126418218.jpg Vďaka OP sa od 1.1.2015 úplne odpustila povinnosť platiť poistné alebo sa výrazne znížila odvodová povinnosť zamestnancov (a aj ich zamestnávateľov) s mesačným príjmom do 570 eur.

Rovnaké postupy a spôsoby uplatňovania odpočítateľnej položky na mesačnej báze a jej vypočítavania zamestnávateľmi platili aj v roku 2016 a 2017. 

Zmena nastala v roku 2018na tomto mieste sa dočítate, ako sa vypočítava odpočítateľná položka od 1.1.2018. Nižšie uvádzame pravidlá platné do konca roka 2017.

Aké pravidlá platili do 31.12.2017

OP sa môže uplatniť iba príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, t.j. príjmov zo zamestnania.

Koho sa presne týka

OP uplatnia zamestnávatelia za svojich zamestnancov, ktorí sú:

•    v pracovnom pomere
•    v štátnozamestnaneckom pomere
•    v obdobnom pracovnom vzťahu (t. j. v služobnom pomere alebo v štátnej službe; policajti, prokurátori, vojaci, colníci, hasiči, ...)
pričom nie je rozhodujúca výška pracovného úväzku.

Koho sa netýka

OP si nemôžu uplatniť:

•    živnostníci,
•    samostatne zárobkovo činné osoby (umelci, športovci, obchodní zástupcovia, ...)
•    osoby s príjmami z kapitálového majetku podľa § 7 zákona o dani z príjmu,
•    osoby s ostatnými príjmami podľa § 8 zákona o dani z príjmu,
•    osoby s príjmami z dividend,
•    osoby pracujúce na dohody (dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti),
•    zvýhodnení zamestnanci, ktorí sú poistencami štátu (t. j. zamestnanci, ktorí boli pred uzatvorením pracovného pomeru dlhodobo viac ako 12 mesiacov nezamestnaní),
•    osoby pracujúce na základe príkaznej zmluvy,
•    členovia štatutárnych orgánov, ktorí poberajú za výkon činnosti odmenu,
•    spoločníci s. r. o., ktorí poberajú za výkon činnosti odmenu,
•    ústavní činitelia, poslanci,
•    žiaci a študenti na odbornej praxi,
•    obvinení vo väzbe alebo odsúdení vo výkone trestu odňatia slobody a pod.

Kedy prvý raz

OP sa prvýkrát uplatní z príjmov za mesiac január 2015, ktoré budú zamestnávatelia vykazovať a vypočítavať vo februári 2015.

Nový výkaz preddavkov na poistné

Mesačné preddavky na poistné zamestnávatelia vypočítajú z príjmu (vymeriavacieho základu) zamestnanca zníženého o OP, t. j. nie ako doteraz z celkového dosiahnutého príjmu. Preto bolo potrebné upraviť „Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie zamestnávateľa“ a dátové rozhranie pre elektronické zasielanie mesačných výkazov preddavkov na poistné. Upravené a novelizované formuláre a dátové rozhrania sú zverejnené na webe Ministerstva zdravotníctva SR.

Podmienky uplatnenia OP

1. Fyzická osoba – zamestnanec oznámi do ôsmich dní odo dňa vzniku pracovného pomeru (alebo štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu) zamestnávateľovi nárok na uplatnenie OP na tlačive „Oznámenie zamestnanca na uplatnenie nároku na OP“. Oznámenie je tiež uverejnené na webe Ministerstva zdravotníctva SR.

Keďže prvýkrát sa bude môcť OP uplatniť už za január 2015, zamestnanec môže oznámenie na uplatnenie nároku na OP svojmu zamestnávateľovi predložiť v predĺženej lehote do 25. januára 2015.

Ak počas trvania pracovného pomeru si zamestnanec u svojho zamestnávateľa, ktorý preddavky na poistné vykazuje a vypočítava na mesačnej báze, nárok na OP neuplatní, skutočnosť či zamestnanec má alebo nemá nárok na OP zistí zdravotná poisťovňa po uplynutí kalendárneho roka pri vykonávaní ročného zúčtovania poistného za rok 2015 (ďalej „RZP2015“) z celoročných príjmov zamestnanca. Pri vykonaní RZP2015 DÔVERA môže zistiť a oznámiť zamestnancovi (a aj jeho zamestnávateľovi) prípadný preplatok na poistnom z dôvodu, že nárok na OP vznikol. A teda preddavky na poistné vykázané počas roka boli vyššie ako skutočné poistné vypočítané v RZP2015 z vymeriavacieho základu zníženého o OP. RZP2015 bude zdravotná poisťovňa vykonávať do 30. septembra 2016.

2. OP pri výpočte preddavkov na poistné môže uplatniť iba jediný zamestnávateľ zamestnanca. (Ak bude mať fyzická osoba počas roka 2015 viacerých zamestnávateľov, OP sa uplatní až v RZP2015).

Prihlasovanie zamestnanca s OP

•    ak si zamestnávateľ uplatňuje OP za zamestnanca, tak zamestnávateľ neposiela do zdravotnej poisťovne žiadne oznámenie. 

•    to neplatí, ak sa zamestnanec pokladá u toho istého zamestnávateľa za zamestnanca aj z iného dôvodu (napr. konateľ).

Vtedy zamestnávateľ plní oznamovaciu povinnosť s uvedením kódu 2P. Kód 2P sa zasiela, ak sú splnené súčasne všetky 3 podmienky:
o    fyzická osoba je zamestnaná na základe pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu,
o    má nárok na odpočítateľnú položku a
o    pokladá sa u toho istého zamestnávateľa za zamestnanca aj z iného dôvodu.

•    prostredníctvom kódu 2P sa neoznamujú zmeny, ktoré sa týkajú dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Výška OP

•    za kalendárny mesiac výška OP je najviac 380 eur (čo je suma minimálnej mzdy po 1. januári 2015 ustanovená Nariadením vlády SR č. 297/2014 Z. z.),
•    za celý rok výška OP je najviac 4 560 eur (12 mesiacov*380 eur minimálna mzda),
•    s rastom príjmu sa OP znižuje o dvojnásobok zvýšenia príjmu (t. j. s nárastom príjmu o 1 euro sa OP znižuje vždy o 2 eurá; napr. ak mesačný príjem je 381 eur, OP je v 378 eur),
•    ak príjem zamestnanca za mesiac je menej ako 380 eur, OP je vo výške tohto príjmu,
•    ak príjem zamestnanca za mesiac je 570 eur alebo ak príjem za celý rok je 6 840 eur (12 mesiacov*570 eur), OP je nula,
•    OP sa alikvotne znižuje v závislosti od počtu dní v mesiaci, keď zamestnanec nemal príjem pre uplatnenie OP (napr. nebol celý mesiac zamestnancom, mal neplatené voľno, absenciu),
•    OP sa ale neznižuje, ak zamestnanec v mesiaci poberal nemocenské, materské alebo ošetrovné.

Zaokrúhľovanie

Odpočítateľná položka sa zaokrúhľuje na eurocent nahor.

Príklady všeobecne

1)    jediný príjem 440 eur zamestnanca s pracovným pomerom jediného zamestnávateľa za celý mesiac

nárast VZ nad sumu 380 eur: 440 – 380 = 60 eur
OP = 380 – ( 2 x 60 ) = 260 eur
celkový VZ: (440 eur – 260 eur ) = 180  eur.

P.č.
Rodné číslo poistenca
Počet dní
Celková výška príjmu
Celková výška príjmu pre uplatnenie OP
Celková výška ďalších príjmov
OP
Vymeriavací
základ
Preddavok spolu
1.
XY
31
440,00
440,00
0
260,00
180,00
25,20

2)    príjem 380 eur z pracovného pomeru za celý mesiac a príjem 100 eur z dohody u toho istého zamestnávateľa za celý mesiac

nárast VZ nad sumu 380 eur: 480 – 380 = 100 eur
OP = 380 – ( 2 x 100 ) = 180 eur
celkový VZ = (380 eur – 180 eur ) + 100 = 300  eur.

P.č.
Rodné číslo poistenca
Počet dní
Celková výška príjmu
Celková výška príjmu pre uplatnenie OP
Celková výška ďalších príjmov
OP
Vymeriavací
základ
Preddavok spolu
1.
XY
31
480,00
380,00
100,00
180,00
300,00
42,00

3)    príjem 300 eur z pracovného pomeru za celý mesiac a príjem 100 eur z dohody u toho istého zamestnávateľa za celý mesiac

nárast VZ nad sumu 380 eur: 400 – 380 = 20 eur
OP = 380 – ( 2 x 20 ) = 340 eur, ak OP je vyššia ako príjem pre uplatnenie OP, tak sa výška OP upraví na príjem pre uplatnenie OP. V tomto prípade na 300 Eur
celkový VZ = (300 eur – 300 eur ) + 100 = 100  eur.

P.č.
Rodné číslo poistenca
Počet dní
Celková výška príjmu
Celková výška príjmu pre uplatnenie OP
Celková výška ďalších príjmov
OP
Vymeriavací
základ
Preddavok spolu
1.
XY
31
400,00
300,00
100,00
300,00
100,00
14,00

4)    príjem 800 eur z pracovného pomeru za celý mesiac a príjem 100 eur z dohody u toho istého zamestnávateľa za celý mesiac

Príjem je vyšší ako 570 eur, tak OP je nulová.

P.č.
Rodné číslo poistenca
Počet dní
Celková výška príjmu
Celková výška príjmu pre uplatnenie OP
Celková výška ďalších príjmov
OP
Vymeriavací
základ
Preddavok spolu
1.
XY
31
900,00
800,00
100,00
0,00
900,00
126,00

5)    príjem 350 Eur z pracovného pomeru ale zamestnanec si nechce uplatňovať OP v mesačných preddavkoch

Ak zamestnanec nepodpísal oznámenie zamestnanca na uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku, tak OP je nulová.

P.č.
Rodné číslo poistenca
Počet dní
Celková výška príjmu
Celková výška príjmu pre uplatnenie OP
Celková výška ďalších príjmov
OP
Vymeriavací
základ
Preddavok spolu
1.
XY
31
350,00
350,00
0,00
0,00
350,00
49,00

Vzorce pre výpočty:

Celková výška príjmu = Celková výška príjmu pre uplatnenie OP + Celková výška ďalších príjmov

Odpočítateľná položka = (max. OP – (Celková výška príjmu – max. OP)*2)/počet dní v mesiaci * počet odpracovaných dní

V prípade, že vypočítaná OP je vyššia ako príjem pre uplatnenie OP, tak sa OP upravuje na výšku príjmu pre uplatnenie OP a až potom sa alikvotne vypočíta podľa odpracovaných dní.

Vymeriavací základ = (Celková výška príjmu pre uplatnenie OP - OP) + Celková výška ďalších príjmov


Presné a detailné rozpätia dosiahnutého príjmu/príjmov a k nim prislúchajúcich odvodových odpočítateľných položiek sú parametrizované v softvéroch k automatizovanému spracovaniu miezd.