474869495 - orez.jpg

Poistné sa tiež platí z nezdaňovaných dividend vzniknutých a vyplatených za účtovné obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2016. Z podielov na zisku za roky 2004 až 2010 ako nezdaňovaných príjmov sa poistné nevypočítava a neplatí.

Staré podiely na zisku, ktoré vznikli do konca roka 2003, fyzická osoba (daňovník) priznáva v daňovom priznaní ako „ostatný príjem“ podľa § 8 zákona o dani z príjmov. A z "ostatných príjmov", sa poistné vypočítava a platí.

Ak boli takéto podiely na zisku vyplatené v roku 2017 a daňovník ich prizná vo svojom daňovom priznaní, zdravotná poisťovňa z nich vypočíta poistné v ročnom zúčtovaní poistného za rok 2017, ktoré vykoná do 30.9.2018, treba mať ale na zreteli spôsob ich zdaňovania (čo je ale otázka pre daňový úrad). Ak sa z nich daň odvedie zrážkou, potom sa z nich poistné nevypočítava.

Poistné sa nevypočítava a neplatí z podielov na výnosoch a na majetku člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou. 

Dividendy za účtovné obdobie od 1.1.2017

 • dividendy vzniknuté a vyplatené za účtovné obdobie od 1.1.2017 a vyplatené od 1.1.2017 a neskôr;
 • nevypočítava a neplatí sa poistné z dividend vyplatených osobám, ktoré sa podieľajú na základnom imaní obchodnej spoločnosti alebo družstva, alebo členom štatutárneho orgánu alebo členom dozorného orgánu (pretože takéto dividendy nie sú „vymeriavacím základom“ podľa zákona o zdravotnom poistení; ide o príjem uvedený v § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov);
 • nevypočítava a neplatí sa poistné z podielu člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku pozemkového spoločenstva (pretože takéto „pozemkové podiely“ nie sú „vymeriavacím základom“ podľa zákona o zdravotnom poistení; ide o príjem uvedený v § 3 ods. 1 písm. g) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov);
 • vypočítava a platí sa poistné z podielov na zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva vyplateným zamestnancom bez účasti na základnom imaní obchodnej spoločnosti alebo družstva (pretože takéto podiely na zisku sú vymeriavacím základom „zamestnanca“ a „zamestnávateľa“ a z takéhoto vymeriavacieho základu sa vypočítava, vykazuje a platí preddavok na poistné a poistné z celej vyplatenej sumy, t. j. bez určenia maximálnej sumy vymeriavacieho základu; ide o „príjem zo závislej činnosti“ podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z.).

Dividendy od slovenskej spoločnosti vzniknuté za účtovné obdobia od 1.1. 2013 do 31.12.2016

 • poistné sa platí preddavkovo,
 • percentuálna sadzba pre výpočet poistného je 14 % (aj osoba so zdravotným postihnutím),
 • platiteľom preddavku na poistné je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá podiely priznáva (t.j.  nie sama fyzická osoba),
 • platiteľ vykazuje dividendy osobitným Výkazom platiteľa dividend (podrobnosti sú uvedené vo vyhláške č. 116/2014 Z. z.). Tlačivo pripravíme na tejto stránke,
 • lehota na predloženie Výkazu platiteľa dividend zdravotnej poisťovni je do 8 dní po uplynutí mesiaca, v ktorom boli vyplatené,
 • splatnosť preddavku na poistné z dividend je do ôsmeho dňa po uplynutí mesiaca (napr. ak družstvo dividendu vyplatí 21. mája 2018, preddavok na poistné musí družstvo vykázať a tiež zaplatiť do 8. júna 2018),
 • preddavok na poistné sa vypočítava z celej sumy prijatých dividend, ale najviac zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov (v roku 2018 sa preddavok vypočítava najviac zo sumy 54 720 € (pre porovnanie v roku 2017 sa preddavok vypočítaval najviac zo sumy 52 980 €).
 • celoročné poistné a porovnanie so zaplatenými preddavkami sa vypočíta v ročnom zúčtovaní poistného (celoročné poistné z príjmov z dividend za rok 2017 sa vypočíta maximálne zo sumy 52 980 €; v roku 2018 najviac z 54 720 €).
 • platiteľ dividend nemá inú registračnú alebo oznamovaciu povinnosť voči zdravotnej poisťovni (iba povinnosť vypočítať, vykázať a odviesť preddavok z dividend).

Dividendy z cudziny za účtovné obdobia od 1.1. 2013 do 31.12.2016

 • poistné sa vypočítava a platí jednorazovo v ročnom zúčtovaní poistného,
 • percentuálna sadzba pre výpočet poistného je 14 % (aj osoba so zdravotným postihnutím),
 • platiteľom poistného z dividend vyplatených spoločnosťou, ktorá nemá sídlo na území Slovenskej republiky, je fyzická osoba, t. j. prijímateľ dividend,
 • fyzická osoba oznamuje prijaté dividendy z cudziny „Oznámením o príjmoch za rok ...“ (tlačivo nájdete na tejto stránke),
 • lehota na predloženie „Oznámenia ...“ je do konca mája roka nasledujúceho po roku vyplatenia dividend (Napr. ak osoba v roku 2017 prijala dividendy z cudziny, musí táto osoba do 31.5.2018 zdravotnej poisťovni predložiť „Oznámenie o príjmoch za rok 2017“, v ktorom uvedie celú sumu prijatých dividend). Dividendy z cudziny prijaté v tomto roku 2018 budú poistenci oznamovať až na budúci rok do 31.5.2019,
 • splatnosť vypočítaného poistného z príjmov z dividend je 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti a vykonateľnosti výkazu nedoplatkov, ktorým zdravotná poisťovňa oznámila fyzickej osobe výsledok - nedoplatok z ročného zúčtovania poistného,
 • vymeriavacím základom je celá suma prijatých dividend najviac 60-násobok priemernej mesačnej mzdy. Za rok 2017 sa poistné vypočíta maximálne zo sumy  52 980 € (v roku 2018 najviac zo sumy 54 720 €).

Dividendy za obdobie 1.1.2011 až 31.12.2012

 • poistné sa vypočíta jednorazovo v ročnom zúčtovaní poistného,
 • percentuálna sadzba pre výpočet poistného je 10 %; pre osobu so zdravotným postihnutím 5 %,
 • platiteľom poistného z tohto príjmu je jeho príjemca, t. j. fyzická osoba, ktorá zdravotnej poisťovni oznamuje príjem z dividend "Oznámením o príjmoch za rok ..." (napr. podiely na zisku za roky 2011 a 2012 prijaté v roku 2017 oznámia poistenci „Oznámením o príjmoch za rok 2017“). Tlačivo pripravíme na tejto stránke,
 • lehota na podanie "Oznámenia ..." zdravotnej poisťovni je do konca mája roka nasledujúceho po roku vyplatenia dividend (napr. oznámenie za rok 2017 poistenci predložia do 31. mája 2018),
 • vymeriavacím základom je plnenie presahujúce minimálny vymeriavací základ toho-ktorého roka, v ktorom boli vyplatené. (Napr.: ak v roku 2017 boli vyplatené podiely na zisku z roka 2011 v sume 9 000 €, poistenec na oznámení uvedie sumu 8 558,50 € = 9 000 € - 441,50 € (441,50 € je minimálny vymeriavací základ roka 2017) . Pozn.: za tento rok 2018 budú oznámenie poistenci predkladať až budúci rok do 31. mája 2019 a odpočítavať budú minimálny základ 456 €),
 • splatnosť vypočítaného poistného z príjmov z dividend je 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti a vykonateľnosti výkazu nedoplatkov, ktorým zdravotná poisťovňa oznámi fyzickej osobe výsledok - nedoplatok z ročného zúčtovania poistného.