168817364.jpg Odvody ("preddavky na poistné na verejné zdravotné poistenie") sú mesačné zálohovo odvádzané finančné prostriedky. Musia ich platiť:

 • zamestnávatelia za seba a svojich zamestnancov
 • živnostníci a iné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO)
 • osoby dobrovoľne nezamestnané (samoplatitelia)
 • štát (za svojich poistencov, t.j. deti, dôchodcov, nezamestnaných a pod.)
 • platitelia dividend


Ak chcete vedieť, koľko máte odvádzať v roku 2020, pozrite si nižšie uvedené tabuľky.

Kalkulačku, ktorá vám pomôže vypočítať si odvody na rok 2020 nájdete na tejto stránke.

Pozor! Ak ste v roku 2019 platili preddavok na poistné od 66,78 € do 70,91 , (resp. ak ste osoba so zdravotným postihnutím a platili ste v rozpätí od 33,39 € do 35,45 €), v roku 2020 budete uhrádzať preddavok najmenej 70,91 € (resp. ak ste osoba so zdravotným postihnutím, len polovicu v sume 35,45 €, ).

Pozn.: „osoba so zdravotným postihnutím“ je osoba s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 41 % a viac v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.


Samostatne zárobkovo činná osoba  a samoplatiteľ


Preddavok
2020 v €
Vymeriavací základ
2020 v €
Sadzba
Bez zdravotného postihnutia - minimum
70,91
506,50
14%
Bez zdravotného postihnutia - maximum
neurčenýneurčený
14%
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - minimum35,45506,50
7%
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - maximumneurčenýneurčený
7%


Zamestnanec a zamestnávateľ


Preddavok
2020 v €
Vymeriavací základ
2020 v €
Sadzba zamestnanec + zamestnávateľ
Bez zdravotného postihnutia - minimum
neurčený
neurčený4 % + 10 %
Bez zdravotného postihnutia - maximum
neurčený
neurčený
4 % + 10%
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - minimumneurčenýneurčený2 % + 5 %
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - maximumneurčený
neurčený
2 % + 5 %


SZČO, ak je súčasne zamestnanec alebo poistenec štátu


Preddavok
2020 v €
Vymeriavací základ
2020 v €
Sadzba
Bez zdravotného postihnutia - minimum
neurčený
neurčený14 %
Bez zdravotného postihnutia - maximum
neurčený
neurčený
14%
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - minimumneurčený
neurčený7 %
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - maximumneurčenýneurčený7%

Dividendy prijaté v roku 2020

Dividendy podľa účtovného obdobia ich vzniku
Preddavok
2020 v €
Vymeriavací základ
2020 v €
Sadzba
od 1.1.2017
neplatí sa
x
x
od 1.1.2013 do 31.12.2016
platí sa

max 60 780
14%
od 1.1.2011 do 31.12.2012 - osoba bez postihnutia
neplatí sa
max 60 780
10 %
od 1.1.2011 do 31.12.2012 - osoba so zdravotným postihnutím
neplatí sa
max 60 780
5%

Poznámky:

 • 60 780 € je maximálny vymeriavací základ roka 2020 pre príjmy z dividend (vypočítaný ako 60-násobok priemernej mesačnej mzdy za rok 2018 v sume 1 013 €);
 • preddavok na poistné z dividend 2013 až 2016  vykazuje, vypočítava a platí "platiteľ dividend" (t.j. právnická osoba, ktorá ich priznáva) do ôsmich dní po uplynutí mesiaca, v ktorom boli vyplatené, najviac zo sumy 60 780 €;
 • preddavok na poistné z dividend 2011 a 2012 sa neplatí, ale fyzická osoba (t. j. prijímateľ dividend) do 31.5.2021 oznámi zdravotnej poisťovni dividendy prijaté  v roku 2020, zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie poistného do 30.9.2021, vypočíta poistné z takto prijatých dividend najviac zo sumy 60 780 € a následne poistenec zaplatí oznámenú sumu poistného.

Kedy platiť

Mesačné odvody sa platia vždy mesiac dozadu. SZČO a samoplatitelia musia platiť najneskôr do ôsmich dní po uplynutí mesiaca. Zamestnávatelia platia v deň výplaty príjmov alebo, ak nie je takýto deň určený, potom posledný deň nasledujúceho mesiaca. To znamená, že napr. za január 2020 zaplatí SZČO novú sumu odvodu najneskôr do 8.2.2020 a zamestnávatelia v deň výplaty príjmov alebo, ak nemajú pevne stanovený deň výplaty, preddavok za január 2020 zaplatia 29.2.2020. Platiť treba v správnej výške, včas a pravidelne každý mesiac.

Úhradu realizujte vždy 2-3 dni pred splatnosťou, z dôvodu spracovania platby v banke.

Ako platiť

Cez Elektronickú pobočku

Ak platíte odvody cez svoju Elektronickú pobočku, vyhnete sa prípadným chybám nielen pri uvádzaní platobných symbolov, ale aj sumy preddavku. Okrem iného v Elektronickej pobočke nájdete aj ďalšie informácie o stave vášho účtu, o vami čerpanej zdravotnej starostlivosti, môžete nám oznámiť niektoré zmeny (overenie platiteľa poistného, overenie trvalého pobytu, čísla vášho účtu, a pod.).

Viac o platení odvodov cez Elektronickú pobočku sa dozviete na tejto stránke.

Ak ešte nemáte svoju Elektronickú pobočku, zriadite si ju rýchlo a jednoducho tu.

Ak pracujete alebo podnikáte v členskom štáte EÚ a tam aj platíte zdravotné poistenie, nemusíte platiť na Slovensku. Stačí, ak sa nám preukážete dokladom zo zahraničnej poisťovne alebo pracovnou zmluvou od zahraničného zamestnávateľa. Nezabudnite nám túto zmenu oznámiť do ôsmich dní, odkedy začnete podnikať alebo sa v cudzine zamestnáte.

Cez mobilnú aplikáciu

V aplikácii nájdete jednoduchý návod, čo treba zaplatiť, dokedy a koľko. Za každý daný mesiac nájdete informáciu, čo bolo treba zaplatiť, čo ste zaplatili, prípadne čo nezaplatili. Následne zvolíte možnosť zaplatiť poistné.

Je tu navyše aj časová os, čiže stav účtu a v tejto časovej osi vidí živnostník až do roku 2009 všetky záväzky voči zdravotnej poisťovni. Okrem toho v profile individuálneho platiteľa nájdete na minútu presné informácie o stave záväzkov voči zdravotnej poisťovni, aj čo o platiteľovi eviduje samotná poisťovňa.


Ak ešte nemáte appku v mobile, stiahnite si ju tu

Bankovým prevodom

Kvôli správnej identifikácii vašej platby, ktorá sa vykonáva automaticky v informačných systémoch, nezabudnite, prosím, uviesť všetky potrebné údaje úhrady (variabilný, konštantný a špecifický symbol).

SZČO a samoplatitelia platia poistné na číslo účtu v Štátnej pokladnici

IBAN: SK49 8180 0000 0070 0046 4464
Variabilný symbol: Vaše rodné číslo
Konštantný symbol: 3558
Špecifický symbol v tvare: MMRRRR, kde MM je mesiac a RRRR je rok (napr. za január 2020 v tvare 012020)

Ak máte v banke zriadený trvalý príkaz na úhradu mesačného preddavku, upravte si od nového roku 2020 sumu na úhradu podľa novej výšky preddavkov.


Informácie a vysvetlivky

 • 506,50 € je minimálny základ mesačného preddavku  v roku 2020SZČO a samoplatiteľov vypočítaný ako polovica zo štatisticky zistenej priemernej mesačnej mzdy 1 013 € z roku 2018;
 • po podaní daňových priznaní za predchádzajúci rok zdravotná poisťovňa zúčtováva poistné v ročnom zúčtovaní poistného na základe údajov (napr. základy dane, výdavky na zdravotné poistenie, výdavky na sociálne poistenie) uvedených a priznaných v daňových priznaniach; 
 • 6 078 € je minimálny vymeriavací základ za celý rok 2020 SZČO a samoplatiteľov zistený ako dvanásťnásobok 506,50 € (minimálneho mesačného základu);
 • maximálny základ z príjmov zo zamestnania, z podnikania,z kapitálového majetku a z ostatných príjmov nie je určený, platí sa "zo všetkého" (platí to aj pre osobu so zdravotným postihnutím)
 • maximálny vymeriavací základ v sume 60 780 je určený iba z príjmov z dividend vzniknutých za účtovné obdobia 2011 až 2016