Čo riskujete, keď neplatíte

Neplatiť odvody prináša veľké riziká. Podstupujú ich najčastejšie samoplatitelia a samostatne zárobkovo činné osoby - osem z desiatich našich dlžníkov, dokopy dlhujú na zdravotných odvodoch desiatky miliónov eur.
Aktualizované: 19. 02. 2015

Informácia o dlhu je verejná

Dlžník riskuje zvýšené náklady na úroky, pokuty či trovy exekúcie.

Zdravotné poisťovne zdieľajú informácie o dlžníkoch s bankami a príslušnými inštitúciami, čo dlžníkovi komplikuje prístup k úverom, dotáciám alebo eurofondom.

Meno dlžníka bude zverejnené vo verejne prístupnom zozname dlžníkov na webe, prípadne medzi top dlžníkmi.

Liečba až po zaplatení dlhu

Čo riskujete, keď neplatíte V slovenskej legislatíve je zakotvená povinnosť platiť si zdravotné odvody a v prípade, že sa tak nedeje, dlžníci majú nárok na úhradu len urgentnej (neodkladnej) zdravotnej starostlivosť.

V súlade s touto legislatívou Dôvera nepreplácala dlžníkom plánované hospitalizácie, kúpele a schvaľované zdravotnícke pomôcky. Od 1. apríla 2015 dlžníkom neprepláca ani ďalšiu odkladnú zdravotnú starostlivosť v lekárňach a u zubných lekárov.

Dlžníci môžu uhradiť svoj dlh aj priamo u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Viac informácií

Peniaze v systéme chýbajú

Dlžníci pripravujú zdravotnú poisťovňu o financie, ktoré by inak použila pre pacientov, ktorí potrebujú liečbu.

Za 300 mil.€ (odhadovaný dlh všetkých dlžníkov v zdravotných poisťovniach, jar  2015) by sa napríklad mohla postaviť nová nemocnica v každom kraji na Slovensku.  


Najčastejšie sa pýtate

Ako môžem požiadať o vrátenie preplatku?

Žiadosť o vrátenie preplatku môžete podať v súlade so zákonom č. 580/2004 písomne na adresu DÔVERA zdravotná poisťovňa a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra.

Podpísanú a oskenovanú žiadosť nám môžete zaslať tiež prostredníctvom kontaktného formuláru. V žiadosti uveďte:

  • názov platiteľa/Meno priezvisko
  • sídlo, adresa
  • IČO, rodné číslo
  • telefonický kontakt
  • e-mail
  • za aké obdobie žiadate preplatok,
  • sumu preplatku,
  • dôvod preplatku,
  • forma úhrady (poštová poukážka alebo bezhotovostný prevod na účet - v tom prípade aj číslo účtu).

Preplatok vám podľa zákona vrátime do dvoch mesiacov od podania žiadosti.

Čítať celú odpoveď
Poslali ste mi výkaz nedoplatkov. Ako môžem voči nemu podať námietky?

Postupujte podľa poučenia vo výkaze. Podajte námietky v stanovenej lehote a k námietke predložte doklady, ktoré preukážu skutočnosti, ktoré preukážu vaše tvrdenia. Všetky námietky dôkladne prešetríme a ak sa ukáže, že výkaz nedoplatkov naozaj nie je správny, zrušíme ho.

Na námietky bez vecného odôvodnenia sa neprihliada.

Námietky podajte elektronicky na portáli pre dlžníkov dlhy.dovera.sk.

Čítať celú odpoveď
Zamietli ste moje reklamáciu voči zverejneniu v zozname dlžníkov, no ja s tým nesúhlasím.

Reklamáciu môžete podať iba vtedy, ak sa objavili nové skutočnosti, ktoré ste nedokladovali predtým.

Čítať celú odpoveď
Čo mi hrozí, keď je v zozname dlžníkov môj zamestnávateľ?

Nemusíte mať obavy, podľa zákona vám preplatíme neodkladnú aj odkladnú zdravotnú starostlivosť. Vás ako zamestnanca sa riziká nepreplatenia starostlivosti netýkajú.

Čítať celú odpoveď
Kto rozhoduje, čo je odkladná a čo neodkladná starostlivosť?

Rozhoduje o tom lekár.

No v prípade, že pacient je dlžník, je lekár povinný vyžiadať si od zdravotnej poisťovne potvrdenie, či ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Poskytovateľ vyplní tento formulár.

Čítať celú odpoveď
Ako budete riešiť moju reklamáciu zoznamu dlžníkov?

Naši zamestnanci reklamáciu prevezmú do 24 hodín od jej podania. Po obdržaní všetkých dokladov ju najneskôr do 15 kalendárnych dní vybavíme. O výsledku vás budeme informovať.

V prípade, že ste zaslali reklamáciu prostredníctvom Elektronickej pobočky, informáciu o stave a riešení reklamácie máte k dispozícii priebežne.

Ak bola reklamácia zaslaná inou formou, výsledok vám oznámime poštou.

Čítať celú odpoveď
Našiel som sa v zozname, ale nie som si vedomý dlhu.

Môžete podať reklamáciu – preferujeme elektronicky na info@dovera.sk, prípadne aj poštou. K reklamácii je potrebné priložiť dokumenty, ktoré potvrdia vaše tvrdenia v reklamácii.

Čítať celú odpoveď
Ak v zozname nie som, znamená to, že nemám žiaden dlh?

To, že nie ste v zozname dlžníkov, automaticky neznamená, že máte voči nám vysporiadané všetky vaše záväzky. V zozname uvádzame iba údaje od roku 2009, môžeme však evidovať vaše staršie dlhy alebo príslušenstvo.

Čítať celú odpoveď
Ako často sa zoznam dlžníkov aktualizuje?

Zoznam aktualizujeme denne, aj keď zo zákona túto povinnosť nemáme. Ak si dlh uhradíte, istý čas trvá prevod a hlavne spracovanie platby, no maximálne do 7 kalendárnych dní vás zo zoznamu vymažeme.

Čítať celú odpoveď
Keď dlh uhradím, vrátite mi peniaze, ktoré som zaplatil u lekára?

Nie, spätne za túto liečbu neplatíme, keďže rozhodujúce obdobie je v momente, keď sa zdravotná starostlivosť poskytuje.

Keď ste v tom čase na zozname a máte nárok len na akútnu zdravotnú starostlivosť, uhrádzame za vás len túto zdravotnú starostlivosť.

Čítať celú odpoveď
Aké sú pravidlá tvorby zoznamu dlžníkov na webe?

Platiteľ (samoplatiteľ, živnostník alebo zamestnávateľ) sa do zoznamu dostane vtedy, keď nám nezaplatil od 1. 1. 2009 poistné alebo preddavky na poistné za tri mesiace, prípadne má nedoplatok z ročného zúčtovania a zároveň jeho dlh dosahuje viac ako 100 €.

Čítať celú odpoveď
Ako mám požiadať o splátkový kalendár?

Požiadať môžete najjednoduchšie elektronicky cez vašu Elektronickú pobočku, osobne na ktorejkoľvek pobočke vyplnením žiadosti alebo zaslaním žiadosti na našu korešpondenčnú adresu v Nitre.  Podmienky na schválenie žiadosti o splátkový kalendár nájdete na tejto stránke.

Čítať celú odpoveď

Súvisiace články

Povinnosti platiteľa
Konkrétne návody, ako platiť odvody