Odvody od januára 2019

Tak ako každý rok, suma odvodov na verejné zdravotné poistenie sa od januára 2019 znova zmení. Ich výška sa vypočítava v závislosti od zmeny priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky, ktorú každým rokom zisťuje a vyhlasuje Štatistický úrad SR.

Aktualizované: 20. 07. 2018

Odvody od januára 2019 Odvody ("preddavky na poistné na verejné zdravotné poistenie") sú mesačné zálohovo odvádzané finančné prostriedky, ktoré sa po uplynutí kalendárneho roka zúčtovávajú v ročnom zúčtovaní poistného. Musia ich platiť:

 • zamestnanci
 • zamestnávatelia
 • samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO)
 • osoby dobrovoľne nezamestnané (samoplatitelia)
 • štát
 • platitelia dividend


Ak chcete vedieť, koľko máte odvádzať, pozrite si nižšie uvedené tabuľky. V prehľade nájdete minimálne a maximálne sumy, ktoré treba vo forme preddavku na poistnom platiť za každý kalendárny mesiac v roku 2019.

Kalkulačku, ktorá vám pomôže vypočítať si odvody na rok 2019 nájdete na tejto stránke.

Pozor! Ak ste v roku 2018 platili preddavok na poistné od 63,84 € do 66,78 , (resp. ak ste osoba so zdravotným postihnutím a platili ste v rozpätí od 31,92 € do 33,39 €), v roku 2019 budete uhrádzať preddavok najmenej 66,78 € (resp. polovicu v sume 33,39 €, ak ste osoba so zdravotným postihnutím).

Pozn.: „osoba so zdravotným postihnutím“ je osoba s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 41 % a viac v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.


Samostatne zárobkovo činná osoba  a samoplatiteľ


Preddavok
2019 v €
Vymeriavací základ
2019 v €
Sadzba
Bez zdravotného postihnutia - minimum
66,78
477,0014%
Bez zdravotného postihnutia - maximum
neurčenýneurčený
14%
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - minimum33,39477,00
7%
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - maximumneurčenýneurčený
7%


Zamestnanec a zamestnávateľ


Preddavok
2019 v €
Vymeriavací základ
2019 v €
Sadzba
Bez zdravotného postihnutia - minimum
neurčený
neurčený4 % (zamestnávateľ 10 %)
Bez zdravotného postihnutia - maximum
neurčený
neurčený
4 % (zamestnávateľ 10%)
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - minimumneurčenýneurčený2 %
(zamestnávateľ 5 %)
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - maximumneurčený
neurčený
2 %
(zamestnávateľ 5 %)


SZČO, ak je súčasne zamestnanec alebo poistenec štátu


Preddavok
2019 v €
Vymeriavací základ
2019 v €
Sadzba
Bez zdravotného postihnutia - minimum
neurčený
neurčený14 %
Bez zdravotného postihnutia - maximum
neurčený
neurčený
14%
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - minimumneurčený
neurčený7 %
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - maximumneurčenýneurčený7%

Dividendy prijaté v roku 2019

Dividendy podľa účtovného obdobia ich vzniku
Preddavok
2019 v €
Vymeriavací základ
2019 v €
Sadzba
od 1.1.2017
neplatí sa
x
x
od 1.1.2013 do 31.12.2016
platí sa

max 57 240
14%
od 1.1.2011 do 31.12.2012 - osoba bez postihnutia
neplatí sa
max 57 240
10 %
od 1.1.2011 do 31.12.2012
neplatí sa
max 57 240
5%

Poznámka:

 • 57 240 € je osobitný maximálny vymeriavací základ roka 2019 pre príjmy z dividend (vypočítaný ako 60-násobok priemernej mesačnej mzdy za rok 2017 v sume 954 €);
 • preddavok na poistné z dividend 2013 až 2016  vykazuje, vypočítava a platí do ôsmich dní po uplynutí mesiaca, v ktorom boli vyplatené, „platiteľ dividend“ (t. j. právnická osoba, ktorá ich priznáva) najviac zo sumy 57 240 €;
 • preddavok na poistné z dividend 2011 a 2012 sa neplatí, ale fyzická osoba (t. j. prijímateľ dividend) platí po vykonaní ročného zúčtovania poistného (RZP). Fyzická osoba vykazuje zdravotnej poisťovni prijaté dividendy za predchádzajúci rok  raz ročne do 31.5., zdravotná poisťovňa vykoná RZP do 30.9., vypočíta poistné najviac zo sumy 57 240 € a následne poistenec zaplatí oznámené poistné.

Kedy platiť

Mesačné odvody sa platia vždy mesiac dozadu. To znamená, že napríklad za január 2019 zaplatíte vo februári 2019. SZČO a samoplatitelia sú povinní zaplatiť novú sumu najneskôr do 8.2.2019 a zamestnávatelia za svojich zamestnancov v deň výplaty príjmov, najneskôr ale do 28.2.2019. Platiť treba v správnej výške, včas a pravidelne každý mesiac.

Úhradu realizujte vždy 2-3 dni pred splatnosťou, z dôvodu spracovania platby v banke.

Ako platiť

Cez Elektronickú pobočku

Ak platíte odvody cez svoju Elektronickú pobočku, vyhnete sa prípadným chybám nielen pri uvádzaní platobných symbolov, ale aj sumy preddavku. Okrem iného v Elektronickej pobočke nájdete aj ďalšie informácie o stave vášho účtu, o vami čerpanej zdravotnej starostlivosti, môžete nám oznámiť niektoré zmeny (overenie platiteľa poistného, overenie a zmena trvalého pobytu, čísla vášho účtu, a pod.).

Viac o platení odvodov cez Elektronickú pobočku sa dozviete na tejto stránke.

Ak ešte nemáte svoju Elektronickú pobočku, zriadite si ju rýchlo a jednoducho tu.

Ak pracujete alebo podnikáte v členskom štáte EÚ a tam aj platíte zdravotné poistenie, nemusíte platiť na Slovensku. Stačí, ak sa nám preukážete dokladom zo zahraničnej poisťovne alebo pracovnou zmluvou od zahraničného zamestnávateľa. Nezabudnite nám túto zmenu oznámiť do ôsmich dní, odkedy začnete podnikať alebo sa v cudzine zamestnáte.

Cez mobilnú aplikáciu

V aplikácii nájdete jednoduchý návod v podobe kartičiek informácie, čo treba zaplatiť, dokedy a koľko. Za každý daný mesiac nájdete informáciu, čo bolo treba zaplatiť, čo ste zaplatili, prípadne čo nezaplatili. Následne zvolíte možnosť zaplatiť poistné.

Je tu navyše aj časová os, čiže stav účtu a v tejto časovej osi vidí živnostník až do roku 2009 všetky záväzky voči zdravotnej poisťovni. Okrem toho v profile individuálneho platiteľa nájdete na minútu presné informácie o stave záväzkov voči zdravotnej poisťovni, aj čo o platiteľovi eviduje samotná poisťovňa.


Ak ešte nemáte appku v mobile, stiahnite si ju tu

Bankovým prevodom

Kvôli správnej identifikácii vašej platby, ktorá sa vykonáva automaticky v informačných systémoch, nezabudnite, prosím, uviesť všetky potrebné údaje úhrady (variabilný, konštantný a špecifický symbol).

SZČO a samoplatitelia platia poistné na číslo účtu v Štátnej pokladnici

IBAN: SK49 8180 0000 0070 0046 4464
Variabilný symbol: Vaše rodné číslo
Konštantný symbol: 3558
Špecifický symbol v tvare: MMRRRR, kde MM je mesiac a RRRR je rok (napr. za január 2018 v tvare 012018)

Ak máte v banke zriadený trvalý príkaz na úhradu mesačného preddavku, upravte si od nového roku 2018 sumu na úhradu podľa novej výšky preddavkov.


Informácie a vysvetlivky

Informácie k „číslam“ roka 2019 zo zákona o zdravotnom poistení (č. 580/2004 Z. z.):

 • 477,00 € je minimálny základ mesačného preddavku  v roku 2019SZČO a samoplatiteľov vypočítaný ako polovica zo štatisticky zistenej priemernej mesačnej mzdy 954 € z roku 2017;
 • po podaní daňových priznaní po skončení roka zdravotná poisťovňa zúčtováva poistné v ročnom zúčtovaní poistného (ide o obdobný proces ako pri platení dane: počas roka platíme preddavky na daň a potom podávame daňové priznanie, v ktorom zúčtovávame daň – porovnáme preddavky, ktoré sme zaplatili a sumu dane, ktorú máme z celoročných príjmov uvedených a priznaných v daňovom priznaní zaplatiť); 
 • 5 724 € je minimálny vymeriavací základ za celý rok 2019 SZČO a samoplatiteľov zistený ako dvanásťnásobok 477 € (minimálneho mesačného základu);
 • maximálny základ z príjmov zo zamestnania, z podnikania,z kapitálového majetku a z ostatných príjmov nie je určený, platí sa "zo všetkého" (platí to aj pre osobu so zdravotným postihnutím)
 • maximálny vymeriavací základ je určený iba z príjmov z dividend vzniknutých za účtovné obdobia 2011 až 2016
 • počas roka sa poistné platí mesačnými zálohovými preddavkami z príjmov zo zamestnania, z podnikania a z dividend (preddavky sa neplatia z kapitálových a ostatných príjmov)
 • po podaní daňových priznaní po skončení roka zdravotná poisťovňa vypočíta poistné v ročnom zúčtovaní poistného z úhrnu všetkých vymeriavacích základov