Odvody od januára 2018

Tak ako každý rok, suma odvodov na verejné zdravotné poistenie sa od januára 2018 znova zmení. Ich výška sa vypočítava v závislosti od zmeny priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky, ktorú každým rokom zisťuje a vyhlasuje Štatistický úrad SR.

Aktualizované: 21. 12. 2016

Minimálne a maximálne mesačné odvody

Ak chcete ako zamestnanec, zamestnávateľ, samoplatiteľ alebo SZČO vedieť koľko máte odvádzať, pozrite si nižšie uvedené tabuľky. V prehľade nájdete minimálne a maximálne sumy, ktoré treba vo forme preddavku na poistnom platiť za každý kalendárny mesiac v roku 2018.

Kalkulačku, ktorá vám pomôže vypočítať si odvody na rok 2018 nájdete na tejto stránke.

Pozor! Ak ste v roku 2017 platili preddavok na poistné od 61,81 € do 63,84 ,(resp. ak ste osoba so zdravotným postihnutím a platili ste v rozpätí od 30,90 € do 31,92 €), v roku 2018 budete uhrádzať preddavok najmenej 63,84 € (resp. sumu 31,92 €, ak ste osoba so zdravotným postihnutím, t.j. polovicu zo štandardnej výšky preddavku).

Pozn.: „osoba so zdravotným postihnutím“ je osoba s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 41 % a viac v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Samostatne zárobkovo činná osoba  a samoplatiteľ


Preddavok
2018 v €
Vymeriavací základ
2018 v €
Sadzba
Bez zdravotného postihnutia - minimum
63,84
456,0014%
Bez zdravotného postihnutia - maximum
neurčenýneurčený
14%
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - minimum31,92456,00
7%
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - maximumneurčenýneurčený
7%


Zamestnanec


Preddavok
2018 v €
Vymeriavací základ
2018 v €
Sadzba
Bez zdravotného postihnutia - minimum
neurčený
neurčený4%
Bez zdravotného postihnutia - maximum
neurčený
neurčený
4%
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - minimumneurčenýneurčený2%
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - maximumneurčený
neurčený
2%


Zamestnávateľ


Preddavok
2018 v €
Vymeriavací základ
2018 v €
Sadzba
Bez zdravotného postihnutia - minimum
neurčený
neurčený10%
Bez zdravotného postihnutia - maximum
neurčený
neurčený
10%
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - minimumneurčenýneurčený5%
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - maximumneurčenýneurčený5%


SZČO, ak je súčasne zamestnanec alebo poistenec štátu


Preddavok
2018 v €
Vymeriavací základ
2018 v €
Sadzba
Bez zdravotného postihnutia - minimum
neurčený
neurčený14 %
Bez zdravotného postihnutia - maximum
neurčený
neurčený
14%
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - minimumneurčený
neurčený7 %
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - maximumneurčenýneurčený7%

Dividendy prijaté v roku 2018

Dividendy podľa účtovného obdobia ich vzniku
Preddavok
2018 v €
Vymeriavací základ
2018 v €
Sadzba
od 1.1.2017
neplatí sa
x
x
od 1.1.2013 do 31.12.2016
platí sa

max 54 720
14%
od 1.1.2011 do 31.12.2012 - osoba bez postihnutia
neplatí sa
max 54 720
10 %
od 1.1.2011 do 31.12.2012
neplatí sa
max 54 720
5%

Poznámka:

 • 54 720 € je osobitný maximálny vymeriavací základ roka 2018 pre príjmy z dividend;
 • preddavok na poistné z dividend 2013 až 2016  vykazuje, vypočítava a platí do ôsmich dní po uplynutí mesiaca, v ktorom boli vyplatené, „platiteľ dividend“ (t. j. právnická osoba, ktorá ich priznáva) najviac zo sumy 54 720 €;
 • preddavok na poistné z dividend 2011 a 2012 sa neplatí, ale fyzická osoba (t. j. nie platiteľ dividend) platí po vykonaní ročného zúčtovania poistného (RZP). Fyzická osoba vykazuje zdravotnej poisťovni prijaté dividendy za predchádzajúci rok  raz ročne do 31.5., zdravotná poisťovňa vykoná RZP do 30.9., vypočíta poistné najviac zo sumy 54 720 € a následne poistenec zaplatí oznámené poistné.

Kedy platiť

Mesačné odvody sa platia vždy mesiac dozadu. To znamená, že napríklad za január 2018 zaplatíte vo februári 2018. SZČO a samoplatitelia sú povinní zaplatiť novú sumu najneskôr do 8.2.2018 a zamestnávatelia za svojich zamestnancov v deň výplaty príjmov, najneskôr ale do 28.2.2018. Platiť treba v správnej výške, včas a pravidelne každý mesiac.

Úhradu realizujte vždy 2-3 dni pred splatnosťou, z dôvodu spracovania platby v banke.

Ako platiť

Jednoducho, bankovým prevodom. Kvôli správnej identifikácii vašej platby, ktorá sa vykonáva automaticky v informačných systémoch, nezabudnite, prosím, uviesť všetky potrebné údaje.

SZČO a samoplatitelia platia poistné na číslo účtu v Štátnej pokladnici

IBAN: SK49 8180 0000 0070 0046 4464
Variabilný symbol: Vaše rodné číslo
Konštantný symbol: 3558
Špecifický symbol v tvare: MMRRRR, kde MM je mesiac a RRRR je rok (napr. za január 2018 v tvare 012018)

Ak máte v banke zriadený trvalý príkaz na úhradu mesačného preddavku, upravte si od nového roku 2018 sumu na úhradu podľa novej výšky preddavkov.

Platba cez Elektronickú pobočku

Ak platíte odvody cez svoju Elektronickú pobočku, vyhnete sa prípadným chybám nielen pri uvádzaní platobných symbolov, ale aj sumy preddavku. Okrem iného v Elektronickej pobočke nájdete aj ďalšie informácie o stave vášho účtu, o vami čerpanej zdravotnej starostlivosti, môžete nám oznámiť niektoré zmeny (overenie platiteľa poistného, overenie a zmena trvalého pobytu, čísla vášho účtu, a pod.).

Viac o platení odvodov cez Elektronickú pobočku sa dozviete na tejto stránke.

Ak ešte nemáte svoju Elektronickú pobočku, zriadite si ju rýchlo a jednoducho tu.

Ak pracujete alebo podnikáte v členskom štáte EÚ a tam aj platíte zdravotné poistenie, nemusíte platiť na Slovensku. Stačí, ak sa nám preukážete dokladom zo zahraničnej poisťovne alebo pracovnou zmluvou od zahraničného zamestnávateľa. Nezabudnite nám túto zmenu oznámiť do ôsmich dní, odkedy začnete podnikať alebo sa v cudzine zamestnáte.

Informácie a vysvetlivky

Informácie k „číslam“ roka 2018 zo zákona o zdravotnom poistení (č. 580/2004 Z. z.):

 • počas roka platitelia poistného platia poistné mesačnými preddavkami;
 • 456,00 € je minimálny základ preddavku za každý mesiac 2018 SZČO a samoplatiteľov vypočítaný ako polovica zo štatisticky zistenej priemernej mesačnej mzdy 912 € z roku 2016;
 • maximálny základ mesačného preddavku z príjmov zo zamestnania a z príjmov z podnikania nie je určený (t.j. zamestnávateľ za zamestnanca a podnikateľ alebo iná SZČO platí "zo všetkého")
 • po podaní daňových priznaní po skončení roka zdravotná poisťovňa zúčtováva poistné v ročnom zúčtovaní poistného (ide o obdobný proces ako pri platení dane: počas roka platíme preddavky na daň a potom podávame daňové priznanie, v ktorom zúčtovávame daň – porovnáme preddavky, ktoré sme zaplatili a sumu dane, ktorú máme z celoročných príjmov uvedených a priznaných v daňovom priznaní zaplatiť); 
 • 5 472 € je minimálny vymeriavací základ za celý rok 2018 SZČO a samoplatiteľov zistený ako dvanásťnásobok 456 € (čo je minimálny mesačný základ);
 • maximálny vymeriavací základ za celý rok 2018 z príjmov zo zamestnania, z podnikania, z kapitálového majetku a z ostatných príjmov nie je určený;
 • maximálne poistné z príjmov zo zamestnania, z podnikania, z kapitálového majetku a z ostatných príjmov za celý rok 2018 nie je určené ani pre osobu so zdravotným postihnutím;
 • percentuálna sadzba je 14 % (resp. z príjmov zo zamestnania v členení 10 % zamestnávateľ + 4 % zamestnanec); pre osobu so zdravotným postihnutím je sadzba 7 % (resp. z príjmov zo zamestnania 5 % zamestnávateľ + 2 % zamestnanec);
 • preddavky sa platia z príjmov zo zamestnania, z podnikania a z dividend vzniknutých po 1.1.2013, (pozn.: mesačné preddavky sa neplatia z kapitálových príjmov, ostatných príjmov a z dividend vzniknutých za účtovné obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2012);
 • celoročné poistné sa vypočítava zo všetkých príjmov, ktoré poistenec v danom roku dosiahol (t.j. vypočítava sa z úhrnu príjmov zo zamestnania, z podnikania, z kapitálového majetku a z ostatných príjmov a z dividend).