Platiť poistné je zákonnou povinnosťou pre každého jedného z nás. Buď si ho platíme sami alebo ho za nás platí iný platiteľ.

Výnimku z platenia majú osoby, ktoré svojej slovenskej zdravotnej poisťovni oznámia a preukážu, že sú pracovne činní v zahraničí alebo sú dlhodobo v cudzine alebo im zanikol trvalý pobyt na Slovensku.

Takouto osobou ste sa mohli stať aj vy, a to v týchto prípadoch, ak:
  • ste sa zamestnali u zamestnávateľa v zahraničí alebo tam podnikáte
  • máte uzavreté zdravotné poistenie v cudzine
  • sa viac ako šesť po sebe idúcich mesiacov (t. j. dlhodobo) zdržiavate  cudzine a na tento pobyt ste uzavreli poistenie liečebných nákladov v komerčnej poisťovni
  • vám zanikol trvalý pobyt v Slovenskej republike

Ak ste sa našli v niektorej z týchto skupín, nezabudnite nám túto skutočnosť oznámiť.

Ako?

  1. V prípade, že idete pracovať alebo podnikať do zahraničia, dajte nám to vedieť Oznámením poistenca/platiteľa poistného s priložením dokladu o poistení  (v rámci EÚ formulár E104, mimo EÚ doklad o komerčnom poistení, pracovná zmluva)
  2. V prípade, že ako turista alebo študent odchádzate mimo EÚ na dobu viac ako 6 mesiacov, tiež nám to dajte vedieť Oznámením poistenca/platiteľa poistného a  priložte doklad o poistení - môže ísť aj o komerčné poistenie.

Potrebné tlačivo (Oznámenie) nájdete na tejto stránke. Vyplňte ho a zaškrtnite v ňom políčko Zánik verejného zdravotného poistenia - viď obrázok.

POI_oznamenie.png

Vyplnené a s prílohami nám ho môžete doručiť:

  • emailom na adresu: info@dovera.sk
  • klasickou poštou na adresu: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra
  • osobne na ktorúkoľvek pobočku

Urobte tak ešte pred odchodom do cudziny, aby vás pri návrate domov neprivítali nepríjemnosti kvôli zbytočným podlžnostiam.

Kto je platiteľom poistného?

Oznámiť platiteľa poistného je jednou zo základných povinností voči zdravotnej poisťovni. Podrobnosti o jednotlivých typoch „platiteľov poistného“, o ich povinnostiach a o odvodoch uvádzame v tomto článku.

Prehľad svojich platiteľov poistného si môžete kedykoľvek pozrieť vo svojej Elektronickej pobočke v sekcii „Moji platitelia“. Ak evidujeme obdobie bez platiteľa poistného, po prihlásení do konta vo vašej Elektronickej pobočke vás automaticky upozorníme na takéto obdobie.

Komunikovať sa oplatí

Pokiaľ nám poistenec sám, prípadne niekto iný v jeho mene, neoznámi platiteľa poistného, za dané obdobie sa poistenec stáva samoplatiteľom. Na samoplatiteľa sa vzťahuje zákonná povinnosť platiť za seba mesačný preddavok v minimálnej výške.

Ak nám samoplatiteľ neuhradí preddavok, pošleme mu upomienku, výkaz nedoplatkov, prípadne platobný výmer prostredníctvom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Ak ani tak samoplatiteľ preddavok nezaplatí, zdravotná poisťovňa použije všetky zákonné spôsoby na vymoženie dlhu, t. j. využije aj  možnosť podať súdnemu exekútorovi návrh na vykonanie exekúcie, keď poistenec bude musieť okrem poistného zaplatiť aj nemalé trovy exekúcie.

Čo hrozí

Sankciou za porušenie povinností súvisiacich so zákonom o zdravotnom poistení, medzi ktoré patrí aj povinnosť poistenca oznámiť svojej zdravotnej poisťovni kto za poistenca platí odvody, je pokuta uložená úradom pre dohľad v sume do 331,00 €, resp. pri opakovanom porušení v dvojnásobnej výške.

Dôležité upozornenie

Poistenci, ktorí si nesplnia oznamovacie povinnosti a následne neplatia zdravotné odvody, stávajú sa dlžníkmi. Títo dlžníci nemajú nárok na úhradu odkladnej zdravotnej starostlivosti a môže sa im stať, že lekár bude od nich požadovať úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Hrozí im aj riziko, že ich nemocnica odmietne prijať na plánovanú hospitalizáciu, pokým si svoje dlhy na verejnom zdravotnom poistení neuhradia. Rovnaký postup platí pre kúpeľnú liečbu a ďalšie typy odkladnej zdravotnej starostlivosti.