pohovor.jpg

Od 1. novembra 2013 poistné platí štát aj za zamestnanca, ktorý:

 • pred uzatvorením pracovného alebo štátnozamestnaneckého pomeru bol nezamestnaným občanom vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 mesiacov idúcich po sebe (tzv. „dlhodobo nezamestnaný“) a
 • jeho mesačný príjem nepretržite počas trvania pracovného alebo štátnozamestnaneckého pomeru nepresiahne 526,62 eur (ak pomer bude uzatvorený od 1. novembra 2013 do 31. decembra 2013) alebo 539,35 eur (ak pomer bude uzatvorený od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014)
  (ďalej aj „zvýhodnený zamestnanec“).

Zamestnávateľ za zvýhodneného zamestnanca

 • nevypočítava a neplatí z dosiahnutého príjmu po dobu dvanástich mesiacov preddavok na poistné na zdravotné poistenie (percentuálna sadzba pre zamestnanca je 0 % a pre zamestnávateľa tiež 0 %)
 • plní oznamovacie a vykazovacie povinnosti.

Povinnosti zamestnávateľa

Zamestnávateľ za zvýhodneného zamestnanca:

 • nevypočítava a neplatí z dosiahnutého príjmu po dobu dvanástich mesiacov preddavok na poistné na zdravotné poistenie (percentuálna sadzba pre zamestnanca je 0 % a pre zamestnávateľa tiež 0 %) a
 • plní oznamovacie a vykazovacie povinnosti.

Podmienky a spôsoby uplatnenia tejto výnimky pre zamestnanca aj zamestnávateľa:

 1. osoba bola dlhodobo (t. j. najmenej 12 po sebe idúcich mesiacov) evidovaným uchádzačom o zamestnanie,

 2. dôvodom vyradenia z evidencie tejto osoby je vznik pracovného alebo štátnozamestnaneckého pomeru (t. j. netýka sa dohôd o pracovnej činnosti a ani dohôd o vykonaní práce),

 3. mesačný príjem z tohto pracovného alebo štátnozamestnaneckého pomeru nepresiahne v roku 2013 sumu 526,62 eur a v roku 2014 sumu 539,35 eur (t. j. nepresiahne 67 % štatisticky zistenej priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov. V roku 2013 nepresiahne 67 % z „priemerky“ roka 2011 zo sumy 786,00 eur; v roku 2014 nepresiahne 67 % z „priemerky“ roka 2012 zo sumy 805,00 eur),

 4. mesačný príjem nepresiahne určenú hornú hranicu nepretržite (t. j. ak v jednom mesiaci príjem presiahne určenú hranicu 526,62 eur, resp. 539,35 eur, stráca sa nárok na uplatnenie úľavy v nasledujúcich mesiacoch a nie je rozhodujúce, či v ďalších mesiacoch do dovŕšenia dvanástich mesiacov od uzatvorenia pomeru príjem klesol a bol do určenej hranice),

 5. voči zamestnávateľovi zdravotná poisťovňa neeviduje pohľadávku (na preddavku na poistnom, na nedoplatku z ročného zúčtovania poistného, na úroku z omeškania) ku dňu vzniku pracovného alebo štátnozamestnaneckého pomeru,

 6. úľava sa uplatňuje iba počas 12 mesiacov [t. j. ak pracovný alebo štátnozamestnanecký pomer bude pokračovať aj po uplynutí 12 mesiacov, z príjmov za ďalšie mesiace  bude zamestnávateľ povinný vykazovať, vypočítavať a platiť preddavky na poistné. A to aj vtedy,  ak príjem zostane rovnaký ako keď bol zamestnanec zvýhodnený. Nemusí to byť kalendárny rok - napr. ak sa uzatvorí pracovný pomer 1. februára 2014, úľava sa môže uplatňovať do 31. januára 2015],

 7. zamestnávateľ neznížil počet iných zamestnancov, za ktorých musí vypočítavať a platiť preddavky, z dôvodu prijatia takéhoto zvýhodneného zamestnanca. Splnenie tejto podmienky zamestnávateľ  oznamuje uvedením kódu „1W“ pri plnení oznamovacej povinnosti.

 8. úľavu si môže uplatniť iba jeden zamestnávateľ a to zamestnávateľ, ktorý ako prvý oznámil vznik pracovného alebo štátnozamestnaneckého pomeru (t. j. ak zvýhodnený zamestnanec uzatvoril viac pracovných alebo štátnozamestnaneckých pomerov, nemôže byť zvýhodneným u všetkých zamestnávateľov, ale iba u jedného a u ostatných je štandardným zamestnancom).

Podmienky uvedené v bodoch 1 - 8 musia byť splnené všetky súčasne.

Spôsob plnenia oznamovacej povinnosti

Zamestnávateľ je povinný do ôsmich pracovných dní oznámiť zmenu platiteľa poistného – vznik alebo zánik kategórie zamestnanec.

Spôsob plnenia oznamovacej povinnosti je určený metodickým usmernením Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Pre dlhodobo nezamestnaných sa zmeny oznamujú použitím nasledovných kódov:

Kód
Popis kódu
2
kategória zamestnanec
Z
začiatok platnosti zmeny
K
koniec platnosti zmeny
1W
splnenie podmienok pre uplatnenie úľavy pre dlhodobo nezamestnaného

Kódom 2Z 1WZ sa označuje:

 • vznik pracovného alebo štátnozamestnaneckého pomeru zvýhodneného zamestnanca (2Z),
 • splnenie podmienky maximálneho príjmu(1WZ). T. j. v roku 2013 mesačný príjem do 526,62 eur vrátane; ak zamestnanca zamestnáte od 1. novembra 2013 do 31. decembra 2013 alebo príjem do 539,35 eur vrátane, ak uzavriete pracovný pomer so zamestnancom od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 a
 • nezníženie počtu ostatných zamestnancov z dôvodu prijatia zvýhodneného zamestnanca (1WZ)

Kódom 2K 1WK sa označuje:

 • ukončenie pracovného alebo štátnozamestnaneckého pomeru zvýhodneného zamestnanca (2K),
 • prekročenie maximálne hranice príjmu (1WK). T. j. mesačný príjem v roku 2013 je 526,63 eur a viac; v roku 2013 mesačný príjem je 539,36 eur a viac),
 • uplynutie 12 mesiacov, počas ktorých úľavu možno uplatňovať (1WK) a
 • zníženie počtu zamestnancov zamestnávateľom z dôvodu prijatia zvýhodneného zamestnanca (1WK).