Ročné zúčtovanie poistného za rok 2016

Aj tento rok urobíme ročné zúčtovanie poistného za rok 2016 za poistencov, ktorí boli našimi poistencami k 31. decembru 2016. Poistenec ani jeho zamestnávateľ si sami ročné zúčtovanie nevykonávajú.

Publikované: 26. 04. 2017

Novým klientom, ktorí sa stali našimi poistencami od januára 2017, ročné zúčtovanie urobí ich predchádzajúca zdravotná poisťovňa.

Lehota

Lehota na vykonanie ročného zúčtovania za rok 2016 je do 30. septembra 2017, resp. do 31. októbra 2017 za osoby, ktoré majú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2016.

Komu urobíme ročné zúčtovanie

 • zamestnancovi, ktorý mal v roku 2016 len jedného zamestnávateľa a jeho príjem v niektorom mesiaci presiahol 4 290 eur (t. j. mal tzv. kolísavé príjmy),
 • zamestnancovi viacerých zamestnávateľov, ak jeho mesačný príjem v úhrne zo všetkých zamestnaní presiahol sumu 4 290 eur, hoci jednotlivo mal u toho ktorého zamestnávateľa príjem pod túto sumu,
 • zamestnancovi viacerých zamestnávateľov, ak príjem v každom mesiaci presiahol výšku 4 290 eur,
 • nízkopríjmovému zamestnancovi (teda zamestnancovi s celoročným príjmom do 6840 eur) zamestnanému v pracovnom, štátnozamestnaneckom, služobnom alebo obdobnom pracovnom vzťahu (t. j. nie dohodárovi), ktorý má nárok na odpočítateľnú položku (suma odpočítateľnej položky za celý rok 2016 je najviac 4 560 eur),
 • samostatne zárobkovo činnej osobe (SZČO),
 • poistencovi, ktorý mal príjem z kapitálového majetku alebo ostatný príjem  (každému, ak aj bol v roku 2016 zamestnancom, SZČO, samoplatiteľom alebo poistencom štátu) a
 • poistencovi, ktorý mal príjem z dividend (každému, ak aj bol v roku 2016 zamestnancom, SZČO, samoplatiteľom alebo poistencom štátu).

Za koho nemáme povinnosť robiť ročné zúčtovanie

 • za poistenca, ktorý zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
 • za poistenca s príjmom zdaneným zrážkou,
 • za poistenca s príjmom, ktorý je od dani oslobodený (okrem príjmu z dividend vzniknutých za účtovné obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2016, z ktorých sa daň síce neplatí, ale poistné sa vypočítava aj platí),
 • za poistenca, ktorý za rok 2016 nemusel podať daňové priznanie,
 • za poistenca s príjmom z podielov na zisku za roky 2011 a 2012 nepresahujúcim 429 eur,
 • za nízkopríjmového zamestnanca (teda zamestnanca s celoročným príjmom do 6 840 eur) zamestnaného počas celého roka 2016 u jediného zamestnávateľa v pracovnom, štátnozamestnaneckom, služobnom alebo obdobnom pracovnom vzťahu (t. j. nie dohodára), ktorému zamestnávateľ uplatňoval za každý mesiac odpočítateľnú položku a nemal príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy alebo dividendy,
 • za zamestnanca jedného zamestnávateľa, ak jeho mesačný príjem v každom mesiaci roka 2016 bol viac ako 570 eur a menej ako 4 290 eur a nemal príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy a príjmy z dividend (čo znamená, že zaplatené mesačné preddavky sa rovnajú sume celoročného poistného a rozdiel by vykonaním ročného zúčtovania nevznikol),
 • za zamestnanca jedného zamestnávateľa, ak jeho príjem v každom mesiaci roka 2016 presiahol sumu 4 290 eur a nemal príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy a príjmy z dividend (čo znamená, že zaplatené mesačné preddavky sa rovnajú sume celoročného poistného a rozdiel by vykonaním ročného zúčtovania nevznikol),
 • za zamestnanca viacerých zamestnávateľov, ak jeho príjem v úhrne nepresiahol v žiadnom mesiaci sumu 4 290 eur a nemal príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy a príjmy z dividend.

Ročné zúčtovanie za rok 2016 môžeme vykonať aj v iných prípadoch, ak je predpoklad, že výsledkom bude preplatok alebo nedoplatok poistného.

Ako oznámime výsledok ročného zúčtovania

a)    preplatok "Oznámením o výsledku ročného zúčtovania poistného"

Platiteľ poistného môže voči oznámeniu podať do 15 dní odo dňa doručenia nesúhlasné stanovisko. Zdravotná poisťovňa je povinná po zúčtovaní vzájomných pohľadávok vrátiť preplatok do 45 dní od márneho uplynutia lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska (t. j. ak nesúhlasné stanovisko podané nebude, poisťovňa musí vrátiť preplatok najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia). Preplatok Dôvera vracia bezhotovostne na bankový účet platiteľa poistného alebo poštovým poukazom na adresu. Preplatok v sume od 0,01 eura do 4,99 eura (vrátane) poistencovi v zmysle zákona nevraciame.

b)    nedoplatok "Výkazom nedoplatkov"

Platiteľ poistného môže voči výkazu nedoplatkov podať do 15 dní odo dňa doručenia námietky (na námietky po uplynutí pätnásťdňovej lehoty zdravotná poisťovňa nemusí prihliadnuť). Nedoplatok je splatný do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov (t. j. ak námietky podané nebudú, nedoplatok je splatný najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia výkazu nedoplatkov).

Nedoplatok v sume od 0,01 eura do 4,99 eura poistenec platiť nemusí.

Komu oznamujeme výsledok

Zamestnávateľovi
 • celý výsledok (t. j. aj v časti za zamestnávateľa aj v časti za zamestnanca), ak poistenec bol nepretržite počas celého roka 2016 zamestnancom iba jedného zamestnávateľa a v roku 2017 v čase vykonania ročného zúčtovania zamestnanie u tohto zamestnávateľa stále trvá,
 • výsledok iba v časti za zamestnávateľa (t. j. bez výsledku za zamestnanca), lebo poistenec:

a)    už nie je zamestnancom tohto zamestnávateľa,

b)    mal v roku 2016 viacerých zamestnávateľov,

c)    mal okrem príjmov zo zamestnania aj iné príjmy (napr. bol aj SZČO, mal kapitálové alebo ostatné príjmy alebo dividendy).

Poistencovi, ak
 • mal v roku 2016 viacerých zamestnávateľov (či už súbežne alebo postupne),
 • v čase vykonania ročného zúčtovania už nie je zamestnancom zamestnávateľa z roka 2016,
 • bol/je samostatne zárobkovo činnou osobou,
 • mal príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy alebo príjmy z dividend.

Povinnosti poistenca

Poistenec má povinnosť zdravotnej poisťovni do 31. marca 2017:

 • oznámiť a preukázať obdobie poistenia v cudzine v roku 2016 potvrdením o zdravotnom poistení v cudzine (pozn. ak tak nevykonal včas v zákonom určenej lehote, t. j. do ôsmich dní odo dňa zániku povinného zdravotného poistenia na Slovensku už počas roka 2016).

Poistenec má povinnosť oznámiť zdravotnej poisťovni do 31. mája 2017:

 • zmenu čísla bankového účtu, na ktorý mu vrátime prípadný preplatok,
 • platiteľa poistného, ak poistenec túto zmenu neoznámil počas roka 2016, a to ani na výzvu zdravotnej poisťovne. Ak poistenec platiteľa poistného neoznámi, pre účely vykonania ročného zúčtovania za rok 2016 sa považuje za samoplatiteľa a ako taký musí mať za celý rok 2016 uhradené poistné najmenej 720,72 eur (mesačne 60,06 eur*12 mesiacov),
 • sumu prijatých dividend na tlačive Oznámenie o príjmoch za rok 2016. Týka sa podielov na zisku vzniknutých od 1.1.2011 do 31.12.2012, ktoré poistenec prijal v roku 2016 od slovenskej spoločnosti alebo dividend vzniknutých po 1.1.2011 , ktoré poistenec prijal v roku 2016 z cudziny,
 • zmenu adresy trvalého pobytu, ak ide o poistenca, ktorý nie je štátnym občanom Slovenskej republiky.

Nahláste nám svoje údaje

Zmeny, prípadne aktualizáciu údajov (adresy, bankového účtu, telefónneho čísla, e-mailovej adresy...), môžete urobiť pohodlne prostredníctvom Elektronickej pobočky. Ak ju ešte nemáte, prístup si jednoducho zriadite na tejto stránke, zaberie vám to len pár minút.

Zmeny nám môžete oznámiť aj písomne použitím univerzálneho tlačiva Oznámenie poistenca/ platiteľa poistného.

Scan tlačiva je možné zaslať na adresu info@dovera.sk alebo na našu korešpondenčnú adresu DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra alebo osobne odovzdať v niektorej z našich pobočiek.

Podklady k vykonaniu ročného zúčtovania

a)  mesačné výkazy preddavkov na poistné predložené zamestnávateľmi,

b)  dávka Finančnej správy Slovenskej republiky o údajoch z daňových priznaní

 • o príjmoch z podnikania SZČO,
 • o príjmoch osobného asistenta,
 • o výdavkoch fyzických osôb na zdravotné a sociálne poistenia (povinné, dobrovoľné),
 • o priznaných príjmoch z kapitálového majetku a ostatných príjmoch,

c) oznámenia o príjmoch za rok 2016 predložené poistencami (dividendy za roky 2011 a 2012 prijaté v roku 2016 od slovenskej spoločnosti alebo dividendy vzniknuté po 1.1.2011, ktoré poistenec prijal v roku 2016 z cudziny),

d) výkazy preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie platiteľov dividend (firiem) predložené subjektmi, ktoré v roku 2016 priznali a vyplatili dividendy vzniknuté za účtovné obdobie od 1.1.2013,

e)  dávky štátnych inštitúcií a orgánov verejnej správy, keď platiteľom poistného za poistenca mal byť štát (napr. z údajov Sociálnej poisťovne, z údajov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, z Ministerstva vnútra SR, a pod.) a

f)  skutočnosti oznámené poistencami/platiteľmi poistného pri plnení oznamovacích, vykazovacích a platobných povinností.


Minimálne celoročné poistné

Za rok 2016 minimálne poistné na zdravotné poistenie je 720,72 eur a minimálny vymeriavací základ je 5 148 eur (5 148 eur*14 % sadzba poistného = 720,72 eur). Napr.: ak živnostník dosiahol stratu a podnikal celý rok 2016, musí mať za celý rok zaplatené poistné 720,72 eur.

Maximálne celoročné poistné

Maximálne poistné za celý rok 2016 je 7 207,20 eur a maximálny celoročný vymeriavací základ je suma 51 480 eur (51 480 eur*14 % sadzba poistného = 7 207,20 eur). Napr.: ak úhrn všetkých príjmov/vymeriavacích základov poistenca je 250 000 eur, v ročnom zúčtovaní sa poistné vypočíta najviac zo sumy 51 480 eur. Prípadný preplatok na zaplatených preddavkoch na poistné zdravotná poisťovňa poistencovi vráti.

Minimálne a maximálne poistné osoby so zdravotným postihnutím

Pri výpočte poistného za rok 2016 osobe so zdravotným postihnutím (t. j. s postihnutím 41 % a viac oproti zdravej osobe) sa použije znížená sadzba poistného 7 % z vymeriavacieho základu. Potom minimálne celoročné poistné za rok 2016 takejto osoby je 360,38 eur (5 148 eur*7 %), teda polovica oproti fyzickej osobe bez postihnutia  a maximálne poistné je 3 603,60 eur (51 480 eur*7 %).

Výnimkou je poistné z dividend za účtovné obdobie od 1.1.2013, keď sa znížená percentuálna sadzba nepoužije, a pri výpočte poistného sa uplatní sadzba 14 %.