Oprava chybných dokumentov pred ročným zúčtovaním poistného

  Ako po minulé roky, tak aj tento rok urobíme ročné zúčtovanie poistného (RZP) za zamestnávateľov - našich platiteľov poistného a aj ich zamestnancov. Na to ale potrebujeme úplné, jednoznačné a bezchybné podklady. Teraz je ten správny čas na prípadné opravy.

Publikované: 03. 05. 2017

Podklady od zamestnávateľov, z ktorých budeme pri RZP 2016 vychádzať, sú mesačné výkazy preddavkov na poistné, výkazy preddavkov na poistné platiteľov dividend, hromadné oznámenia platiteľov poistného, oznámenia o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného a ďalšie podklady, ktoré nám zamestnávatelia doručili počas roka 2016.

Stáva sa, že niektoré vypočítané skutočnosti (vymeriavacie základy, preddavky na poistné, odpočítateľná položka) alebo oznámené skutočnosti (vznik alebo zánik pracovných pomerov zamestnancov alebo vznik alebo zánik „dohodárov“) sú po spracovaní v informačnom systéme zaevidované s chybou.

O existencii chyby poskytujeme zamestnávateľom v ich elektronických pobočkách chybový protokol. Tiež sa stáva, že niektorí zamestnávatelia zabudli predložiť niektoré mesačné výkazy preddavkov na poistné alebo neoznámili za zamestnancov dôležité skutočnosti.

V súčasnosti v Dôvere analyzujeme dáta zaevidované na základe podkladov od zamestnávateľov a sme v štádiu prípravných prác pre úspešné vykonanie RZP 2016. Čas na jeho vykonanie máme do konca septembra 2017.

V záujme eliminovania vzniku nedorozumení a nezrovnalostí po vykonaní RZP 2016 dávame zamestnávateľom do pozornosti už teraz pred samotnou realizáciou RZP 2016 naše odporúčanie skontrolovať si správnosť odoslaných výkazov a oznámení.

Takisto odporúčame dodatočne predložiť chýbajúce dokumenty alebo opraviť chybné. Iba správne a úplné podklady zabezpečia zamestnávateľom správne výsledky RZP 2016 z príjmov, ktoré priznali svojim zamestnancom.

Tiež je dôležité overiť si vo svojej Elektronickej pobočke správnosť čísla bankového účtu, na ktorý by sme vám vrátili prípadný preplatok z RZP 2016.

Podklady od iných inštitúcií

Kvôli úplnosti uvádzame, že okrem údajov od zamestnávateľov, zdravotná poisťovňa v RZP 2016 použije aj údaje oznámené štátnymi inštitúciami (napr. Sociálnou poisťovňou o poberateľoch nemocenského alebo o poberateľoch dôchodkov, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny o evidovaných uchádzačoch o zamestnanie, Finančnou správou Slovenskej republiky o prípadných iných príjmoch vašich zamestnancov z nimi podaných daňových priznaní za rok 2016, atď.).

Tieto údaje môžu mať vplyv na výsledok RZP 2016 tak vás - ako zamestnávateľa a platiteľa poistného za svojho zamestnanca, ale aj na výsledok RZP 2016 samotného zamestnanca - nášho poistenca. Podrobnejšie informácie o RZP 2016 a najčastejšie kladené otázky v súvislosti s RZP 2016 nájdete na tomto mieste.

Prihlasovanie a odhlasovanie dôchodcov a študentov - dohodárov

Pri dokladových kontrolách zamestnávateľov, ktoré nám ukladá zákon, sa neraz stretávame s tým, že dôchodcovia (starobní, invalidní alebo výsluhoví) a študenti, ktorí pracujú na dohody, sú často ako zamestnanci prihlasovaní a odhlasovaní nesprávne.

Preto vám prinášame niekoľko základných pravidiel, ako prihlasovať a odhlasovať dôchodcov a študentov:

  • dôchodca pracujúci na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti sa nikdy neprihlasuje ako zamestnanec. Z príjmu dôchodcu na dohodu zamestnávateľ nevykazuje, nevypočítava a neplatí preddavky na poistné, pričom ani nie je rozhodujúce koľko na dohodu zarobí
  • študent pracujúci na základe dohody o brigádnickej práci študenta je to isté, ako dôchodca pracujúci na dohodu. Teda zamestnávateľ ho neprihlasuje v zdravotnej poisťovni ako zamestnanca, nezávisí aký príjem na brigáde študent zarobí a z príjmu študenta – brigádnika zamestnávateľ nevykazuje, nevypočítava a neplatí preddavky na poistné
  • POZOR: študent pracujúci na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti sa ako zamestnanec prihlasuje. A to na dni, keď prácu na dohodu vykonáva a má nárok na príjem za prácu zamestnanca

Príklad:

Ak študent - dohodár prácu vykonáva v utorok, vo štvrtok, v piatok a v sobotu, ako zamestnanec je prihlásený na utorok (t. j. na jeden deň) a tiež na štvrtok až sobotu (t. j. na tri dni). V pondelok, v stredu a v nedeľu je študent poistencom, za ktorého platí poistné štát.

Ak študent prácu vykonáva päť dní za sebou (napríklad stredu až nedeľu) a následne má v zmysle Zákonníka práce nárok na dva dni odpočinku (v príklade teda na pondelok a utorok), t. j. prácu podľa Zákonníka práce vykonáva nepretržite, aj v zdravotnej poisťovni je prihlásený ako zamestnanec bez prerušenia odo dňa vzniku dohody až do dňa jej zániku.

Príjem študenta z dohody o vykonaní práce alebo z dohody o pracovnej činnosti je vymeriavacím základom na výpočet preddavkov na poistné bez ohľadu výšku príjmu (t. j. napríklad aj zárobok 50,00 € za mesiac) a z takéhoto príjmu zamestnávateľ vykáže, vypočíta a odvedie preddavok na poistné.