy a príjmy z dividend.

Ročné zúčtovanie za rok 2015 môžeme vykonať aj v iných prípadoch, ak je predpoklad, že výsledkom bude preplatok alebo nedoplatok poistného.

Ako oznámime výsledok ročného zúčtovania

a)    oznámením o výsledku ročného zúčtovania poistného, ak výsledkom je preplatok.

Platiteľ poistného môže voči oznámeniu podať do 15 dní odo dňa doručenia nesúhlasné stanovisko. Zdravotná poisťovňa je povinná po zúčtovaní vzájomných pohľadávok vrátiť preplatok do 45 dní od márneho uplynutia lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska (t. j. ak nesúhlasné stanovisko podané nebude, poisťovňa vráti preplatok najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia). Preplatok Dôvera vracia bezhotovostne na bankový účet platiteľa poistného alebo poštovou poukážkou.

b)    výkazom nedoplatkov, ak výsledkom je nedoplatok.

Platiteľ poistného môže voči výkazu nedoplatkov podať do 15 dní odo dňa doručenia námietky (na námietky po uplynutí pätnásťdňovej lehoty zdravotná poisťovňa nemusí prihliadnuť). Nedoplatok je splatný do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov (t. j. ak námietky podané nebudú, nedoplatok je splatný najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia výkazu nedoplatkov).

Preplatok ročného zúčtovania v sume od 0,01 eur do 4,99 eur (vrátane) poistencovi nevraciame a tiež poistenec nemusí doplatiť nedoplatok v rovnakej sume.

Komu oznamujeme výsledok

Zamestnávateľovi
 • celý výsledok (t. j. aj v časti za zamestnávateľa aj v časti za zamestnanca), ak poistenec bol nepretržite počas celého roka 2015 zamestnancom iba jedného zamestnávateľa a v roku 2016 v čase vykonania ročného zúčtovania zamestnanie u tohto zamestnávateľa stále trvá,
 • výsledok iba v časti za zamestnávateľa (t. j. bez výsledku za zamestnanca), lebo poistenec:
 • a)    už nie je zamestnancom tohto zamestnávateľa,
 • b)    mal v roku 2015 viacerých zamestnávateľov,
 • c)    mal okrem príjmov zo zamestnania aj iné príjmy (napr. bol aj SZČO, mal kapitálové alebo ostatné príjmy alebo dividendy).
Poistencovi, ak
 • mal v roku 2015 viacerých zamestnávateľov (či už súbežne alebo postupne),
 • v čase vykonania ročného zúčtovania už nie je zamestnancom zamestnávateľa z roka 2015,
 • bol/je samostatne zárobkovo činnou osobou (SZČO),
 • mal príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy alebo príjmy z dividend.

Povinnosti poistenca

Poistenec má povinnosť zdravotnej poisťovni do 31. marca 2016:

 • oznámiť a preukázať obdobie poistenia v cudzine v roku 2015 potvrdením o zdravotnom poistení v cudzine (pozn. ak tak nevykonal včas v zákonom určenej lehote, t. j. do ôsmich dní odo dňa zániku povinného zdravotného poistenia na Slovensku už počas roka 2015).

Poistenec má povinnosť oznámiť zdravotnej poisťovni do 31. mája 2016:

 • zmenu adresy trvalého pobytu,
 • zmenu čísla bankového účtu, na ktorý mu prípadný preplatok poistného vrátime,
 • platiteľa poistného, ak poistenec túto zmenu neoznámil počas roka 2015, a to ani na výzvu zdravotnej poisťovne. Ak poistenec platiteľa poistného neoznámi, pre účely vykonania ročného zúčtovania za rok 2015 sa považuje za samoplatiteľa a ako taký musí mať za celý rok 2015 uhradené poistné najmenej 692,16 eur (12*mesačný odvod 57,68 eur),
 • sumu prijatých dividend na tlačive Oznámenie o príjmoch za rok 2015. Týka sa podielov na zisku vzniknutých od 1.1.2011 do 31.12.2012, ktoré poistenec prijal v roku 2015 od slovenskej spoločnosti alebo dividend vzniknutých po 1.1.2011 , ktoré poistenec prijal v roku 2015 z cudziny,
 • rozdiel príjmov a výdavkov z činnosti osobného asistenta na tlačive Oznámenie o príjmoch za rok 2015.

Nahláste nám svoje údaje

Zmeny, prípadne aktualizáciu údajov (adresy, bankového účtu, ...), môžete vykonať pohodlne prostredníctvom Elektronickej pobočky. Ak ju ešte nemáte, prístup si jednoducho zriadite na tejto stránke, zaberie vám to len pár minút.

Zmeny nám môžete oznámiť aj písomne použitím univerzálneho tlačiva Oznámenie poistenca/ platiteľa poistného.

Scan tlačiva je možné zaslať na adresu info@dovera.sk alebo na našu korešpondenčnú adresu DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra alebo osobne odovzdať v niektorej z našich pobočiek.

Podklady k vykonaniu ročného zúčtovania

 • a)  mesačné výkazy preddavkov na poistné predložené zamestnávateľmi,
 • b)  dávka Finančnej správy Slovenskej republiky o údajoch z daňových priznaní
 • •    o príjmoch z podnikania SZČO,
 • •    s údajmi o výdavkoch fyzických osôb na sociálne poistenia (povinné, dobrovoľné),
 • •    fyzických osôb, ktorými priznali príjmy z kapitálového majetku a ostatné príjmy,
 • c)  oznámenia o príjmoch za rok 2015 predložené fyzickými osobami (dividendy za roky 2011 a 2012 prijaté v roku 2015 a príjmy osobného asistenta),
 • d)  výkazy preddavkov na poistné platiteľov dividend (firiem) predložené subjektmi, ktoré v roku 2015 priznali a vyplatili dividendy vzniknuté za účtovné obdobie od 1.1.2013,
 • e)  dávky štátnych inštitúcií a orgánov verejnej správy, keď platiteľom poistného za poistenca mal byť štát (napr. dávky Sociálnej poisťovne, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstva vnútra SR, a pod.) a
 • f)  skutočnosti oznámené poistencami/platiteľmi poistného pri plnení oznamovacích, vykazovacích a platobných povinností.


Minimálne celoročné poistné

Za celý rok 2015 minimálne poistné na zdravotné poistenie je 692,16 eur a minimálny vymeriavací základ je 4 944 eur (4 944 eur*14 % sadzba poistného = 692,16 eur). Napr.: ak živnostník dosiahol stratu a podnikal celý rok 2015, musí zaplatiť poistné 692,16 eur.

Maximálne celoročné poistné

Maximálne poistné za celý rok 2015 je 6 921,60 eur a maximálny celoročný vymeriavací základ je suma 49 440 eur (49 440 eur*14 % sadzba poistného = 6 921,60 eur). Napr.: ak úhrn všetkých príjmov/vymeriavacích základov poistenca je 250 000 eur, v ročnom zúčtovaní sa poistné vypočíta najviac zo sumy 49 440 eur, z tejto sumy musí aj poistenec poistné zaplatiť a prípadný preplatok na zaplatených preddavkoch na poistné zdravotná poisťovňa poistencovi vráti.

Minimálne a maximálne poistné zdravotne postihnutej osoby

Pri výpočte poistného za rok 2015 osobe so zdravotným postihnutím (t. j. s postihnutím 41 % a viac oproti zdravej osobe) sa použije znížená sadzba poistného 7 % z vymeriavacieho základu. Potom minimálne celoročné poistné za rok 2015 takejto osoby je 346,08 eur a maximálne poistné je zasa 3 460,08 eur. Výnimka je sadzba poistného 14 %, ktorá sa použije pre výpočet poistného z dividend za účtovné obdobie od 1.1.2013, hoci boli vyplatené zdravotne postihnutej osobe.

Viac o ročnom zúčtovaní za rok 2014 sa dozviete v staršom článku.

Najčastejšie sa pýtate

Ako sa vypočítava vymeriavací základ?

Vymeriavací základ z ktorého následne zdravotná poisťovňa vypočítala poistné v ročnom zúčtovaní sa počíta nasledovne: K vášmu príjmu z daňového priznania podľa § 6 zákona o dani z príjmov sa pripočítajú výdavky na zdravotné a sociálne poistenie a tento súčet sa vydelí koeficientom 1,486. 

Čítať celú odpoveď
Mám súbeh zamestnaní a môj príjem nepresiahne 4 944, musím platiť zdravotné odvody?

V prípade, že ste v súbehu so zamestnaním a ako živnostník ste mali príjmy podľa § 6 zákona o dani z príjmov, musíte zaplatiť poistné z každého zarobeného eura, maximálne však zo sumy 49 440 €. Nie je rozhodujúce či váš príjem je nižší ako 4944 €.

Čítať celú odpoveď
Bola som na materskej dovolenke celý rok a platí za mňa predsa štát prečo mám platiť?

Evidujeme, že ste boli na materskej dovolenke a platil za vás zdravotné poistenie štát, ale zároveň ste vo svojom daňovom priznaní uviedli príjmy podľa § 6 zákona o dani z príjmov. Práve z týchto príjmov sme vám v súlade s platným zákonom a Vyhláškou MZ SR vypočítali poistné. Nedoplatok je teda správny a je potrebné ho uhradiť. 

Čítať celú odpoveď
Platil som preddavky ako SZČO, prečo mám nedoplatok na ročnom zúčtovaní?

Vaše platby - preddavky na zdravotné poistenie, sme samozrejme zohľadnili v ročnom zúčtovaní. Podľa daňového priznania ste ako živnostník mali príjmy podľa § 6 zákona o dani z príjmov a z týchto príjmov sme vám vypočítali aj poistné.

Vymeriavací základ, z ktorého následne zdravotná poisťovňa vypočítala poistné v ročnom zúčtovaní sa počíta nasledovne: K vášmu príjmu z daňového priznania podľa § 6 ZoDP sa pripočítajú výdavky na zdravotné a sociálne poistenie a tento súčet sa vydelí koeficientom 1,486.

Z tejto výslednej sumy sme vypočítali poistné (vypočítaná suma vynásobená 14 %, prípadne 7 %, ak ide o osobu so zdravotným postihnutím). Po odpočítaní zaplatených preddavkov vám vznikol nedoplatok v sume uvedenej v ročnom zúčtovaní.

Čítať celú odpoveď
Nerozumiem prečo mám nedoplatok na ročnom zúčtovaní, nikdy predtým som ho nemal. Ako mohol vzniknúť?

Nedoplatok máte preto, lebo ste mali „kapitálové/ostatné príjmy“. To znamená, že ste vo svojom daňovom priznaní uviedli takýto typ príjmu a každá osoba, ktorá má kapitálové príjmy (podľa § 7 zákona o dani z príjmov) alebo ostatný príjem (podľa § 8 zákona o dani z príjmov), musí zaplatiť poistné aj z týchto príjmov.

Čítať celú odpoveď
Prečo mi vyšiel nedoplatok na ročnom zúčtovaní? Veď zamestnávateľ za mňa odvádzal zdravotné odvody.

Nedoplatok máte preto, lebo ste u svojho zamestnávateľa mali  tzv. „kolísavé príjmy“. To znamená, že v priebehu roka 2015 vám zamestnávateľ vyplatil príjem presahujúci maximálny mesačný vymeriavací základ (nad sumu 4 120 €) a zároveň príjem do tejto sumy. 

Zamestnávateľ však vypočítal a mesačne odvádzal poistné maximálne zo sumy 4 120 €. V ročnom zúčtovaní sa vám dopočítalo poistné zo skutočne dosiahnutého príjmu za celý rok 2015. Takýto postup je správny.

Čítať celú odpoveď