Podmienky pre posúdenie žiadosti o splátkový kalendár platné do 19. februára 2015

Nasledovné podmienky na schválenie žiadosti o splátkový kalendár, sú platné do 19. februára 2015. Aktuálne platné podmienky pre uzavretie splátkového kalendára si môžete prečítať na tejto stránke.

Aktualizované: 06. 02. 2014

Podmienky pre posúdenie žiadosti o splátkový kalendár platné do 19. februára 2015 Ak potrebujete svoj dlh voči zdravotnej poisťovni rozložiť na splátky, postupujte nasledovne. Upozorňujeme, že dlžné poistné je možné rozložiť najviac na deväť splátok.

Podmienky pre aktívnych platiteľov (zamestnávatelia, SZČO a dobrovoľne nezamestnané osoby, povinné uhrádzať bežné preddavky na poistné)

Zašlite nám žiadosť o uzavretie dohody o plnení dlhu v splátkach. Vašej žiadosti vyhovieme, ak:

  • Dlžná suma u SZČO a dobrovoľne nezamestnaných osôb je viac ako 60 eur a u zamestnávateľov viac ako 200 eur.
  • Máte uhradené preddavky za posledné tri splatné obdobia.
  • Na dlžné poistné, ktoré je predmetom dohody, sme vydali výkaz nedoplatkov.

Vašej žiadosti o splátkový kalendár nevyhovieme, ak:

  • Dlžná suma u SZČO a dobrovoľne nezamestnaných je menej ako 60 eur a u zamestnávateľov menej ako 200 eur.
  • Nemáte uhradené bežné preddavky za posledné tri splatné obdobia.
  • Nedodržali ste podmienky dohody o plnení dlhu v splátkach v predchádzajúcich troch rokoch.

Podmienky pre neaktívnych platiteľov (zamestnávatelia, SZČO a dobrovoľne nezamestnané osoby, ktoré nie sú povinné uhrádzať bežné preddavky na poistné)

Zašlite nám žiadosť o uzavretie dohody o plnení dlhu v splátkach. Vašej žiadosti vyhovieme, ak:

  • Dlžná suma u SZČO a dobrovoľne nezamestnaných osôb je viac ako 60 eur a u zamestnávateľov viac ako 200 eur.
  • Máte na dlžné poistné, ktoré je predmetom dohody, vydaný výkaz nedoplatkov.

Vašej žiadosti nevyhovieme, ak:

  • Dlžná suma u SZČO a dobrovoľne nezamestnaných je menej ako 60 eur a u zamestnávateľov menej ako 200 eur.
  • Ste nedodržali podmienky dohody o plnení dlhu v splátkach počas predchádzajúcich troch rokov.

Žiadosť o uzavretie dohody o plnení dlhu v splátkach môžete podať elektronicky cez Elektronickú pobočku.

Ak spĺňate všetky kritéria a výsledky interných kontrol sú bez nedostatkov, dohodu o plnení dlhu v splátkach si môžete vytlačiť priamo v Elektronickej pobočke. Po jej podpísaní zašlite jeden exemplár dohody na adresu DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra.

Žiadosť o uzavretie dohody o plnení dlhu v splátkach môžete podať aj písomne na našu korešpondenčnú adresu alebo osobne na najbližšej pobočke.

Dohodu o plnení dlhu v splátkach vám zašleme poštou v dvoch exemplároch.  Ak súhlasíte s predloženým návrhom dohody, zašlite jeden podpísaný exemplár dohody v lehote do 7 dní od doručenia na adresu DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra alebo ho doručte osobne na najbližšie kontaktné miesto.


Upozornenie

Ak nám nedoručíte podpísanú dohodu, nie sme predloženým návrhom dohody o splatení dlhu v splátkach viazaní a dohoda je neplatná.

V prípade, že nedodržíte podmienky dohody, t.j. nebudete uhrádzať splátky v dohodnutej výške a v stanovenom termíne a nebudete uhrádzať bežné preddavky v lehote splatnosti, celá dlžná suma sa stáva splatnou. Váš splátkový kalendár deaktivujeme a pristúpime k vymáhaniu pohľadávok v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.