Výška minimálneho preddavku je 32,81 € za celý mesiac (výpočet: suma životného minima platná k 1. januáru 2023, čo je 234,42 €  krát 14 % sadzba pre výpočet preddavku).

Ak je odvod menej ako 32,81 €, rozdiel musí doplatiť sám zamestnanec (t. j. nezvyšuje sa odvodová záťaž zamestnávateľa a zamestnávateľ vypočíta a zaplatí odvod zo skutočného príjmu).

Minimálny preddavok nemusia platiť zamestnanci, ktorí sú zároveň poistencami štátu (napr. pracujúci študenti, dôchodcovia) alebo osobami so zdravotným postihnutím alebo SZČO.

Usmernenie k minimálnemu preddavku uverejňuje Ministerstvo zdravotníctva SR na svojej webovej stránke, podrobnosti prinášame aj na našej stránke.

Výška preddavkov na poistné podľa typu platiteľov poistného

1. zamestnanec: platia sa 4 % z mesačného príjmu, resp. 2 % za zamestnanca so zdravotným postihnutím

2. zamestnávateľ: platí sa 10 % z mesačného príjmu, resp. 5 % z príjmu za zamestnancov so zdravotným postihnutím

3. samoplatiteľ: samoplatitelia majú zo zákona povinnosť platiť minimálne mesačné poistné v roku 2023 v sume 84,77 € (samoplatitelia so zdravotným postihnutím 42,38 €)

4. SZČO: minimálny vymeriavací základ je 605,50 € (vypočítaný ako 50 % z 1 211 €, čo je priemerná mesačná mzda v roku 2021); preddavok na poistné je potom

  •  minimálne 84,77 € pre SZČO bez zdravotného postihnutia. Maximálna suma nie je určená (preddavok sa vypočíta zo skutočne dosiahnutého príjmu alebo z vymeriavacieho základu z príjmov z podnikania a sadzbou 14 %).
  • minimálne 42,38 € pre SZČO so zdravotným postihnutím. Maximálna suma nie je určená (preddavok sa vypočíta zo skutočne dosiahnutého príjmu alebo z vymeriavacieho základu z príjmov z podnikania a sadzbou 7 %).
  • pre SZČO, ktorá je súčasne zamestnancom alebo poistencom štátu, môže byť aj menej ako sú uvedené minimálne sumy.
  • sumu preddavku zo skutočne dosiahnutého základu z príjmov podnikania sme vypočítali a oznámili sme vám v ročnom zúčtovaní poistného za rok 2021.

Kalkulačka pre SZČO: Koľko zaplatíte v roku 2023?

Prejsť na kalkulačku

Upozornenie:

Ak ste v roku 2022 platili preddavok v rozpätí od 79,31 € do 84,77 € (v prípade ľudí so zdravotným postihnutím od 39,65 do 42,38 €), v roku 2023 musíte uhrádzať najmenej nové minimum 84,77 €, resp. 42,38 €. Odporúčame vám myslieť na to pri zmene trvalého príkazu v banke, resp. pri prvej úhrade novej sumy vo februári 2023 za január 2023.

5. platiteľ dividend - spoločnosť, ktorá v roku 2023 bude vyplácať dividendy za roky 2013 až 2016, vypočítava, vykazuje a platí preddavky zo sumy vyplatených dividend, najviac zo sumy 72 660 € (60-násobok priemernej mesačnej mzdy z roka 2021, ktorej výška je 1 211 €)