Ročné zúčtovanie poistného za rok 2017

Aj tento rok urobíme ročné zúčtovanie poistného za rok 2017* za poistencov, ktorí boli našimi poistencami k 31. decembru 2017. Novým klientom, ktorí sa stali našimi poistencami v januári 2018, urobí ročné zúčtovanie ich predchádzajúca zdravotná poisťovňa. Poistenec ani jeho zamestnávateľ si sami ročné zúčtovanie nevykonávajú.

Aktualizované: 29. 05. 2018

Ročné zúčtovanie poistného za rok 2017

Čo je ročné zúčtovanie poistného

Cieľom je vypočítať sumu celoročného poistného na verejné zdravotné poistenie z celoročných príjmov, ktoré poistenec skutočne zarobil v roku 2017, a porovnať takto vypočítané poistné s preddavkami, ktoré poistenec za rok 2017 zaplatil mesačnými platbami alebo vykazoval jeho zamestnávateľ, ak bol poistenec zamestnancom. To znamená, že sa zistí výška preplatku zo zaplatených preddavkov, prípadne sa zistí suma nedoplatku oproti preddavkom.

Príjmy, z ktorých sa vypočítava a zúčtováva poistné sú tieto:

 • príjmy zo zamestnania,
 • príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti,
 • kapitálové príjmy (napr. výnosy zo zmeniek),
 • ostatné príjmy (napr. príjmy z príležitostných činností, príjmy z predaja nehnuteľnosti, príjmy z vecnej výhry) a
 • dividendy (napr. nezdaňované podiely na zisku vzniknuté za roky 2011 až 2016).

O vykazovaní a platení poistného z vašich príjmov sa viac dozviete na týchto stránkach:

Konkrétne návody ako platiť odvody

Ako sa platia odvody z dividend

Lehota

Lehota na vykonanie ročného zúčtovania za rok 2016 je do 1. októbra 2018(pretože 30. septembra 2018 je nedeľa a nasledujúci prvý pracovný deň je posledným dňom na drdržanie lehoty), resp. do 31. októbra 2018 za osoby, ktoré majú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2017.

Za koho nemáme povinnosť robiť ročné zúčtovanie

Zákon pamätá aj na situácie, keď vykonanie ročného zúčtovania by bolo zbytočnou administratívnou záťažou a rozdiel medzi preddavkami a celoročným poistným by sa nezistil. Preto zdravotná poisťovňa nemusí vykonať ročné zúčtovanie všetkým svojim poistencom (resp. všetkým zamestnávateľom, ak bol poistenec v roku 2017 aj zamestnancom). Nemusí sa zúčtovávať:

 • za poistenca, ktorý zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
 • za poistenca s príjmom zdaneným zrážkou,
 • za poistenca s príjmom, ktorý je od dani oslobodený (okrem príjmu z dividend vzniknutých za účtovné obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2016, z ktorých sa daň síce neplatí, ale poistné sa vypočítava aj platí),
 • za poistenca, ktorý za rok 2017 nemusel podať daňové priznanie,
 • za poistenca s príjmom z podielov na zisku za roky 2011 a 2012 nepresahujúcim 441,50 eur,
 • za nízkopríjmového zamestnanca (teda zamestnanca s mesačným príjmom do 570 eur) zamestnaného počas celého roka 2017 u jediného zamestnávateľa v pracovnom, štátnozamestnaneckom, služobnom alebo obdobnom pracovnom vzťahu (t. j. nie dohodára), ktorému zamestnávateľ uplatňoval z každom mesiaci odpočítateľnú položku a nemal príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy alebo dividendy,
 • za zamestnanca jedného zamestnávateľa, ak nemal príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy a príjmy z dividend a nemal nárok na odpočítateľnú položku (čo znamená, že zaplatené mesačné preddavky sa rovnajú sume celoročného poistného a rozdiel by vykonaním ročného zúčtovania nevznikol),
 • za zamestnanca viacerých zamestnávateľov, ak nemal príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy a príjmy z dividend a nemal nárok na odpočítateľnú položku.
 • Za ostatných nevymenovaných poistencov (a ich zamestnávateľov) zdravotná poisťovňa ročné zúčtovanie poistného vykoná.

Ročné zúčtovanie za rok 2017 môžeme vykonať aj v iných prípadoch, ak je predpoklad, že výsledkom bude preplatok alebo nedoplatok poistného.

Ako oznámime výsledok ročného zúčtovania

a)    preplatok "Oznámením o výsledku ročného zúčtovania poistného"

Platiteľ poistného môže voči oznámeniu podať do 15 dní odo dňa doručenia nesúhlasné stanovisko. Zdravotná poisťovňa je povinná po zúčtovaní vzájomných pohľadávok vrátiť preplatok do 45 dní od márneho uplynutia lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska (t. j. ak nesúhlasné stanovisko podané nebude, poisťovňa musí vrátiť preplatok najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia). Preplatok Dôvera vracia bezhotovostne na bankový účet platiteľa poistného alebo poštovým poukazom na adresu. Preplatok v sume od 0,01 eura do 4,99 eura (vrátane) poistencovi v zmysle zákona nevraciame.

b)    nedoplatok "Výkazom nedoplatkov"

Platiteľ poistného môže voči výkazu nedoplatkov podať do 15 dní odo dňa doručenia námietky (na námietky po uplynutí pätnásťdňovej lehoty zdravotná poisťovňa nemusí prihliadnuť). Nedoplatok je splatný do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov (t. j. ak námietky podané nebudú, nedoplatok je splatný najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia výkazu nedoplatkov).

Nedoplatok v sume od 0,01 eura do 4,99 eura poistenec platiť nemusí.

Komu oznamujeme výsledok

Zamestnávateľovi
 • celý výsledok (t. j. aj v časti za zamestnávateľa aj v časti za zamestnanca), ak poistenec bol nepretržite počas celého roka 2017 zamestnancom iba jedného zamestnávateľa a v roku 2018 v čase vykonania ročného zúčtovania zamestnanie u tohto zamestnávateľa stále trvá,
 • výsledok iba v časti za zamestnávateľa (t. j. bez výsledku za zamestnanca), lebo poistenec:

a)    už nie je zamestnancom tohto zamestnávateľa,

b)    mal v roku 2017 viacerých zamestnávateľov,

c)    mal okrem príjmov zo zamestnania aj iné príjmy (napr. bol aj SZČO, mal kapitálové alebo ostatné príjmy alebo dividendy).

Poistencovi, ak
 • mal v roku 2017 viacerých zamestnávateľov (či už súbežne alebo postupne),
 • v čase vykonania ročného zúčtovania už nie je zamestnancom zamestnávateľa z roka 2017,
 • bol/je samostatne zárobkovo činnou osobou,
 • mal príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy alebo príjmy z dividend.

Povinnosti poistenca

Poistenec má povinnosť zdravotnej poisťovni do 31. marca 2018:

 • oznámiť a preukázať obdobie poistenia v cudzine v roku 2017 potvrdením o zdravotnom poistení v cudzine (pozn. ak tak nevykonal včas v zákonom určenej lehote, t. j. do ôsmich dní odo dňa zániku povinného zdravotného poistenia na Slovensku už počas roka 2017).

Pre vykonanie ročného zúčtovania poistného je potrebné, aby poistenec oznámil zdravotnej poisťovni:

 • zmenu čísla bankového účtu, na ktorý mu vrátime prípadný preplatok,
 • platiteľa poistného, ak poistenec túto zmenu neoznámil počas roka 2017, a to ani na výzvu zdravotnej poisťovne. Ak poistenec platiteľa poistného neoznámi, pre účely vykonania ročného zúčtovania za rok 2017 sa považuje za samoplatiteľa a ako taký musí mať za celý rok 2017 uhradené poistné najmenej 741,72 eur (mesačne 61,81 eur*12 mesiacov),
 • do 31. mája 2018 sumu prijatých dividend na tlačive Oznámenie o príjmoch za rok 2017. Týka sa podielov na zisku vzniknutých od 1.1.2011 do 31.12.2012, ktoré poistenec prijal v roku 2017 od slovenskej spoločnosti alebo dividend vzniknutých po 1.1.2011 , ktoré poistenec prijal v roku 2017 z cudziny,
 • zmenu adresy trvalého pobytu, ak ide o poistenca, ktorý nie je štátnym občanom Slovenskej republiky.

Nahláste nám svoje údaje

Zmeny, prípadne aktualizáciu údajov (adresy, bankového účtu, telefónneho čísla, e-mailovej adresy...), môžete urobiť pohodlne prostredníctvom Elektronickej pobočky. Ak ju ešte nemáte, prístup si jednoducho zriadite na tejto stránke, zaberie vám to len pár minút.

Zmeny nám môžete oznámiť aj písomne použitím univerzálneho tlačiva Oznámenie poistenca/ platiteľa poistného.

Scan tlačiva je možné zaslať na adresu info@dovera.sk alebo na našu korešpondenčnú adresu DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra alebo osobne odovzdať v niektorej z našich pobočiek.

Podklady na vykonanie ročného zúčtovania

a)  mesačné výkazy preddavkov na poistné predložené zamestnávateľmi,

b)  dávka Finančnej správy Slovenskej republiky o údajoch z daňových priznaní

 • o príjmoch z podnikania SZČO,
 • o príjmoch osobného asistenta,
 • o výdavkoch fyzických osôb na zdravotné a sociálne poistenia (povinné, dobrovoľné),
 • o priznaných príjmoch z kapitálového majetku a ostatných príjmoch,

c) oznámenia poistencov o sumách priatých dividend v roku 2017 (dividendy za roky 2011 a 2012 prijaté v roku 2017 od slovenskej spoločnosti alebo dividendy vzniknuté po 1.1.2011, ktoré poistenec prijal v roku 2017 z cudziny),

d) výkazy preddavkov na poistné o dividendách vyplatených v roku 2017 predložené platiteľmi dividend

e) údaje z elektronických dávok štátnych inštitúcií a orgánov verejnej správy, keď platiteľom poistného za poistenca mal byť štát (napr. z údajov zo Sociálnej poisťovne, z údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, z Ministerstva vnútra SR, z Ministerstva škostva SR a pod.) a

f)  skutočnosti oznámené samotnými poistencami/platiteľmi poistného pri plnení oznamovacích, vykazovacích a platobných povinností.


Minimálne celoročné poistné

SZČO a samoplatitelia musia za rok 2017 zaplatiť minimálne poistné na zdravotné poistenie v sume 741,72 eur a minimálny vymeriavací základ je 5 298 eur (5 298 eur*14 % sadzba poistného = 741,72 eur). Napr.: ak živnostník dosiahol stratu a podnikal celý rok 2017, musí mať za celý rok zaplatené poistné 741,72 eur.

Maximálne celoročné poistné

Maximálna suma poistného za celý rok 2017 nie je určená a SZČO a samoplatiteľ zaplatí poistné zo skutočne dosiahnutého vymeriavacieho základu.

Výnimkou je príjem z dividend, z ktorých sa za rok 2017 poistné vypočíta maximálne zo sumy 52 980 €.

Napr.: ak poistenec v daňovom priznaní priznal základ dane z ostatných príjmov (podľa § 8 zákona o dani z príjmov) vo výške 55 000 € a zároveň mu boli vyplatené dividendy v sume 60 000 €, v ročnom zúčtovaní sa poistné vypočíta zo sumy 55 000 € (vymeriavací základ z ostatných príjmov) plus zo sumy 52 980 € (vymeriavací základ z dividend). Poistné za rok 2017 je potom spolu 15 117,20 € [7 700 € (55 000 €*14 % sadzba) + 7 417,20 € (52 980 €*14 % sadzba)]. Zdravotná poisťovňa nedoplatok 15 117,20 € oznámi poistencovi výkazom nedoplatkov, ktorý je splatný cca do 60 dní odo dňa doručenia výkazu nedoplatkov.

Minimálne a maximálne poistné osoby so zdravotným postihnutím

Pri výpočte poistného za rok 2017 osobe so zdravotným postihnutím (t. j. s postihnutím 41 % a viac oproti zdravej osobe) sa použije znížená sadzba poistného 7 % z vymeriavacieho základu.

Výnimkou je poistné z dividend vzniknutých za účtovné obdobie od 1.1.2013 a vyplatených v roku 2017, keď sa znížená percentuálna sadzba nepoužije, a pri výpočte poistného sa uplatní sadzba 14 %.


*Východiskom pre spracovanie tohto článku sú ustanovenia uvedené v zákone č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení a vo vyhláške č. 159/2018 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné a o ročnom zúčtovaní poistného.