Výška preddavkov na poistné podľa typu platiteľov poistného:

 1. zamestnanecplatí sa 4 % z mesačného príjmu, resp. 2 % za zamestnanca so zdravotným postihnutím
 2. zamestnávateľplatí sa 10 % z mesačného príjmu, resp. 5 % z príjmu za zamestnancov so zdravotným postihnutím. Minimálna ani maximálna výška odvodu nie sú určené.
 3. samoplatiteľ: samoplatitelia majú zo zákona povinnosť platiť minimálne mesačné poistné, t.j. 79,31 € v roku 2022 (samoplatitelia so zdravotným postihnutím 39,65 €).
 4. SZČO: minimálny vymeriavací základ je 566,50 € (vypočítaný ako 50 % z 1 133 €, teda z priemernej mesačnej mzdy) a percentuálna sadzba je 14 %, resp. 7 % pre osobu so zdravotným postihnutím).
  Mesačné poistné:
  • je minimálne 79,31 € pre SZČO bez zdravotného postihnutia a maximálna suma nie je určená (preddavok sa vypočíta zo skutočne dosiahnutého príjmu alebo z vymeriavacieho základu z príjmov z podnikania a sadzbou 14 %).
  • je minimálne 39,65 € pre SZČO so zdravotným postihnutím a maximálna suma nie je určená (preddavok sa vypočíta zo skutočne dosiahnutého príjmu alebo z vymeriavacieho základu z príjmov z podnikania a sadzbou 7 %).
  • nie je určené pre SZČO, ktorá je súčasne zamestnancom alebo poistencom štátu. Suma preddavku je vypočítaná a oznámená v ročnom zúčtovaní poistného za rok 2020.
Kalkulačka pre SZČO: Koľko zaplatíte v roku 2022?

Pozor: Ak ste v roku 2021 platili preddavok v rozpätí od 76,44 € do 79,31 € (v prípade ľudí so zdravotným postihnutím od 38,22 € do 39,65 €), v roku 2022 musíte uhrádzať najmenej nové minimum 79,31 €, resp. 39,65 €. Odporúčame vám myslieť na to pri zmene trvalého príkazu v banke, resp. pri prvej úhrade novej sumy vo februári 2022 za január 2022.

 1. platiteľ dividend - spoločnosť, ktorá v roku 2022 bude vyplácať dividendy za roky 2013 až 2016, vypočítava, vykazuje a platí preddavky zo sumy vyplatených dividend, najviac zo sumy 67 980 € (tzv. maximálny vymeriavací základ). Je vypočítaná ako 60-násobok 1 133 € - priemeru mesačnej mzdy z roka 2020.