• boli pred vstupom do zamestnania evidovaní ako uchádzači o zamestnanie najmenej 12 mesiacov a
  • boli pred vstupom do zamestnania evidovaní ako uchádzači o zamestnanie na úrade práce najmenej 6 mesiacov a súčasne majú trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese (t. j. v okresoch Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Bardejov, Medzilaborce, Košice - okolie, Levoča, Snina Stropkov, Michalovce).

Pre uplatnenie odvodovej úľavy je rozhodujúce miesto trvalého pobytu a nie miesto výkonu práce.

Najmenej rozvinutý okres

Je okres, v ktorom je nezamestnanosť vyššia ako 1,6 násobok evidovanej nezamestnanosti a zoznam takýchto okresov je švrťročne aktualizovaný na webe Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v sekcii „Štatistiky".

Zamestnávateľ za zamestnanca s odvodovou úľavou:

  • neplatí po dobu 12 mesiacov preddavok na poistné na zdravotné poistenie (percentuálna sadzba je 0 % pre zamestnanca aj pre zamestnávateľa)
  • plní si oznamovacie povinnosti (podľa Metodického usmernenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou č. 12/2014 v platnom znení do ôsmich pracovných dní oznamuje vznik kategórie kódom 2Z a 1WZ a zánik kategórie 2K a 1WK, ak pracovný pomer zaniká. Ak pracovný pomer nezaniká (pokračuje ďalej, ale už nejde o zamestnávanie predtým „dlhodobo nezamestnaného"), tak zánik kategórie „dlhodobo nezamestnaný" oznamuje kódom 1WK
  • plní si vykazovacie povinnosti
    (podľa aktuálneho znenia vyhlášky č. 159/2018 Z. z. o vykazovaní preddavkov na poistného)

Za zamestnanca s odvodovou úľavou je platiteľom poistného štát a to aj v období, keď trvá jeho dočasná pracovná neschopnosť, potreba ošetrovania alebo starostlivosti, keď je zamestnankyňa tehotná alebo sa stará o narodené dieťa a nevznikol jej/mu nárok na nemocenské, ošetrovné a materské.