shutterstock_232467727.jpg Už od novembra 2013 platia pre zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných zamestnancov úľavy pri platení zdravotného poistenia. Odvodovú úľavu majú zamestnanci, ktorí boli pred vstupom do zamestnania nezamestnaní najmenej 12 mesiacov.

Od decembra 2015 môžu zamestnávatelia uplatniť odvodovú úľavu aj u zamestnancov, ktorí boli predtým evidovaní na úrade práce najmenej 6 mesiacov a súčasne majú trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese (t.j. Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance a Trebišov).

Zamestnávateľ je oslobodený od platenia zdravotných odvodov za svojich zamestnancov ak zamestnanec bol pred uzavretím pracovného alebo štátnozamestnaneckého pomeru dlhodobo nezamestnaným občanom a mal príjem nižší ako 552,08 € (ak pomer uzatvorí v decembri 2015) alebo nižší ako 574,86 € (ak pomer uzatvorí v roku 2016).

Dlhodobo nezamestnaný

je občan, ktorý pred uzatvorením pracovného alebo štátnozamestnaneckého pomeru bol evidovaným uchádzačom o zamestnanie najmenej:

 • dvanásť mesiacov (platné už od 1.11.2013) a
 • šesť mesiacov, ak ide o občana s trvalým pobytom v najmenej rozvinutom okrese (podľa novely zákona o zdravotnom poistení platnej od 15.12.2015).

Pre uplatnenie odvodovej úľavy je rozhodujúce miesto trvalého pobytu a nie miesto výkonu práce zamestnanca.

Najmenej rozvinutý okres

Je okres, v ktorom je nezamestnanosť vyššia ako 1,6 násobok evidovanej nezamestnanosti a zoznam takýchto okresov je pravidelne štvrťročne aktualizovaný na webe Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v sekcii „Štatistiky“.

Ku dňu spracovania tejto informácie k 15.12.2015 ide o okresy Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance a Trebišov.

Zamestnávateľ za zamestnanca s odvodovou úľavou:

 • neplatí po dobu 12 mesiacov preddavok na poistné na zdravotné poistenie
  (percentuálna sadzba je 0 % pre zamestnanca aj pre zamestnávateľa)
 • plní si oznamovacie povinnosti
  (podľa aktuálneho Metodického usmernenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou – ku dňu spracovania informácie 18.12.2015 MU ÚDZS č. 12/2/2014). Do ôsmich pracovných dní oznamuje vznik kategórie kódom 2Z a 1WZ a zánik kategórie 2K a 1WK, ak pracovný pomer zaniká. Ak pracovný pomer nezaniká (pokračuje ďalej, ale už nejde o zamestnávanie predtým „dlhodobo nezamestnaného“), tak zánik kategórie „dlhodobo nezamestnaný“ oznamuje kódom 1WK
 • plní si vykazovacie povinnosti
  (podľa aktuálneho znenia vyhlášky o vykazovaní preddavkov na poistného – ku dňu spracovania informácie 18.12.2015 vyhláška č. 116/2014 Z. z.)

Príklad: ak zamestnávateľ uzatvorí dňa 4.1.2016 pracovný pomer s osobou, ktorá má trvalý pobyt v Poltári (t. j. najmenej rozvinutý okres) s príjmom 500,00 € (t. j. menej ako 67 % z priemernej mesačnej mzdy 858,00 € štatisticky zistenej za rok 2014) a miesto výkonu práce bude v Nitre (čo nie je okres zo zoznamu UPSVaR), zamestnávateľ oznámi najneskôr do 15.1.2016 vznik pracovného pomeru kódom 2Z 1WZ, príjem a vymeriavací základ zamestnanca vykáže vo výkaze preddavkov na poistné za mesiac január 2016 a preddavok na poistné za január 2016 bude nulový (0 % sadzba pre výpočet preddavku na poistné). Pre uplatnenie odvodovej úľavy je rozhodujúce miesto trvalého pobytu a nie miesto výkonu práce zamestnanca.

Poznámka: Za zamestnanca s odvodovou úľavou je platiteľom poistného štát aj v období, keď trvá jeho dočasná pracovná neschopnosť, potreba ošetrovania alebo starostlivosti, keď je zamestnankyňa tehotná alebo sa stará o narodené dieťa a nevznikol jej/mu nárok na nemocenské, ošetrovné a materské.

Všetky podmienky pre uplatnenie odvodovej úľavy:

 • osoba bola evidovaným uchádzačom o zamestnanie najmenej 12, resp. 6 mesiacov po sebe,
 • vznik pracovného alebo štátnozamestnaneckého pomeru (t. j. nie „dohodári“),
 • mesačný príjem nepresiahne 67 % z priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov [t. j. pracovný pomer uzavretý po 15.12.2015 príjem nepresiahne 552,08 € (824,00 € ØMM 2013*67 %) a pomer uzavretý po 1.1.2016 príjem nepresiahne 574,86 € (858,00 € ØMM 2014*67 %)],
 • mesačný príjem nepresiahne určených 67 % ØMM nepretržite (ak v niektorom mesiaci príjem presiahne určenú hranicu, nárok na odvodovú úľavu zaniká a v nasledujúcich mesiacoch zamestnávateľ musí vykázať, vypočítať a zaplatiť preddavok na poistné, hoci by sa príjem vrátil späť pod určenú hranicu),
 • úľavu možno uplatniť najviac počas 12 mesiacov po sebe (t. j. ak pracovný pomer pokračuje aj po roku a trvá dlhšie, úľava sa za ďalšie mesiace neuplatňuje),
 • voči zamestnávateľovi sa neeviduje pohľadávka na poistnom,
 • odvodovú úľavu môže uplatniť iba jeden zamestnávateľ a to ten, ktorý oznámil uzatvorenie pomeru ako prvý (t. j. ak má osoba viac zamestnávateľov s pracovným pomerom, odvodovú úľavu uplatňuje iba jeden),
 • zamestnávateľ neznížil kvôli prijatiu dlhodobo nezamestnaného počet iných zamestnancov.